BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14-BYT/TT

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1986

THÔNG TƯ

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 14-BYT/TT NGÀY 8-8-1986 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC KHÁM VÀ CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI LÀO VÀ CAM-PU-CHIA Ở VIỆT NAM

Sau khi nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và nước Cộng hoà nhân dân Cam-pu-chia được thành lập, Chính phủ ta đã cùng với Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào và Chính phủ Cộng hoà nhân dân Cam- pu- chia ký các hiệp định hợp tác y tế. Trong các hiệp định đó đều có ghi rõ: "Các cán bộ và học sinh Lào và Cam-pu-chia đang công tác và học tập tại Việt Nam đều được khám và chữa bệnh không phải trả tiền".

Để việc thi hành điều khoản trên được nghiêm chỉnh và thống nhất, Bộ Y tế hướng dẫn việc khám và chữa bệnh cho cán bộ và học sinh Lào và Cam- pu- chia đang công tác và học tập ở Việt Nam như sau:

1. Các cán bộ, học sinh Lào và Cam-pu-chia đang công tác và học tập ở Việt Nam và khách mời, khi ốm đau được khám và chữa bệnh ở các cơ sở chữa bệnh của nước ta không phải trực tiếp trả tiền viện phí. Số tiền viện phí này do các cơ quan, xí nghiệp, trường học quản lý cán bộ, chuyên gia và học sinh hoặc khách mời đó có trách nhiệm trực tiếp thanh toán viện phí với bệnh viện.

2. Trường hợp người bệnh là cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc cơ quan đại diện của bạn đến khám, chữa bệnh thì không thu viện phí. Các khoản chi này đơn vị chữa bệnh được quyết toán do ngân sách Nhà nước cung cấp.

3. Trường hợp người bệnh là khách vãng lai, người thân của cán bộ, học sinh không do cơ quan, xí nghiệp, trường học mời đến và cũng không phải là cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc cơ quan đại diện nào của bạn, khi bị ốm đau được khám và chữa bệnh nhưng phải trực tiếp thanh toán viện phí với bệnh viện đã khám và chữa cho mình.

Các khoản thu viện phí vẫn theo quy định hiện hành.

Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế, các viện và bệnh viện trực thuộc thực hiện đúng những điều quy định trên, góp phần vào việc tăng cường và củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa 3 nước Việt Nam - Lào và Cam-pu-chia anh em.

Nguyễn Công Thắng

(Đã ký)