BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 1995

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Hướng dẫn bổ sung thông tư liên bộ
Tài chính - Ngân hàng số 12/TTLB ngày 21/8/1992

Để tháo gỡ các vướng mắc trong việc giải quyết tổng thanh toán nợ giai đoạng II, theo đề nghị của Ban thanh toán nợ các cấp, sau khi thống nhất giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nay giải thích thêm một số điểm trong thông tư liên bộ Tài chính và Ngân hàng số 12/TTLB ngày 21/8/1992 hướng dẫn chế độ xử lý Tài chính xí nghiệp liên quan đến nợ quá hạn.

1. Điểm b mục III phân loại nguyên nhân khách quan nêu "... nếu số thu không đủ trả nợ, là doanh nghiệp Nhà nước đang hoạt động được phép ghi vào lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh theo quyết định của Ban chỉ đạo TTTNTW thông báo".

Nay được thay bằng "... nếu khoản nợ chênh lệnh phải thu nhưng không thu được do nguyên nhân khách quan, thuộc doanh nghiệp Nhà nước đang hoạt động được phép ghi vào lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh theo quyết định của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh (nếu là kinh tế địa phương) của Bộ trưởng, Thủ trưởng các ngành Trung ương (nếu là kinh tế Trung ương). Những món nợ mà khách nợ là tỉnh ngoài, Bộ, ngành khác, Ban Thanh toán nợ bên khách nợ duyệt do nguyên nhân khách quan không trả được nợ, thông báo cho Ban thành toán nợ bên chủ nợ, để Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Bộ Trưởng, thủ trưởng ngành của chủ nợ ra quyết định cho doanh nghiệp hạch toán vào lỗ lãi sản xuất kinh doanh. Cơ quan tài chính cùng cấp thực hiện duyệt quyết toán ghi vào lỗ, được trừ vào lãi thực hiện của năm kế hoạch và năm sau.

2. Tổ chức thực hiện:

Thi hành quyết định số 277/CT ngày 29/7/1992 và chỉ thị số 235/TTg ngày 11/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ, Ban thanh toán nợ các cấp tỉnh, Bộ, ngành Trung ương chịu trách nhiệm xử lý thanh toán phân loại nguyên nhân phát sinh công nợ quá hạn.

Ban chỉ đạo tổng thanh toán nợ Trung ương, các cơ quan là thành viên trong Ban chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở thực hiện, tiến hành kiểm tra, phúc tra theo quy định của lãnh đạo Ban chỉ đạo Tổng thanh toán nợ Trung ương.

Thông tư này bổ sung thông tư Liên bộ số 12/TTLB ngày 21/8/1992 của Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Hồ Tế