BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ,THỦ TỤC THAY ĐỔI, THU HỒI TÊN MIỀN VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Căn cứ Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chínhtrong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụInternet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vôtuyến điện;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyềnthông, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫntrình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền viphạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư liên tịch này hướng dẫntrình tự, thủ tục thay đổi, trả lại, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sởhữu trí tuệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư liên tịch này được áp dụngđối với:

1. Tổ chức, cá nhân đăng ký và sửdụng tên miền “.vn” (sau đây được gọi tắt là chủ thể sử dụng tên miền “.vn”) cóhành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân cóliên quan đến việc sử dụng tên miền “.vn”.

3. Cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, cơ quan củangười có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (sau đây gọi tắt là cơ quan cóthẩm quyền xử lý vi phạm); người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theoquy định của pháp luật.

4. Cơ quan quản lý tên miền “.vn”(Trung tâm Internet Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông); Nhà đăng ký tênmiền “.vn”.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dướiđây được hiểu như sau:

1. Thay đổi thông tin tên miền “.vn”:Là việc loại bỏ yếu tố vi phạm, thông tin vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ đăngtải trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền.

2. Trả lại tên miền ".vn": Là việc chủ thể tên miền thực hiện việc hoàn trả tên miền".vn" cho cơ quan quản lý tên miền theo trình tự, thủ tục hoàn trả tên miền quy định tại Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy địnhvề quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

3. Thu hồi tên miền ".vn": Là việc xóa bỏ, tịch thu tên miền ".vn" trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia.

Điều 4. Nguyên tắc chung

1. Việc xác định hành vi đăng ký vàsử dụng tên miền “.vn” vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ vàáp dụng biện pháp buộc thay đổi thông tin tên miền, buộc trả lại tên miền, thuhồi tên miền “.vn” được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ,công nghệ thông tin, viễn thông, do cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hoặc ngườicó thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ kết luậnhoặc quyết định.

2. Biện pháp buộc thay đổi thông tintên miền, buộc trả lại tên miền, thu hồi tên miền “.vn” vi phạm pháp luật về sởhữu trí tuệ được xem xét, áp dụng trong trường hợp sau:

a) Tên miền trùng hoặc tương tự gâynhầm lẫn với đối tượng sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ và nội dung đăng tảitrên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền vi phạm pháp luật về sở hữutrí tuệ.

b) Tên miền được sử dụng để đăng tảicác nội dung thông tin vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Điều 5. Biện pháp khắc phục hậuquả buộc thay đổi thông tin tên miền “.vn”

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạmhành chính áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc thay đổi thông tin tên miềntrong trường hợp trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền có đăng tải cácthông tin vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ như thông tin quảng cáo, giớithiệu sản phẩm, chào hàng, bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liênquan, làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãnhiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ.

Điều 6. Biện pháp khắc phục hậuquả buộc trả lại tên miền “.vn”

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạmhành chính áp dụng biện pháp buộc trả lại tên miền “.vn” trong trường hợp chủthể sử dụng tên miền “.vn” thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ, đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Tên miền “.vn” trùng hoặc tương tựgây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫnđịa lý đang được bảo hộ mà chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại hoặc chỉ dẫnđịa lý là người có quyền hoặc lợi ích hợp pháp.

2. Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” không có quyền và lợi ích hợp pháp đối với nhãn hiệu, tên thươngmại, chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ.

3. Nội dung trang thông tin điện tửđi kèm theo tên miền “.vn” có chứa các thông tin quảng cáo,giới thiệu sản phẩm, chào bán hàng hóa, dịch vụ trùng, tương tự hoặc có liênquan, làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng hoặc vật chất đối với chủ sở hữu nhãnhiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý; hoặc chứa các thông tin bôi nhọ, nói xấusản phẩm, hàng hóa; dịch vụ tương ứng của chủ sở hữu nhãn hiệu, tên thương mại,chỉ dẫn địa lý.

Điều 7. Biện pháp thu hồi tên miền“.vn”

1. Cơ quan có thẩm quyền xử lý viphạm áp dụng biện pháp thu hồi tên miền “.vn” trong các trường hợp sau đây:

a) Chủ thể sử dụng tên miền “.vn” viphạm pháp luật về sở hữu trí tuệ không thực hiện các biện pháp khắc phục hậuquả là thay đổi thông tin tên miền “.vn” hoặc trả lại tên miền “.vn” theo quyếtđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trítuệ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạtvi phạm hành chính có hiệu lực thi hành.

b) Chủ thể sử dụng tên miền “.vn”không thực hiện việc ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi phạm pháp luật về sở hữutrí tuệ trên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền ".vn" theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Việc áp dụng biện pháp thu hồi tênmiền “.vn” và yêu cầu cơ quan quản lý tên miền thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuậtliên quan đến tên miền “.vn” trên hệ thống máy chủ tên miềnquốc gia được nêu rõ trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN TÊN MIỀN, TRẢ LẠITÊN MIỀN VÀ THU HỒI TÊN MIỀN “.VN”

Điều 8. Trình tự, thủ tục thay đổithông tin tên miền “.vn”

1. Trường hợpquyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thay đổi thông tin tên miền “.vn”, thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi quyết định xử phạtvi phạm hành chính cho các bên liên quan và cơ quan quản lý tên miền, nhà đăng ký tên miền “.vn”đang quản lý tên miền để biết và phối hợp.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngàyquyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành, chủ thể sử dụng tênmiền “.vn” vi phạm có trách nhiệm loại bỏ nội dung thông tin vi phạm đăng tảitrên trang thông tin điện tử đi kèm theo tên miền và có văn bản báo cáo vớingười ra quyết định xử phạt, cơ quan quản lý tên miền “.vn” và nhà đăng ký tênmiền “.vn” đang quản lý tên miền.

Điều 9. Trình tự, thủ tục trả lại tên miền “.vn”

1. Trường hợp quyết định xử phạt viphạm hành chính có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả lại tên miền“.vn” thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi quyết định xử phạt vi phạmhành chính cho các bên liên quan và cơ quan quản lý tên miền “.vn”, nhà đăng kýtên miền “.vn” đang quản lý tên miền để biết và phối hợp.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngàyquyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành, chủ thể sử dụng tênmiền “.vn” phải thực hiện thủ tục trả lại tên miền “.vn” tại nhà đăng ký tênmiền “.vn” đang quản lý tên miền. Trình tự, thủ tục trả lại tên miền được thựchiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyênInternet.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc,kể từ ngày chủ thể sử dụng tên miền “.vn” vi phạm thực hiện xong thủ tục trảlại tên miền, nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền có trách nhiệmgửi văn bản thông báo tới người ra quyết định xử phạt, cơ quan có thẩm quyền xửlý vi phạm và cơ quan quản lý tên miền “.vn” về việc trả lại tên miền.

Điều 10. Trình tự, thủ tục thu hồi tên miền “.vn”

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc,kể từ ngày hết thời hạn thi hành biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểma Khoản 1 Điều 7 Thông tư này, cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm gửi văn bảnyêu cầu cơ quan quản lý tên miền “.vn” thu hồi tên miền “.vn” đã nêu trongquyết định xử phạt vi phạm hành chính.

2. Đối với các trường hợp phải thuhồi tên miền theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tư này, cơ quan cóthẩm quyền xử lý vi phạm gửi văn bản yêu cầu cơ quan quảnlý tên miền “.vn” thu hồi (tịch thu)tên miền “.vn” đã nêu trong quyết định, xử phạt vi phạmhành chính.

3. Khi nhận được văn bản yêu cầu thuhồi tên miền của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm, cơ quan quản lý tên miền“.vn” thực hiện các nghiệp vụ kỹ thuật liên quan đến tên miền “.vn” trên hệthống máy chủ tên miền quốc gia để thuhồi tên miền trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản vàgửi văn bản thông báo kết quả cho cơ quan xử lý vi phạm hành chính và nhà đăngký tên miền “.vn” có liên quan.

Chương III

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP XỬ LÝ TÊN MIỀN “.VN” VI PHẠM PHÁPLUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Điều 11. Phối hợp xử lý vi phạm

Trong quá trình xử lý vi phạm, cơquan có thẩm quyền xử lý vi phạm xem xét, gửi văn bản đề nghị Bộ Thông tin vàTruyền thông (cơ quan quản lý tên miền “.vn”) phối hợp, cho ý kiến chuyên môntrước khi người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định xử phạt vi phạm hành chínhcó áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả buộc thay đổi thông tin tên miềnhoặc buộc trả lại tên miền ".vn". Người có thẩmquyền xử phạt vi phạm hành chính ra quyết định và chịu trách nhiệm trước phápluật về quyết định của mình.

Điều 12. Trách nhiệm của cơ quanquản lý tên miền “.vn”

1. Có ý kiến bằng văn bản về các vấnđề thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 07ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu đề nghị phối hợp của cơ quan cóthẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.

2. Triển khai các nghiệp vụ kỹ thuậtliên quan đến tên miền “.vn” để thực hiện việc thu hồi tên miền theo yêu cầucủa cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về sở hữu trí tuệ theo quyđịnh tại Điều 10 Thông tư này.

3. Gửi văn bản thông báo cho nhà đăngký đang "quản lý tên miền để thực hiện nghiệp vụ thu hồi tên miền ".vn" trong thời hạn 03 ngày làmviệc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền xử lý viphạm về sở hữu trí tuệ.

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quancó thẩm quyền xử lý vi phạm

1. Phối hợp, gửi văn bản đề nghị BộThông tin và Truyền thông (cơ quan quản lý tên miền “.vn”) cho ý kiến chuyênmôn theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.

2. Gửi văn bản yêu cầu cơ quan quảnlý tên miền “.vn” thực hiện các biện pháp thi hành quyết định xử phạt hànhchính đối với các nội dung liên quan đến tên miền “.vn” theo quy định tại Điều10 Thông tư này.

Điều 14. Trách nhiệm của nhà đăngký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền

1. Gửi thông báo thu hồi tên miền chochủ thể sử dụng tên miền “.vn” vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ về việc thuhồi tên miền “.vn” trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được vănbản thông báo của cơ quan quản lý tên miền “.vn” về việc thu hồi tên miền.

2. Thực hiện nghiệp vụ thu hồi tênmiền “.vn” và gửi văn bản báo cáo cho cơ quan quản lý tên miền “.vn” trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khihoàn tất việc thu hồi tên miền.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày 25 tháng 7 năm 2016.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộcBộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các cơ quan,tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyềnthông, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫnnghiệp vụ cho Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông và Thanh tra Sở Khoa họcvà Công nghệ các tỉnh, thành phố để triển khai thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu cókhó khăn, vướng mắc, đề nghị các Bộ, các địa phương phản ánh về Bộ Thông tin vàTruyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNGTrần Quốc Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Tâm

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Tòa án Nhân dân tối cao; quan thuc Chính phủ;nh, thành phố trực thuộc TW; KHCN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;