ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 14/TT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 1980

THÔNG TƯ

VỀMỘT SỐ CÔNG TÁC CẤP BÁCH TRƯỚC MẮT ĐỂ THỰC HIỆN CHỈ THỊ 30/CT-UB CỦA UBND THÀNHPHỐ VỀ QUẢN LÝ BIÊN CHẾ LAO ĐỘNG VÀ QUỸ TIỀN LƯƠNG THUỘC KHU VỰC NHÀ NƯỚC CỦATHÀNH PHỐ

Các ngành, các cấp đã triển khaithực hiện chỉ thị 30/CT-UB của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng chưa thật tíchcực và khẩn trương nên còn nhiều tồn tại như sau:

I. Thiếu quỹ tiền lương và Ngân hàng không cho rút khoản tiền lươngvượt chỉ tiêu mà Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao vì:

– Một số ngành chưa xác địnhđược phương hướng, nhiệm vụ sản xuất ngoài kế hoạch, do đó Ủy ban Kế hoạchthành phố chưa có cơ sở để thông báo bổ sung chỉ tiêu lao động từ quỹ tiềnlương của phần sản xuất kinh doanh ngoài kế hoạch. Thậm chí có cơ quan, đơn vịkhông nắm được chính xác số lao động dôi thừa ngoài chỉ tiêu pháp lệnh, do đóSở Lao động (khu vực sản xuất vật chất) và Ban Tổ Chức Chính quyền (khu vựckhông sản xuất vật chất) không có cơ sở để giải quyết tiếp tục trả lương chờ bốtrí lại công tác.

– Chưa tích cực rà soát lại độingũ lao động để bố trí, sắp xếp và cân đối lao động theo ngành nghê, theo yêucầu của nhiệm vụ sản xuất, công tác. Người dôi ra vãn lãnh lương trong quỹlương kế hoạch, trong khi đó vẫn có bộ phận phải làm choàng, làm thêm giờ, phảitrả phụ cấp thêm giờ, thêm việc, làm cho quỹ tiền lương vượt chỉ tiêu được giao.

II. Biên chế bộ máy quản lý hành chính, nhất là biên chế hành chínhphục vụ, lao động gián tiếp ở một số ngành, quận, huyện còn cồng kềnh, chưa hợplý.

III. Ý thức chấp hành chế độ báo cáo thống kê về lao động tiềnlương chưa tốt, số liệu thiếu chính xác, báo cáo chậm trễ, trở ngại cho việc tổnghợp tình hình và chỉ đạo kịp thời.

IV. Nhiều ngành và quận, huyện không chấp hành việc điều chỉnh từnơi thừa sang nơi thiếu, vẫn tự động tuyển người ngoài xã hội vào biên chế,hoặc xin chuyển những cán bộ, nhân viên ở các cơ quan trung ương hay ở tỉnhkhác về, trong lúc thành phố đã có sẵn loại cán bộ nhân viên này.

V. Chưa khẩn trương giải quyết chế độ, chính sách cho số cán bộnhân viên đã đến tuổi về hưu, hoặc ốm đau bệnh tật mất khả năng lao động, phảinghỉ công tác dài hạn.

Để đẩy mạnh việc thực hiện chỉthị 30/CT-UB Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra một số biện pháp sau đây:

1) Ủy quyền cho thủ trưởng cácngành giao chỉ tiêu quý 4/1980 của phần sản xuất kinh doanh ngoài kế hoạch đượchạch toán thương nghiệp cho các đơn vị cơ sở trực thuộc, bao gồm giá trị sảnlượng hoặc doanh số, số lao động và quỹ tiền lương. Các cơ sở có sản xuấtkinh doanh ngoài kế hoạch sẽ tiến hành đăng ký quỹ tiền lương với Ngân hàngkèm theo các hợp đồng về tiêu thụ sản phẩm, về nhận làm gia công chế biển, sửachữa.. . cho khách hàng. Các hợp đồng này làm căn cứ để ngân hàng cho vay vốnlưu động, tạm ứng tiền lương cho cán bộ công nhân viên chức cũng như cho rúttoàn bộ tiền lương theo giấy báo thanh toán của các khách hàng để Ủy ban Kếhoạch xét duyệt cấp bổ sung nhiên liệu cần thiết trong phạm vi khả năng củathành phố.

2) Phải thực hiện đúng chỉ tiêubiên chế và quỹ tiền lương khu vực không sản xuất vật chất năm 1980 đã được Ủyban Nhân dân thành phố điều chỉnh chính thức và Ban Tổ chức chính quyền thôngbáo hướng dẫn cụ thể. Chấp hành việc giảm tỷ lệ lao động gián tiếp trong cácđơn vị sản xuất, kinh doanh, sự nghiệp theo mức quy định trong chỉ thị30/CT-UB

3)Các ngành, các cấp lập ngaydanh sách số lao động dôi ra không tự điều chỉnh được báo cho Sở Lao động (khuvực sản xuất vật chất) và Ban Tổ chức chính quyền thành phố (khu vực không sảnxuất vật chất) theo biểu mẫu hướng dẫn của 2 cơ quan này. Sở Lao động và Ban Tổchức chính quyền phải tích cực giải quyết việc điều chỉnh cho nơi thiếu, hoặccho yêu cầu công tác mới; đồng thời ra thông báo xác định số lao động dôi ra vàsố tiền lương để Ngân hàng cho rút tiền trả lương theo quỹ chờ bố trí công tác( không tính vào quỹ lương kế hoạch).

4) Phải chấp hành nghiêm chỉnhcác quy định vè tuyển dụng lao động nêu trong chỉ thị 30/CT-UB Tất cả số laođộng tuyển dụng mới ngoài xã hội cũng như số học sinh ra trường (trường trunghọc, trường sơ cấp, nghiệp vụ, kỹ thuật thuộc sở, ban, ngành) từ ngày 2-8-1980trở đi đều phải được sự xác nhận của Sở Lao động (khu vực sản xuất vật chất),Ban Tổ chức chính quyền (khu vực không sản xuất vật chất) thì mới được trảlương, cấp lương thực, nhu yếu phẩm v.v…

5) Tỷ lệ biên chế phục vụ trongcác cơ quan quản lý Nhà nước cấp thành phố và quận, huyện (gồm: lái xe, bảo vệ,văn thư, lưu trữ, in ấn, nhân viên hành chính – quản trị) không được vượtmức 25% tổng số (trong số người hành chính – phục vụ, không tính Chánh, PhóVăn phòng, cán bộ tổng hợp và nhân viên quản lý nhà ăn tập thể, cấp dưỡng).

6) Việc trả phụ cấp làm choàng,làm thêm giờ trong khu vực không sản xuát vật chất không được vướt quá chỉ tiêutổng quỹ lương được giao. Đối với ngành giáo dục và y tế, biên chế và tiềnlương thi hành đúng theo quy định của Phủ Thủ tướng.

7) Thành lập Tiểu ban chỉ đạoviệc thực hiện chỉ thị 30/CT-UB trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố; Tiểuban này là tổ chức phối hợp công tác giữa các cơ quan liên quan để giúp Ủy banNhân dân thành phố chỉ đạo và giải quyết dứt điểm việc tinh giản biên chế hànhchính gián tiếp, điều chỉnh sắp xếp số lao động dôi ra và quản lý chặt chẽ, cónề nếp quỹ tiền lương trong quý 4/1980, và bắt đầu từ 1-1-1981 thi hành dứtkhoát theo chỉ tiêu được giao.

Thành phần Tiểu ban gồm:

- Trưởng Tiểu ban : Nguyễn VănTùng , Ủy viên thứ ký Úy ban Nhân dân thành phố.

Các thành viên khác:

* Đ/c Trần Chất, Phó Giám đốc SởLao động, Ủy viên thường trực.

* Đ/c Phạm Kiều, Phó Chủ nhiệmỦy ban Kế hoạch thành phố.

* Đ/c Trương Công Sủng, Phó BanTổ chức chính quyền TP

* Đ/c Nguyễn Minh Cẩm, Phó Giámđốc Sở Tài chánh.

* Đ/c Hoàng Ngọc, Phó Giám đốcNgân hàng Nhà nước TP

* Đ/c Hứa Văn Linh, Chi cụ phóChi cục Thống kê thành phố.

* Một đ/c đại diện Liên hiệpCông đoàn thành phố

Các thành viên của Tiểu ban sửdụng một số cán bộ của cơ quan mình để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tácdo Tiểu ban phân công.

Đối với các ngành và quận, huyệncó nhiều lao động dôi ra thì có thể lập 1 tổ chức tương tự như Tiểu ban của Ủyban Nhân dân quận, huyện tổ chức thực hiện việc điều chỉnh giải quyết lao độngdôi ra.

Tiểu ban của Ủy ban Nhân dânthành phố phải vạch kế hoạch làm việc với từng sở, ngành, quận, huyện để giảiquyết các việc tồn tại trong việc thực hiện chỉ thị 30/CT-UB .

Tiểu ban phải thông báo cho cácngành và quận, huyện vè lịch làm việc và nội dung, yêu cầu chuẩn bị trước.Trong buổi làm việc với các ngành và quận, huyện, nhất thiết các thành viênTiểu ban phải có mặt để giải quyết các khó khăn, mắc mứu của các ngành va quận,huyện.

8) Công tác điều phối lao độngđòi hỏi phải có đầy đủ số liệu kịp thời, phản ánh đúng tình hình sử dụng laođộng và thực hiện chi quỹ tiền lương hàng tháng, quý theo từng loại dao độngtrong quỹ lương kế hoạch, ngoài quỹ lương kế hoạch và số người dôi ra theo từngngành nghề v.v… Vì vậy, các ngành, các cấp cần nghiêm chỉnh thực hiện chế độbáo cáo thống kê quy định.

Chi cục Thống kê chịu tráchnhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố về số liệu thống kê thực hiện lao độngtiền lương hàng tháng, quý, năm cả 2 khu vực sản xuất và không sản xuất vậtchất của thành phố, bao gồm số liệu tổng hợp và số liệu cụ thể của từng sở,ban, ngành, từng quận, huyện. Cần nghiên cứu ban hành chế độ thưởng phạt vềtinh thần và vật chất đối với cán bộ nhân viên làm công tác thống kê ở cácngành, các cấp.

Công tác quản lý chặt chẽ laođộng và quỹ tiền lương thuộc khu vực Nhà nước của thành phố trong tình hình dôithừa lao động vì thiếu nguyên nhiên vật liệu, thiếu thiết bị, phụ tùng sửachữa, v.v… và trong tình hình bộ máy tổ chức còn cồng kềnh, kém hiệu lực biênchế có mặt còn cao hơn chỉ tiêu kế hoạch của Hội đồng Chính phủ giao, là mộtyêu cầu cấp bách nhằm vừa bảo đảm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệuquả công tác, giải quyết công ăn việc làm có thu nhập ổn định cho cán bộ côngnhân viên chức, vừa phát huy tận dụng khả năng lao động hết sức tiết kiệm, chiphí ngân sách Nhà nước. Đây cũng là một công tác có nhiều khó khăn, phức tạpvừa phải làm khẩn trương, tích cực nhưng phải thận trọng, chu đáo, có lý cótình, đồng thời phải bảo đảm tổ chức kỷ luật nghiêm minh.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêucầu thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện cần có kế hoạchvà biện pháp cụ thể để thực hiện tốt chỉ thị 30/CT-UB và chỉ thị này, bảo đảmphục vụ đắc lực cho việc hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 1980 và chuẩn bịđiều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch năm 1981.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLê Đình Nhơn