BỘ TÀI CHÍNH******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 16-TC/NSĐP

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 1975

THÔNG TƯ

VỀ TRỢ CẤP VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Trong những năm gần đây, để thuận tiện cho việc sử dụng vốn xây dựng cơ bản ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hàng năm, ngân sách trung ương đã giải quyết trợ cấp cho ngân sách địa phương về vốn đầu tư xây dựng cơ bản thành hai loại:

- Trợ cấp vốn cho những công trình do trung ương duyệt thiết kế;

- Trợ cấp vốn cho những công trình do địa phương tự bố trí.

Việc phân phối vốn trợ cấp của trung ương như trên, cũng như việc sử dụng và quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở các tỉnh, thành hiện nay đã bộc lộ nhiều nhược điểm và thiếu sót như:

- Bố trí vốn phân tán, rải ra ở nhiều địa phương và quá nhiều công trình,

- Không khai thác và sử dụng hết các nguồn vốn tự có của địa phương.

-v.v …

Để khắc phục những nhược điểm và thiếu sót trên, tận dụng được đầy đủ mọi khả năng của địa phương, tăng nhanh tốc độ xây dựng cơ bản ở từng địa phương, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước về khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản phân bố cho từng địa phương, từ nay trở đi, việc đầu tư vốn xây dựng cơ bản ở các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương và việc cấp phát vốn xây dựng cơ bản do ngân sách trung ương trợ cấp cho ngân sách địa phương, sẽ tiến hành như sau:

1. Căn cứ chế độ quản lý tài chính hiện hành, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các tỉnh, thành phố do Ủy ban hành chính địa phương chủ động bố trí bằng nguồn thu của ngân sách địa phương.

Ngoài ra, ngân sách địa phương còn có những nguồn vốn sau đây, để đảm bảo yêu cầu chi về xây dựng cơ bản ở địa phương:

- Kết dư ngân sách địa phương của các năm trước còn lại;

- Vốn tự có của các xí nghiệp quốc doanh địa phương (quỹ phát triển sản xuất, quỹ phúc lợi,v.v…);

- Vốn do Ngân hàng Nhà nước cho vay dài hạn (thông tư liên Bộ Tài chính – Ngân hàng Nhà nước số 22-TT/LB ngày 14-01-1970 và số 446-TT/LB ngày 12-12-1970).

2. Những địa phương, với nguồn vốn tự có của ngân sách cấp mình, cộng thêm những nguồn vốn huy động của địa phương như đã nói ở trên, không đủ để đảm bảo thực hiện khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản đã ghi kế hoạch Nhà nước, thì ngân sách trung ương sẽ xét trợ cấp thêm.

Mức trợ cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương được xác định hàng năm, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước về khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản phân bổ cho từng địa phương sau khi đã xét khả năng cân đối các nguồn vốn dành cho xây dựng cơ bản ở mỗi tỉnh, thành phố.

3. Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố, dựa trên cơ sở những chỉ tiêu về khối lượng đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi kế hoạch Nhà nước, lập kế hoạch tài vụ xây dựng cơ bản và báo cáo Bộ Tài chính. Kế hoạch tài vụ xây dựng cơ bản của địa phương phải được tính toán đầy đủ những yếu tố về nguồn vốn huy động ở địa phương và những yếu tố khác như đã hướng dẫn trong công văn số 7-TC/NSĐP ngày 13-3-1974 của Bộ Tài chính.

Với toàn bộ vốn xây dựng cơ bản được bố trí trong ngân sách địa phương hàng năm (bao gồm cả vốn xây dựng cơ bản do ngân sách trung ương trợ cấp, nếu có) phải bảo đảm thực hiện những công trình đã được ghi trong danh mục chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước mà Chính phủ trung ương đã duyệt cho các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

4. Căn cứ mức trợ cấp vốn xây dựng cơ bản của ngân sách trung ương đã được xác định và căn cứ kế hoạch tài vụ xây dựng cơ bản của địa phương đã gửi Bộ Tài chính, ngân sách trung ương sẽ cấp phát vốn trợ cấp vào đầu mỗi quý cho các tỉnh, thành phố qua tài khoản 740 của Chi hàng kiến thiết như đã hướng dẫn trong thông tư của Bộ Tài chính số 17-TC/TDT ngày 12-9-1974.

5. Từ nay, bãi bỏ cách cấp vốn trợ cấp xây dựng cơ bản của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương chia ra làm 2 loại xây dựng cơ bản như trước đây. Tất cả vốn trợ cấp xây dựng cơ bản của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương đều ghi thu vào loại IX khoản 125 hạng 1.

Các Sở, Ty tài chính và Chi hàng kiến thiết cần điều chỉnh lại sổ sách kế toán của những tháng đầu năm 1975.

Trong quá trình thi hành, nếu gặp khó khăn, trở ngại gì, các địa phương phản ảnh kịp thời lên Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Thứ trưởngHoàng Văn Diệm