BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14/2016/TT-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬAĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 36/2010/TT-BCT NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNGTHƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC THỦ TỤC CẤP VÀ KIỂM TRA XUẤT XỨ, SỬA ĐỔI VÀ QUY TẮC CỤTHỂ MẶT HÀNG THEO HỆ THỐNG HÀI HÒA PHIÊN BẢN 2007 TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠIHÀNG HÓA THUỘC HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA HIỆP HỘI CÁCQUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ NƯỚC CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 ền hạn và

Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 ính phủ quy định chi tiết LuậtThương mại ất xứ hàng hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng CụcXuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hànhThông tư sửa đổi, bổ sung Thông tưsố 36/2010/TT-BC T ngày 15 ắc Thủ tục ổi và Quy tắc uốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dânTrung Hoa.

Điều 1.Bổsung tên Tổ chức cấp C/O theo danh sách được Bộ Công Thương ủy quyền tại Phụlục 4, ố 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ CôngThương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứsửa đổi và Quy tắc

Số thứ tự: 19, tên đơn vị: Ban Quảnlý Khu Kinh tế tỉnh Hà Giang, mã số: 81.

Điều 2.Thôngtư này thay thế Thông tư số 35/2012/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2012 sửa đổi,bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thươngthực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặthàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộcHiệp định Khung về

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày20 tháng 9 năm 2016./.


- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;ông báo Chính phủ;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Cẩm Tú