BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 151/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1999

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 151/1999/TT /BTC NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1999 SỬA ĐỔI ĐIỀU KIỆN VỀ THỜI HẠN XÉT HOÀN (HOẶC KHÔNG THU) THUẾ NHẬP KHẨU QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 172/1998/TT/BTC NGÀY 22/12/1998 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 26/12/1991 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 5/7/1993; số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993; Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Công văn số 1434/CP-KTTH ngày 5/12/1998 của Chính phủ và công văn số 4600/VPCP-KTTH ngày 8/10/1999 của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi điều kiện về thời hạn xử lý hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu quy định tại điểm 1.k và điểm 1.l, mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính như sau:

- Hàng được thực nhập trở lại Việt Nam trong thời hạn tối đa 1 (Một) năm kể từ ngày thực tế xuất khẩu;

- Hàng được tái xuất ra nước ngoài trong thời hạn tối đa 1 (một) năm kể từ ngày thực nhập khẩu;

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được áp dụng đối với cả các lô hàng tái nhập hoặc tái xuất có tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1/1/1999 trở đi. Những quy định trái với quy định tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các đơn vị có liên quan thực hiện thống nhất. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đề nghiên cứu, giải quyết.

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)