BỘ Y TẾ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1993

THÔNGTƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Hướngdẫn thực hiện Quyết định số 811/BYT-QĐ ngày 1/11/1993 của Bộ trưởng BộY tế về quản lý và điều hành kinh phí của các chương trình y tế quốcgia phòng chống sốt rét, phòng chống bướu cổ, tiêm chủng mở rộng và phòng chốngAIDS

 

Thực hiệnQuyết định số 811/BYT-QĐ ngày 1/11/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sắp xếplại cơ cấu quản lý Tài chính của các chương trình y tế Quốc gia Phòng chống Sốtrét, Phòng chống Bướu cổ, Tiêm chủng mở rộng và Phòng chống AIDS được Ngân sáchNhà nước cấp kinh phí; Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn một số điểm cụ thể về chế độquản lý và điều hành nguồn kinh phí của các chương trình trên như sau:

 

A-NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

I. Kinh phí của chương trình y tế Quốc gia(CTYTQG) là một bộ phận của Ngân sách Nhà nước, Chủ nhiệm CTYTQG có trách nhiệmđiều hành để đảm bảo các mục tiêu được giao theo chế độ Tài chính - Kế toán đơnvị Sự nghiệp do Nhà nước quy định.

II. Kinh phí của mỗi chương trình y tế quốc gia baogồm:

1. Nguồnkinh phí Sự nghiệp do Nhà nước cấp.

2. Nguồnviện trợ của các tổ chức Quốc tế cho hoạt động của các CTYTQG về thuốc, hoáchất, trang thiết bị, vật tư chuyên dùng, các sinh phẩm, test, kits thử nghiệmHIV.

3. Các nguồnkhác

III. Để đảm bảo việc thực hiện quản lý kinh phí củaNhà nước cấp cho các CTYTQG được chặt chẽ.

Thủ trưởngđơn vị được giao quản lý kinh phí của chương trình là thành viên của Ban chủnhiệm CTYTQG và có trách nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao cóhiệu quả.

 

B.NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

I. Xây dựng dự toán và kế hoạch phân bổ ngân sách:

1. Hàng năm,Ban chủ nhiệm CTYTQG lập kế hoạch hành động cả năm về chuyên môn - kỹ thuật;căn cứ vào kế hoạch này để xây dựng dự toán kinh phí của chương trình bao gồm:

Phần kinhphí Nhà nước cấp

Nguồn kinhphí viện trợ quốc tế (Theo nội dung A.II.2)

Các nguồnkhác.

Dự toán kinhphí này gồm các chi tiết:

Phần hiệnvật (thuốc, thiết bị, vật tư, hoá chất...) từ nguồn viện trợ; phần hiện vật docác đơn vị quản lý kinh phí của chương trình (QLKPCT) được giao trách nhiệmmua.

Phần tiềnchi tại Trung ương; phần tiền cấp uỷ quyền về địa phương.

2. Sau khiNgân sách năm của các CTYTQG đã được Nhà nước thông báo chính thức, Ban chủnhiệm chương trình xây dựng dự kiến phân bổ kinh phí được Nhà nước cấp, cáckhoản viện trợ và các nguồn khác (kể cả các nguồn cấp bổ sung của Nhà nước) chocác nhiệm vụ chi của khối Trung ương và địa phương, có chia ra cho từng Bộ,Ngành, Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và có các chi tiết về thời gian,về kinh phí, về hiện vật được phân phối trong kỳ.

3. Nội dungcủa các kế hoạch hoạt động chuyên môn kỹ thuật, dự toán Ngân sách và phân bổNgân sách của Ban chủ nhiệm các CTYTQG phải được lãnh đạo Bộ Y tế duyệt.

4. Căn cứvào kế hoạch phân bổ Ngân sách và kế hoạch hành động của Ban chủ nhiệm chươngtrình được lãnh đạo Bộ duyệt, hàng quý Thủ trưởng đơn vị QLKPCT chủ động xâydựng dự toán kinh phí gửi lên Bộ Y tế để tổng hợp và đề nghị Nhà nước cấp phát.

II. Điều hành và phân phối kinh phí thuốc, vật tư,thiết bị, hóa chất:

1. Thủ trưởngđơn vị QLKPCT thực hiện những việc sau:

Trên cơ sởkế hoạch phân bổ Ngân sách và kế hoạch hành động các CTYTQG đã được lãnh đạo BộY tế duyệt, căn cứ theo các chế độ qui định của Nhà nước về quản lý Tài chính,quản lý giá và chế độ ký kết hợp đồng kinh tế, chủ động tiến hành việc:

1.1. Ký cáchợp đồng kinh tế mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị... phục vụ trực tiếp chocông tác chuyên môn - kỹ thuật của chương trình.

1.2. Cấpphát thuốc, phương tiện, dụng cụ, vật tư, hoá chất... (kể cả các khoản việntrợ) cho các đơn vị, địa phương và các ngành có liên quan.

Riêng đốivới các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên - Nam Bộ, tùy theo hoàn cảnh cụ thể củamỗi chương trình các tỉnh có thể nhận vật tư, thuốc, hóa chất... tại các Việnkhu vực và Phân viện theo sự chỉ đạo thống nhất của Ban chủ nhiệm chương trình.

1.3. Trựctiếp chi cho một số nội dung chi của chương trình theo quy định của Liên Bộ Tàichính - Y tế.

1.4. Đôn đốccác địa phương, các cơ sở thực hiện quyết toán. Đơn vị QLKPCT có trách nhiệmtổng hợp và báo cáo quyết toán phần chi trực tiếp cho chương trình.

2. Trong trườnghợp cần thiết chủ nhiệm chương trình Y tế Quốc gia có thể điều chỉnh kế hoạchtrong phạm vi Ngân sách của chương trình được cấp.

3. Trên cơsở kế hoạch Ngân sách của CTYTQG đã được Nhà nước phê duyệt, Ban chủ nhiệm chươngtrình chuẩn bị số liệu phân bổ cho từng địa phương để Bộ Y tế đề nghị Bộ Tàichính cấp ủy quyền về các Sở Y tế, đồng thời ban chủ nhiệm chương trình thôngbáo ngay cho các đơn vị QLKPCT, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Sở Tàichính và Sở Y tế địa phương biết để cùng tham gia quản lý.

III. Quản lý viện trợ:

Khi đượcthông báo các khoản viện trợ của CTYTQG Phòng chống Sốt rét, Phòng chống Bướucổ, Tiêm chủng mở rộng và Phòng chống AIDS:

Nếu là hiệnvật, Vụ KH-TCKT sẽ thông báo cho các Chủ nhiệm dự án hợp tác quốc tế (HTQT) vàchủ nhiệm CTYTQG đồng thời thông báo cho đơn vị QLKPCT để làm thủ tục tiếp nhậnvà quản lý.

Nếu là tiềnthì chuyển về tài khoản của Bộ Y tế tại Ngân hàng Ngoại thương. Sau đó phân bổcấp phát cho từng địa phương, cơ sở theo kế hoạch của Chủ nhiệm dự án HTQT đượcBan chủ nhiệm CTYTQG có liên quan thông qua.

IV. Trách nhiệm quản lý và kiểm tra, giám sát việcthực hiện:

Ông Vụ trưởngVụ KH-TCKT và Ban chủ nhiệm các CTYTQG căn cứ vào chế độ quản lý Tài chính - kếtoán đơn vị sự nghiệp và kế hoạch phân bổ đã được lãnh đạo Bộ duyệt thườngxuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, các nguồn việntrợ, các nguồn kinh phí khác của các CTYTQG được Nhà nước cấp kinh phí đặt tạiđơn vị trực thuộc Bộ cũng như tại các địa phương, ngành được phân phối, sử dụngkinh phí.

 

C.ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Thông tư nàycó hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Vụ KH-TCKT,Vụ VSPD, Viện Sốt rét - KST - CT, Bệnh viện Nội tiết, Viện VSDT, Văn phòng Bộ Ytế và Ban chủ nhiệm các CTYTQG được Ngân sách Nhà nước cấp kinh phí có tráchnhiệm tổ chức thực hiện thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có gì khókhăn đề nghị đơn vị báo cáo bằng văn bản để lãnh đạo Bộ xem xét giải quyết./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Nhân