BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2013

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 109/2013/TT-BTC

 ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay

ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013

__________________

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013;

Căn cứ văn bản số 1098/TTg-KTTH ngày 31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời hạn mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè thu năm 2013;

Sau khi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 5041/NHNN-TD ngày 12/7/2013 và công văn số 6397/NHNN-TD ngày 05/9/2013;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 109/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 109/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013:

Khoản 9 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

9. Lãi suất hỗ trợ là lãi suất các thương nhân vay ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá mức lãi suất tối đa do ngân hàng công bố đối với chương trình tạm trữ, cụ thể là:

a) Hợp đồng tín dụng được ký kết từ ngày 15/6/2013 đến trước ngày 28/6/2013 được áp dụng mức lãi suất tối đa là 10%/năm theo hướng dẫn tại công văn số 4142/NHNN-TD ngày 12/6/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

b) Hợp đồng tín dụng được ký từ ngày 28/6/2013 trở đi được áp dụng mức lãi suất tối đa là 9%/năm theo hướng dẫn tại công văn số 4713/NHNN-TD ngày 4/7/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

c) Trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản thông báo thay đổi mức lãi suất tối đa hỗ trợ các thương nhân tham gia chương trình tạm trữ thì thực hiện theo văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các nội dung không hướng dẫn tại Thông tư này và các nội dung không trái với nội dung hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để có hướng dẫn xử lý./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Trần Văn Hiếu