THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
*******

Số : 151-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 1978

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC HUY ĐỘNG VẬT TƯ THIẾT BỊ, HÀNG HÓA Ứ ĐỌNG, KÉM PHẨM CHẤT VÀO SẢN XUẤT, LƯU THÔNG

Thực hiện quyết định số 107-CP ngày 07-5-1974 của Hội đồng Chính phủ, một số Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã tích cực đưa vật tư, thiết bị, hàng hóa ứ đọng, kém mất phẩm chất… vào sản xuất. Riêng ở thành phố Hà Nội, năm 1977 Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo ngân hàng Hà Nội và các công ty, xí nghiệp nằm trong thành phố đưa vào sản xuất và tiêu thụ được số lượng vật tư, thiết bị trị giá 100 triệu đồng. Tuy nhiên khối lượng đã giải quyết được chỉ mới bằng 17% số vật tư hàng hóa ứ đọng…; tính đến ngày 01 tháng 01 năm 1978, riêng tại các công ty, xí nghiệp nằm trên đất Hà Nội, số vật tư, thiết bị, hàng hóa còn ứ đọng, kém phẩm chất… còn tới 400-500 triệu đồng chưa được giải quyết.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, Tổng cục và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có vật tư, thiết bị ứ đọng, kém hoặc mất phẩm chất cần chỉ đạo, đôn đốc các công ty, xí nghiệp thực hiện các việc sau đây:

1. Các công ty, xí nghiệp, kho, cửa hàng nào còn vật tư, thiết bị ứ đọng, kém phẩm chất, chậm tiêu thụ, v.v… đều phải tùy theo khối lượng vật tư ứ đọng mà giao cho một số cán bộ chuyên trách hoặc tổ chức ngay một bộ phận chuyên trách việc đưa số vật tư, thiết bị ứ đọng lâu ngày vào sản xuất, sử dụng năm 1978 và các năm tới. Phải lập danh mục cụ thể, chính xác những vật tư, thiết bị cần tiêu thụ và mở các địa điểm giao dịch hoặc nơi trưng bày hiện vật để giới thiệu rộng rãi cho các cơ quan, đơn vị, hợp tác xã cần mua đến xem và làm các thủ tục mua, bán được thuận tiện.

2. Việc giải quyết mua, bán các loại vật tư, thiết bị nói trên cần làm theo các nguyên tắc đã nói trong quyết định số 107-CP ngày 07-5-1974 của Hội đồng Chính phủ. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc chưa được quy định thì Bộ Tài chính, Bộ Vật tư có trách nhiệm cùng các ngành có liên quan xem xét giải quyết hoặc nếu cần thì báo báo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để giải quyết.

3. Các công ty, xí nghiệp có vật tư, thiết bị ứ đọng phải tích cực tìm biện pháp tiêu thụ và tạo điều kiện thuận tiện cho đơn vị cần mua… Các đơn vị cần mua cũng phải chủ động đi tìm thứ mình đang cần, hai bên gặp để giải quyết nhanh chóng việc giao nhận, thanh toán, v.v… nhằm tránh để ứ đọng, hư hỏng thêm vật tư, thiết bị của Nhà nước.

TL. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân