BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 1995

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 15 TC/TCT NGÀY 6/3/1995

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ

SỐ 99 TC/TCT NGÀY 21/11/1994 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 180/CP NGÀY 07/11/1994 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÁC MỨC THUẾ MÔN BÀI

VÀ THẨM QUYỀN ĐỊNH MỨC THUẾ SÁT SINH

-------------------

Thi hành Quyết định số 326/HĐBT ngày 14/09/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh các mức bằng tiền về thuế Môn bài, và Nghị định số 180 /CP ngày 07/11/1994 của Chính phủ về việc điều chỉnh các mức thuế Môn bài và thẩm quyền định mức thuế Sát sinh, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 74 TC/TCT ngày 28/11/1992 và Thông tư số 99 TC/TCT ngày 21/11/1994, nay Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung thêm đối tượng thu thuế Môn bài đối với một số đơn vị hạch toán toàn ngành như sau:

Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh của các ngành Ngân hàng, Bưu điện, Điện lực.....đóng trên địa bàn Quận, Huyện, Thị xã là đối tượng phải nộp thuế Môn bài theo mức thu thống nhất là 425.000 đồng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 1995./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Vũ Mộng Giao