BỘ TÀI CHÍNH
*******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 14-TC/NLTL

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 1973

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN THI HÀNH CHỈ THỊ SỐ 139-CP VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VÙNG PHÂNLŨ

Nhằm chủ động đối phó với lũ lụtlớn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 139-CP ngày 14-8-1973 hướngdẫn việc chuyển hướng mọi mặt về sản xuất và đời sống trong các vùng phân lũ,đồng thời quy định một số vấn đề cụ thể giải quyết chính sách đối với vùng phânlũ.

Để thi hành chỉ thị trên đây, BộTài chính hướng dẫn về các trường hợp được ngân sách Nhà nước đầu tư vốn trợgiúp cho vùng phân lũ và thể thức cấp phát thanh toán, quyết toán tiền vốn nhưsau:

I. VỀ VIỆC BỐ TRÍ LẠI TỔ CHỨCSẢN XUẤT VÀ CHĂN NUÔI, BỐ TRÍ LẠI DÂN CƯ CHO PHÙ HỢP VỚI ĐỊA ĐIỂM VÙNG PHÂN LŨ

1. Đầu tư xây dựng các cơ sở vậtchất, kỹ thuật như xây dựng mạng lưới tưới tiêu, xây dựng các đường trục, xâydựng các cơ sở kinh tế quốc doanh, các công trình công cộng, v.v…

- Đối với công trình do trungương quản lý thì do ngân sách trung ương đài thọ. Các Bộ có liên quan sẽ lập dựtoán và bàn trực tiếp với Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài chính để giảiquyết.

- Đối với các công trình, xínghiệp, kho tàng của địa phương do ngân sách địa phương đài thọ, trường hợpngân sách địa phương không có khả năng trang trải hết nhu cầu thì ngân sáchtrung ương trợ cấp.

- Đối với công trình của xã nhưcác đường nhánh về xã và hợp tác xã, công trình thủy lợi nhỏ, công trình phúclợi công cộng của xã: do ngân sách xã lo và huy động thêm lao động của nhân dânđóng góp. Nếu thiếu ngân sách, địa phương trợ giúp một phần.

2. Đầu tư giúp đỡ hợp tác xã vànhân dân thực hiện việc chuyển hướng về sản xuất và đời sống.

Nếu chuyển cơ sở sản xuất(chuồng trại, kho tàng, cơ sở chế biến nông sản) và nhà ở của nhân dân theođúng sự hướng dẫn của ngành thủy lợi. Ủy ban nông nghiệp và của Ủy ban hànhchính địa phương thì được vận dụng chính sách giúp đỡ của Nhà nước đã quy địnhtrong nghị quyết số 28-CP ngày 16-2-1973 của Hội đồng Chính phủ và thông tư số129-TTg ngày 19-5-1973 của Thủ tướng Chính phủ về công tác giải phóng lòngsông. Cụ thể là:

- Di chuyển cơ sở vật chất, kỹthuật của hợp tác xã thì căn cứ vào giá trị tài sản cố định còn lại của cơ sởđó mà trợ giúp phần chi phí về hư hao vật liệu để xây dựng lại, nguồn vốn ngânsách trung ương trợ giúp. Nếu hợp tác xã cần xây dựng mở rộng thêm mà còn thiếuthì ngân sách Nhà nước sẽ cho vay.

- Di chuyển nhà ở: ngân sáchtrung ương trợ giúp bình quân 416đ một hộ (400đ tiền mặt và 16đ để mua 40kggạo/hộ, theo giá cung cấp).

Mức trợ giúp đối với từng hợptác xã, từng đối tượng bao nhiêu sẽ do Ủy ban hành chính tỉnh, tùy theo mức độhư hao vật liệu và chi phí di chuyển, khả năng của từng hợp tác xã, từng đốitượng trợ cấp quy định cho phù hợp phương châm chính sách trợ giúp là: phát huytinh thần tự lực cánh sinh, nhân dân tương trợ lẫn nhau, Nhà nước giúp đỡ mộtphần để giảm bớt khó khăn cho hợp tác xã và nhân dân, tránh ỷ lại vào Nhà nước.

Nơi nào không cần thiết phải dichuyển mà chỉ cần có biện pháp chống lũ lụt như tôn cao nền nhà, làm sàn gác,đắp thổ mộ, làm chòi cao, chuẩn bị thuyền máng để cất giữ tài sản, trú ngụ vàđi lại khi phân lũ, thì nói chung là vận động hợp tác xã và nhân dân huy độngvốn tự có và vật tư, lao động của địa phương và tương trợ nhân dân để tự làm.Nhà nước sẽ tùy theo khả năng cân đối vật tư mà bán cung cấp cho một số vật tưnhư than, xi măng, vôi, gạch, nứa, lá mà hợp tác xã và nhân dân không tự túcđược.

II. VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CHÍNHSÁCH KHI CÓ PHÂN LŨ

Sau khi Nhà nước đã đầu tư giúpđỡ hợp tác xã và nhân dân chuyển hướng sản xuất và đời sống rồi mà năm nào cóphân lũ xảy ra những thiệt hại về tài sản, hoa lợi và đời sống thì giải quyếtchính sách trợ giúp tài chính theo đúng như quy định ở điều 3 (Các mục a, b, c,d, e, g) chỉ thị số 119-CP ngày 14-8-1973 của Hội đồng Chính phủ.

Riêng về việc thi hành chínhsách miễn giảm thuế nông nghiệp, thì giải quyết cụ thể như sau: khi chế độ sảnxuất nông nghiệp được chính thức quy định tại vùng phân lũ thì nghĩa vụ thu nộpthuế vẫn áp dụng theo chế độ hiện hành, căn cứ vào sản lượng chịu thuế và thuếsuất đã ổn định. Nếu không có phân lũ, thuế sẽ tính và thu theo sản lượng vàthuế suất ổn định cho từng vụ một. Nếu có phân lũ mà vụ mùa có bị thiệt hại ởtừng hợp tác xã mà xét miễn giảm theo những nguyên tắc dưới đây:

- Nếu thu hoạch thực tế chỉ còndưới 50% sản lượng chịu thuế của vụ mùa, thì được miễn toàn bộ số thuế vụ mùa;

- Nơi nào nước rút nhanh mà cốgắng cấy tái giá thì được miễn thuế;

- Sản xuất vụ đông mới hìnhthành, thì tạm thời được miễn thuế.

III. THỂ THỨC LẬP DỰ TOÁN,CẤP PHÁT THANH TOÁN QUYẾT TOÁN NHỮNG KHOẢN VỐN ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRỢ CẤP

A. LẬP VÀ XÉT DUYỆT DỰ TOÁN.

1. Phần đầu tư xây dựng cơ sởvật chất và kỹ thuật:

- Công trình nào trung ương quảnlý sẽ do các Bộ, Tổng cục lập dự toán. Công trình nào của địa phương sẽ do cácSở, Ty có liên quan lập dự toán, trình Ủy ban hành chính xét duyệt và chi phído ngân sách địa phương đài thọ.

Ở trung ương cũng như ở địaphương, các ngành căn cứ vào chỉ thị số 139-CP ngày 14-8-1973 của Hội đồngChính phủ và thông tư này của Bộ Tài chính để lập dự toán ngân sách 1974, kịpthời gửi Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài chính giải quyết.

2. Phần trợ giúp cho nhân dân vàhợp tác xã:

Ủy ban hành chính tỉnh, thànhphố có trách nhiệm chỉ đạo giúp các Ủy ban hành chính huyện lập dự toán kinhphí về giải quyết chính sách đối với vùng phân lũ, tạo điều kiện cho nhân dânchuyển hướng về sản xuất và đời sống.

- Trợ giúp cho việc di chuyển cơsở vật chất và kỹ thuật của hợp tác xã và của xã (nếu có);

- Trợ giúp cho việc di chuyểnnhà ở của nhân dân.

Ủy ban hành chính, tỉnh, thànhphố xét duyệt dự toán và gửi về Bộ Tài chính xin ngân sách trung ương trợ cấp.Phần trợ giúp cho ngân sách xã (nếu có) sẽ do ngân sách địa phương trợ cấp.

B. TỔ CHỨC VIỆC XÉT DUYỆT, CẤPPHÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN TRỢ CẤP CHO HỢP TÁC XÃ VÀ NHÂN DÂN.

Việc xét duyệt các khoản trợ cấptheo tinh thần chỉ thị số 139-CP của Hội đồng Chính phủ và thông tư hướng dẫnthi hành này của Bộ Tài chính phải được Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố chỉđạo chặt chẽ đúng chính sách, đúng đối tượng, tránh gây tâm lý ỷ lại vào Nhànước hay suy bì mất đoàn kết trong nhân dân. Vì vậy:

- Trước hết phải tổ chức tốtviệc phổ biến, truyền đạt tốt, đầy đủ nội dung chính sách để hợp tác xã và nhândân vùng phân lũ chấp hành nghiêm chỉnh việc chuyển hướng sản xuất và đời sốngtrong vùng phân lũ.

- Đề cao tinh thần trách nhiệmcủa các cơ quan Nhà nước ở tỉnh, huyện, xét duyệt và cấp phát thật công bằng,kịp thời đến tận tay nhân dân, hợp tác xã hoặc xã được trợ giúp. Các Sở, Ty tàichính phải hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể cho các Phòng tài chính huyện phối hợpvới các ngành có liên quan ở huyện giúp Ủy ban hành chính huyện chỉ đạo tốtviệc di chuyển cơ sở sản xuất và nhà ở, thẩm tra danh sách các đơn vị và cánhân được giải quyết chính sách về trợ giúp và tổ chức cấp phát chu đáo tại trụsở Ủy ban hành chính các xã.

C. QUYẾT TOÁN

Đối với những chi phí được ngânsách trung ương trợ cấp, Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố có trách nhiệm quyếttoán với Bộ Tài chính theo đúng chế độ quyết toán hiện hành. Nếu thừa phải nộptrả lại ngân sách trung ương. Nếu thiếu, được xét cấp thêm.

Đối với những chi phí được ngânsách tỉnh trở cấp sẽ quyết toán vào ngân sách tỉnh trong năm kế hoạch.

Các Sở, Ty tài chính có tráchnhiệm giúp Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố xét duyệt quyết toán của các Ủyban hành chính huyện và tổng hợp báo cáo quyết toán với Bộ Tài chính (về phầnngân sách trung ương trợ cấp).

Thông tư này hướng dẫn thi hànhchỉ thị số 139-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 14-8-1973 về một số chính sách cụthể đối với vùng phân lũ. Trước mắt nhằm tạo điều kiện để các địa phương, cácngành tập trung sức kiên quyết và khẩn trương hoàn thành tốt việc chuyển hướngsản xuất và đời sống của nhân dân tại mỗi vùng phân lũ, cố gắng đảm bảo xongnhững mặt công tác chính trước mùa lũ năm 1974.

Bộ Tài chính đề nghị các ngành ởtrung ương có liên quan và các Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố chỉ đạo tốtviệc xây dựng dự toán chi phí năm 1974 để giúp cho các vùng phân lũ có kinh phíkịp thời triển khai việc thi hành chỉ thị trên đây của Hội đồng Chính phủ ngaytừ đầu năm 1974. Đề nghị xin trợ cấp ngân sách trung ương của các tỉnh, thànhphố phải do đồng chí Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố ký và phải cửcán bộ có đủ thẩm quyền về Bộ Tài chính báo cáo trong tháng 12-1973 kèm theonhững tài liệu cần thiết.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Diệm