BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 140/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1999

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 140/1999/TT-BTC NGÀY 2 THÁNG 12 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỂM TRONG THÔNG TƯ SỐ 73 TC/TCT NGÀY 20/10/1997 VÀ THÔNG TƯ SỐ 17/1999/TT-BTC NGÀY 5/2/1999 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Thực hiện Thông tư số 73 TC/TCT ngày 20/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường, Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm về chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đẩy mạnh lưu thông hàng hoá, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số điểm như sau:

1/ Về hàng điều động nội bộ:

Bãi bỏ một đoạn tại điểm 3 Thông tư số 17/1999/TT-BTC :

"Hàng hoá điều động nội bộ từ cơ sở sản xuất, kinh doanh đến các chi nhánh, cửa hàng phụ thuộc để bán ở cùng địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) phải có lệnh điều động nội bộ và phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Nếu điều động đến các chi nhánh, cửa hàng ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán thì phải lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn bán hàng."

Thay thế bằng quy định như sau:

Hàng hoá điều động nội bộ từ cơ sở sản xuất, kinh doanh đến các chi nhánh, cửa hàng hạch toán báo sổ, hạch toán phụ thuộc và ngược lại hoặc điều động giữa các chi nhánh, cửa hàng hạch toán báo sổ, hạch toán phụ thuộc với nhau phải có lệnh điều động nội bộ của cơ sở sản xuất, kinh doanh kèm theo phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Nếu điều động đến các chi nhánh hạch toán độc lập phải lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng.

2/ Về xuất hàng giao cho đại lý:

Bãi bỏ cụm từ "giao cho đại lý"quy định tại điểm 1 Mục A Phần II Thông tư số 73 TC/TCT và thay bằng quy định mới như sau:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất hàng giao cho đại lý bán đúng giá do cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định, hưởng hoa hồng phải có hợp đồng đại lý kèm theo phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý do Bộ Tài chính thống nhất phát hành (theo mẫu đính kèm).

Các trường hợp xuất hàng giao cho đại lý bán không thuộc trường hợp quy định trên phải lập hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng.

3/ Về hàng hoá tịch thu:

Bãi bỏ quy định tại gạch đầu dòng thứ hai điểm 1b Thông tư số 17/1999/TT-BTC thay bằng quy định sau:

Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá tịch thu phải có:

- Hoá đơn bán hàng tịch thu.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh mua hàng tịch thu không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2000. Các quy định tại Thông tư số 17/1999/TT-BTC ngày 5/2/1999, Thông tư số 73 TC/TCT ngày 20/10/1997 trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

Đơn vị:.........................
Địa chỉ:.........................

Mẫu số: 04/XKĐL - 3LL
Ban hành theo TT số:... ngày... tháng... năm của Bộ Tài chính

PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ

Ngày.... tháng..... năm...
Liên 1 lưu

Căn cứ hợp đồng kinh tế số: ............... ngày....... tháng...... năm................

của ................ với (tổ chức, cá nhân).................. về việc............................

Họ tên người vận chuyển: ........................ Hợp đồng số (nếu có)...............

Phương tiện vận chuyển...............................................................................

Xuất tại kho:.................................................................................................

Nhập tại kho:................................................................................................

Số TT

Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hoá)

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3

Cộng:

Xuất, ngày.... tháng... năm... Nhập, ngày... tháng... năm...

Người nhận hàng
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Thủ kho xuất
(Ký, họ tên)

Người vận chuyển
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)