THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 16/LĐTBXH - TT NGÀY 5 THÁNG 9 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 72/CP NGÀY 31/10/1995 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TUYỂN LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về việc làm, saukhi trao đổi ý kiến với các Bộ có liên quan và Tổng liên đoàn lao động ViệtNam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về việc tuyển lao động nhưsau:

I- ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI.

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng.

a) Người sử dụng lao động, baogồm:

- Các doanh nghiệp Nhà nước;

- Các doanh nghiệp thuộc cácthành phần kinh tế khác, các tổ chức, cá nhân có thuê mướn lao động;

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài, các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp;

- Các văn phòng đại diện các tổchức kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, tư vấn pháp luật nước ngoài đặttại Việt Nam có thuê mướn lao động là người Việt Nam;

- Các đơn vị sự nghiệp có thu,hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, thuộc cơ quan hành chính, sự nghiệp,đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội khác thuê mướn lao động khôngphải là công chức, viên chức, kể cả các doanh nghiệp của quân đội nhân dân vàcông an nhân dân.

b) Người lao động, bao gồm: Tấtcả những người lao động đã giao kết hợp đồng lao động và đang tìm việc làm theoquy định của Bộ Luật Lao động.

2. Đối tượng và phạm vi không ápdụng:

a) Người nước ngoài lao động tạiViệt Nam;

b) Lao động là người Việt Nam làmviệc cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đạidiện của các tổ chức quốc tế thuộc Liên hiệp quốc và liên chính phủ, các tổchức quốc tế phi chính phủ, Văn phòng thông tấn báo chí nước ngoài tại Việt Namvà cá nhân thuộc các tổ chức trên có quy định riêng.

II- TUYỂN LAO ĐỘNG

1. Trách nhiệm của người laođộng:

a) Trước khi dự tuyển, người laođộng cần nghiên cứu đầy đủ các điều kiện để được tuyển dụng, quyền lợi và tráchnhiệm của người lao động và người sử dụng lao động khi tuyển và trong quá trìnhlàm việc, mà người sử dụng lao động thông báo.

b) Hồ sơ xin việc làm, gồm có:Đơn xin việc làm (Mẫu số 1 kèm theo); sổ lao động, giấy khám sức khoẻ.

- Trường hợp người lao động chưađược cấp sổ lao động thì phải có sơ yếu lý lịch (xác nhận của cơ quan, đơn vịhoặc của chính quyền địa phương nơi người lao động đang làm việc hoặc cư trú),văn bằng, chứng chỉ học vấn, nghề nghiệp.

- Trường hợp người lao động đãđược cấp sổ lao động, đang thực hiện hợp đồng lao động đã ký, nhưng có nhu cầutìm thêm việc làm, thì hồ sơ xin việc làm còn có thêm bản sao hợp đồng lao độngđã ký với đơn vị giữ sổ lao dộng và các bản sao hợp đồng lao động khác đangthực hiện (nếu có).

2. Trách nhiệm của người sử dụnglao dộng.

a) Khi tuyển lao động, người sửdụng lao động phải thông báo đầy đủ, công khai các điều kiện tuyển dụng, quyềnlợi và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong quá trìnhlàm việc, bao gồm:

- Tiêu chuẩn: Trình độ nghềnghiệp, trình độ học vấn, sức khoẻ, tuổi đời và các điều kiện khác phù hợp vớiquy định của Pháp luật;

- Hồ sơ;

- Thời gian, địa điểm tuyển laodộng;

- Quyền lợi và trách nhiệm củangười lao động và người sử dụng lao động trong quá trình làm việc: Công việclàm, tiền lương và thu nhập, đào tạo nghề, điều kiện làm việc, điều kiện ăn ở,đi lại, thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội, phúclợi của đơn vị và các chế độ khác khi chấm dứt quan hệ lao động.

b) Khi tuyển lao động, nếu thấycần thiết hai bên thoả thuận việc làm thử, trường hợp đạt yêu cầu, thì người sửdụng lao động có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động với người lao động theoquy định của pháp luật. Đối với người chưa được cấp sổ lao động mà ký kết hợpđồng lao động bằng văn bản từ 3 tháng trở lên thì chậm nhất 30 ngày kể từ ngàyký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm làm thủ tục đểngười lao động được cấp sổ lao động.

c) Trường hợp nhiều người cùng cóđủ điều kiện tuyển dụng, thì ưu tiên tuyển lao động như sau:

- Lao động là thương binh, bệnhbinh; con liệt sĩ, con thương bệnh binh; con, em của gia đình có công với Cáchmạng;

- Lao động là người tàn tật;

- Lao động là phụ nữ;

- Lao động là người đã có quátrình tham gia lực lượng vũ trang (quân đội và công an nhân dân);

- Lao động là người có quá trìnhtham gia lực lượng thanh niên xung phong;

- Lao động là người đã bị mấtviệc làm từ 1 năm trở lên.

d) Mọi chi phí về tuyển lao động(trừ hồ sơ xin việc làm) do người sử dụng lao động trả. Riêng đối với doanhnghiệp Nhà nước chi phí tuyển lao động được hạch toán vào giá thành hoặc chiphí lưu thông.

3. Tuyển lao động Việt Nam vàolàm việc cho người sử dụng lao động là các doanh nghiệp được thành lập theoluật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong khu chế xuất, khu công nghiệp, cácvăn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế nước ngoài hoặc quốc tế, các tổ chứcquốc tế hoặc nước ngoài nhận thầu các công trình trực tiếp tại Việt Nam hoặclàm việc cho cá nhân là người nước ngoài tại Việt Nam được quy định như sau:

a) Hồ sơ xin việc làm:

- Hồ sơ xin việc làm của ngườilao động gồm có: Đơn xin việc làm; giấy khám sức khoẻ; sổ lao động; giấy chứngnhận hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.

- Trường hợp người lao động chưađược cấp sổ lao động thì phải có các loại giấy tờ khác như quy định tại điểm bmục 1 phần II của Thông tư này.

b) Phương thức và trình tự tuyểnlao động:

- Người sử dụng lao động muốntuyển lao động là người Việt Nam phải ký hợp đồng tuyển lao động (theo mẫu số 2kèm theo) với các trung tâm dịch vụ việc làm do Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội địa phương sở tại giới thiệu hoặc qua tất cả các trung tâm dịchvụ việc làm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sở tại, đượcthành lập theo Nghị định 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ hướng dẫn một sốĐiều của Bộ Luật Lao động về việc làm.

- Trong trường hợp các trung tâmdịch vụ việc làm do Giám đốc Sở lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệuhoặc tất cả các trung tâm dịch vụ việc làm nêu trên xác nhận bằng văn bản khôngđáp ứng được yêu cầu (theo mẫu số 3 đính kèm), thì người sử dụng lao động đượctrực tiếp tuyển và phải báo cáo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sở tại(mẫu số 4 kèm theo).

- Sau mỗi đợt tuyển lao động,người sử dụng lao động có trách nhiệm báo cáo kết quả tuyển lao động với Sở laođộng - Thương binh và xã hội địa phương sở tại (mẫu số 5 kèm theo).

c) Thanh toán lệ phí: Sau mỗi đợttuyển thông qua trung tâm dịch vụ việc làm thì người sử dụng lao động có tráchnhiệm thanh toán đủ lệ phí tuyển lao động hoặc lệ phí giới thiệu lao động choTrung tâm dịch vụ việc làm theo từng hợp đồng.

4. Quy định việc báo cáo định kỳcủa người sử dụng lao động theo Điều 22 của Nghị định số 72/CP ngày 31/10/1995của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều củaBộ Luật Lao động về việc làm như sau:

a) Trước ngày 15 tháng 1 và trướcngày 15 tháng 7 hàng năm, mọi người sử dụng lao động đều phải báo cáo với SởLao động - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại về tình hình sử dụng laođộng, về nhu cầu tuyển lao động và việc thực hiện chính sách chế độ về lao độngcủa năm trước và 6 tháng đầu năm (mẫu số 6 kèm theo).

Riêng đối với các doanh nghiệpNhà nước hoặc doanh nghiệp liên doanh với doanh nghiệp Nhà nước phải báo cáo rõthêm danh sách lao động có mặt tại thời điểm 1/10/1996 (mẫu số 7 kèm theo) vàđịnh kỳ báo cáo danh sách tăng, giảm lao động (mẫu số 8 kèm theo) với Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội địa phương sở tại.

b) Trước ngày 30 tháng 1 và trướcngày 30 tháng 7 hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệmtổng hợp và báo cáo đình kỳ về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (mẫu số 9kèm theo).

III- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực từ ngàyký. Bãi bỏ các văn bản về việc tuyển lao động trước đây trái với Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc gì đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết.

MẪU SỐ 1

BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 16/LĐTBXH - TTNGÀY 5/9/1996 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊĐỊNH SỐ 72/CP NGÀY 31/10/1995 CỦA CP VỀ VIỆC TUYỂN LAO ĐỘNG

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠNXIN VIỆC LÀM

Kính gửi:...........................................

Tên tôilà:........................... Bídanh:................

Dântộc:.............................. Sinhnăm:...............

Đại chỉ đangở:................................................

Hộ khẩu thườngtrú:............................................

Số sổ laođộng:........................ Cấpngày:..............

Nơicấp:.......................................................

Nơi đang giữ sổ laođộng:......................................

Số chứng minhthư:..................... Ngàycấp:..............

Nơicấp:.......................................................

Trình độ học vấn:..............................................

Trình độ nghềnghiệp:..........................................

Trình độ ngoại ngữ (nếucó):...................................

Nay làm đơn này xin được làm nghề(công việc *):...............

Tại:...........................................................

Nếu được tôi xin cam đoan:

1.Tuyệt đối chấp hành nội quy, kỷ luật của đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp.

2.Thực hiện đúng cam kết khi được tuyển dụng.

Nếu vi phạm cam kết tôi xin bồithường những tổn thất gây ra theo quy định của Nhà nước.

...., ngày... tháng... năm

Ngườiviết đơn

(Ký tên ghi rõ họ tên)

* Ghi rõ nghề (công việc) xin làm

MẪU SỐ 2

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/LĐTBXH - TTngày 5/9/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 72/CP ngày 31/10/1995 của CP về việc tuyển lao động

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆCLÀMCỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.............. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/HĐ

HỢP ĐỒNG TUYỂN LAO ĐỘNG

- Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam côngbố ngày 5/7/1994;

- Căn cứ Nghị định số 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm;

- Căn cứ Quyết định số:........ ngày.../../... của............... vềviệc quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm........;

- Căn cứ nhu cầu tuyển lao động của..............................

Hôm nay, ngày..... tháng......năm......, tại....................

Chúng tôi gồm:

BênA:...........................................................

- Do ông(bà):...................................................

- Chứcvụ:.......................................................

- Đại diệncho:..................................................

- Địachỉ:.......................................................

- Tàikhoản:.....................................................

- Điên thoại:....................................................

BênB:...........................................................

- Do ông(bà):...................................................

- Chứcvụ:.......................................................

- Đại diện cho Trung tâm dịch vụviệc làm:.......................

- Địachỉ:.......................................................

- Tàikhoản:.....................................................

Sau khi trao đổi đã thống nhấtthoả thuận và ký kết hợp đồng tuyển lao động như sau:

Điều I.- Bên A có trách nhiệm thông báo cụ thể cho bên B theocác nội dung sau:

Số TT

Nghề

Tổng số lao động cần tuyển (người)

Bậc thợ

Tuổi đời

Giới tính

Thời gian làm việc

Thu nhập

Thời gian tuyển lao động (bàn giao lao

Nam

Nữ

động)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cộng

x

x

x

Điều II.- Bên B chịu trách nhiệm:

1. Đảm bảo tuyển lao động theođúng thời gian và chất lượng theo yêu cầu của bên A tại Điều I.

2. Khi chuyển giao lao động chobên A phải đảm bảo đúng đối tượng và đầy đủ hồ sơ của từng người lao động.

Điều III.- Bên A khi sử dụng lao động phải thực hiện đúngchính sách do Bộ Luật Lao động, các văn bản hướng dẫn và những nội dung của hợpđồng này.

Điều IV.- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, có những vấn đềnảy sinh hai bên cùng bàn bạc giải quyết đúng theo chức năng và quyền hạn củamỗi bên. Khi một trong hai bên có yêu cầu thay đổi hợp đồng thì phải báo trướccho bên kia ít nhất 5 ngày.

Điều V.- Tiếp nhận lao động, Bên A có trách nhiệm thanh toánlệ phí tuyển lao động là..... (bằng chữ....................) cho bên B.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từngày.../.../... đến ngày.../.../.. Hai bên phải thanh lý và giải quyết mọivướng mắc trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng này hết hiệu lực.

Hợp đồng được làm thành 2 bản nhưnhau, mỗi bên giữ 1 bản và có giá trị ngang nhau.

Đại diện bên A Đạidiện bên B

MẪU SỐ 3

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/LĐTBXH - TTngày 5/9/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 72/CP ngày 31/10/1995 của CP về việc tuyển lao động

.................... Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trung tâm dịch vụ việc làm Độc lập - Tự do - Hạnhphúc

Số: /TTDVVL-CV

V/v xác nhận không ...,ngày... tháng... năm...

tuyển lao động.

Kính gửi: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

.......................................

-(Đơn vị cần tuyển lao động)............

Theo yêu cầucủa............................................ về việc tuyển lao động, Trungtâm dịch vụ việc làm................... xác nhận không tuyển được lao động theoyêu cầu, cụ thể là:

Số TT

Ngành nghề

Số lượng

Ghi chú

1

2

3

.

.

.

Giámđốc

Trungtâm dịch vụ việc làm

(Kýtên, đóng dấu)

MẪU SỐ 4

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/LĐTBXH - TTngày 5/9/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh số 72/CP ngày 31/10/1995 của CP về việc tuyển lao động

Tên đơn vị Cộnghoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/BC

...,ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO VỀ VIỆC TUYỂN LAOĐỘNG THÔNG QUA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xãhội..................

Căn cứ yêu cầu tuyển lao động của (đơn vị), (đơn vị) đã tiến hành tuyểnlao động thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm (kể tên trung tâm đã ký hợp đồng)và xin báo cáo kết quả tuyển lao động như sau:

I- KẾT QUẢ TUYỂN ĐƯỢC THÔNGQUA CÁC TRUNG TÂM
DỊCH VỤ VIỆC LÀM.

1. Thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm:.................: người,

Tr. đó: -Nghề:....................................: người

-Nghề:....................................: người

-...

-...

2. Thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm:.................: người,

Tr. đó: -Nghề:....................................: người

-Nghề:....................................: người

-...

-...

II- SỐ LAO ĐỘNG KHÔNG TUYỂNĐƯỢC THÔNG QUA CÁC TTDVVL:

Số lao động không tuyển được theonhu cầu:

-Nghề:....................................: người

Lý do:

-Nghề:....................................: người

Lý do:

Chúng tôi sẽ trực tiếp tuyển laođộng theo đúng quy định của pháp luật.

Thủtrưởng đơn vị

(Kýtên, đóng dấu)

MẪU SỐ 5

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/LĐTBXH - TTngày 5/9/1996
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/CPngày 31/10/1995 của CP về việc tuyển lao động

Tên đơn vị Cộnghoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/BC

..., ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN LAOĐỘNG

Kính gửi: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội..........

Theo nhu cầu tuyển lao động của đơn vị, chúng tôi xin báo cáo kết quảtuyển lao động như sau:

I- THÔNG QUA TRUNG TÂM DỊCHVỤ VIỆC LÀM.

Số TT

Tên TTDVVL

Số lượng

Ghi chú

1

TTDVVL:................

Nghề:...............

Nghề:...............

....

2

TTDVVL:................

Nghề:...............

Nghề:...............

...

Cộng

X

II- ĐƠN VỊ TỰ TUYỂN: người

Tr. đó: 1. Nghề:...........................: người

2.Nghề:...........................: người

III- TỔNG SỐ LAO ĐỘNG ĐàTUYỂN ĐƯỢC: người

Tr. đó: 1. Nghề:...........................: người

2.Nghề:...........................: người

Thủtrưởng đơn vị

(kýtên, đóng dấu)

MẪU SỐ 6

Ban hành kèm theo Thông tư số 16/LĐTBXH - TTngày 5/9/1996 của
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/CP ngày31/10/1995 của CP về việc tuyển lao động

Tên đơn vị Cộnghoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/BC

..., ngày... tháng... năm..

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNGLAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM...
(HOẶC NĂM...) VÀ DỰ KIẾN 6 THÁNG CUỐI NĂM... (HOẶC NĂM...)

Kính gửi: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.............

Đơnvị: người

Số TT

Số lượng

Ghi chú

I

Tổng số lao động có mặt đầu kỳ:

Tr. đó: Nữ

II

Số lao động tăng, giảm trong kỳ:

1.

Số lao động tăng:

Tr. đó: Nữ

2.

Số lao động giảm:

Tr. đó: - Nghỉ hưởng chế độ hưu trí:

Tr. đó: Nữ

- Thôi việc, mất việc làm:

Tr. đó: Nữ

- Sa thải do kỷ luật lao động:

Tr. đó: Nữ

- Lý do khác:

Tr. đó: Nữ

III

Tổng số lao động có mặt cuối kỳ:

Tr. đó: Nữ

1.

Hợp đồng lao động:

- Số người ký HĐLĐ không xác định thờihạn

Tr. đó: nữ

- Số người ký HĐLĐ xác định thời hạn từ 1 năm đến 3 năm:

Tr. đó: Nữ

- Số người ký HĐLĐ dưới 1 năm:

Tr. đó: Nữ

2.

Số lao động không có việc làm cần sắp xếp việc làm:

Tr. đó: Nữ

IV

Dự kiến nhu cầu tuyển thêm LĐ của kỳ sau:

1.

Tổng số:

Tr. đó: Nữ

2.

Hình thức tuyển:

- Tự tuyển:

- Thông qua trung tâm dịch vụ việc làm:

...,ngày... tháng... năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

(Ghi chú: Đơn vị thành viên củacác tổng công ty, công ty, liên hiệp ở trên địa bàn nào thì báo cáo theo địaphương đó).