BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNGTHÔNG TƯ SỐ 124/2011/TT-BTC NGÀY 31/8/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍTRƯỚC BẠ

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các Nghị định củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 5 tháng5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triểnvận tải hành khách công cộng bằng xe buýt;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửađổi, bổ sung Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướngdẫn về lệ phí trước bạ như sau:

Điều 1. Bổ sung khoản 7 vào Điều 8 Thông tư số124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 như sau:

“7. Miễn lệ phí trước bạ đối với phương tiện vậntải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch.

Xe buýt sử dụng năng lượng sạch thuộc đối tượng đượcmiễn lệ phí trước bạ là xe buýt sử dụng khí hóa lỏng, khí thiên nhiên, điệnthay thế xăng, dầu đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tảiquy định.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2015.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đềnghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướngdẫn bổ sung./.

Nơi nhận:
- Văn phòng TW và các ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn Phòng chính phủ;
- Viện Kiểm sát NDTC;
- Ban Nội chính;
- Tòa án NDTC;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT,CS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn