BỘ TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 16-TT/LB

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 1973

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH CHẾ ĐỘ KHÓA SỔ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CUỐI NĂM TẠI CÁC CƠ QUAN NGÂNHÀNG NHÀ NƯỚC CÁC CẤP

Từ trước đến nay, hàng năm, BộTài chính và Ngân hàng Nhà nước đều có thông tư hướng dẫn việc khóa sổ thu chingân sách cuối năm tại các cơ quan ngân hàng Nhà nước các cấp. Rút kinh nghiệmviệc thi hành các thông tư này, trong những năm vừa qua, hai Bộ xét thấy cầnthiết phải hệ thống hóa những điểm đã quy định trong việc khóa sổ nói trên đểthi hành từ nay trở đi được thuận lợi và đi vào nề nếp.

I. Ý NGHĨA,TÁC DỤNG VÀ PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THI HÀNH

Việc khóa sổ thu chi ngân sáchhàng năm không chỉ là một thủ tục hành chính, kế toán đơn thuần mà còn có ýnghĩa rất lớn để thúc đẩy việc thực hiện tốt kế hoạch thu, chi ngân sách Nhànước: Tất cả các khoản thu thuộc ngân sách Nhà nước đều phải nộp hết, nộp đủvào ngân sách trước ngày khóa sổ. Tất cả những việc cần thiết phải chi tiêu thìphải bố trí kịp thời, đảm bảo cho khoản chi được thực hiện khi hết năm, đồngthời phải tăng cường quản lý, tăng cường kiểm tra để ngăn chặn các hiện tươngchạy vốn, chi cho hết dự toán vào dịp cuối năm.

Như vậy, tuy là ngân hàng Nhànước các cấp khóa sổ, nhưng tất cả các xí nghiệp, cơ quan và đơn vị tổ chức cóthu, chi vốn ngân sách Nhà nước đều phải chuẩn bị đầy đủ để kết thúc tốt vàđúng hạn một năm thực hiện ngân sách Nhà nước: Tất cả các đơn vị dự toán, cácxí nghiệp công, nông, thương nghiệp, các công, nông, lâm trường, v.v... đềuphải nắm vững các quy định trong chế độ này, chấp hành nghiêm chỉnh, khẩntrương, để mọi việc giao dịch với Ngân hàng Nhà nước, về thu cũng như về chingân sách quyết toán đều được tiến hành trước ngày, giờ khóa sổ của ngân hàngNhà nước các cấp và đúng với chính sách, chế độ đã quy định.

II. CÔNG VIỆC CHUẨN BỊ TRƯỚCKHI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC KHÓA SỔ CUỐI NĂM

A. THANH TOÁN, THU NỘP NGÂN SÁCH:

Tất cả các ngành, các cấp cácđơn vị phải đảm bảo nghĩa vụ thu nộp cho ngân sách Nhà nước các cấp khóa sổthu, chi ngân sách hàng năm, các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp điều phải tích cựcchuẩn bị để thực hiện đầy đủ những yêu cầu cụ thể sau đây:

1. Tất cả các khoản thu thuộcngân sách Nhà nước hàng năm phải được nộp hết, nộp đủ vào ngân hàng Nhà nước,chậm nhất là trong ngày cuối năm. Nếu nộp sau ngày đó, sẽ coi như là nộp chongân sách năm sau. Vì vậy khi đánh giá kết quả thực hiện ngân sách cũng như khixét thành tích nộp tích lũy cho Nhà nước hàng năm, không được tính số thu nộpsau thời gian này.

2. Ngay từ đầu quý IV và chậmnhất là đầu tháng 12, các Bộ, các ngành phải chủ động tính toán, giao nhiệm vụthu nộp cụ thể cho từng xí nghiệp, từng đơn vị cấo dưới, có biện pháp theo dõi,kiểm tra nhằm hoàn thành và hòan thành vượt mức nhiệm vụ thu nộp cho Nhà nước.Mỗi khi giao nhiệm vụ cho các cấp dưới đóng ở các địa phương nào, cần báo chocơ quan tài chính và ngân hàng Nhà nước nơi đó biết để cùng phối hợp đôn đốcthực hiện.

3. Từng đơn vị thu nộp cũng phảitự mình tình toán mức tiền phải nộp trong năm quyết toán, chia thành từngđợt để nộp dần ngay từ đầu tháng 12 và phải nộp xong trước ngày 31 tháng 12.

4. Tất cả các đơn vị, cơ quan,xí nghiệp đều phải tránh không để xảy ra tình trạng: do không tính toán cụ thểmà nộp quá mức phải nộp. Trường hợp cố tình nộp quá mức để được công nhận hoànthành kế hoạch; sau khi được giải quyết các quyền lợi và trích quỹ xí nghiệp,quỹ khen thưởng, v.v... rồi lại đề nghị điều chỉnh, thì sẽ coi như vi phạm kỷluật hành chánh.

5. Các phòng, trạm, các ủy nhiệmthu thuế, các cửa hàng thương nghiệp thành phố, thị xã, thị trấn, - do đặc điểmcó thu tiền thuế hoặc tiền bán hàng sau ngày, giờ khóa sổ của ngân hàng Nhànước nhưng thuộc vẫn thuộc ngân sách năm quyết toán, - phải bàn bạc trước vớingân hàng Nhà nước cơ sở nơi giao dịch về thu nộp để tổ chức thu nhận những sốtiền này trong ngày hôm sau mà vẫn hạch toán vào khoản nộp của năm quyết toán.

6. Ngân hàng Nhà nước cơ sở phảibố trí cán bộ, huy động mọi lực lượng để có thể được, chuẩn bị đầy đủ để đảmbảo thu nhanh, thu hết, hạch toán kịp thời, không để sối thu nộp của năm quyếttoán ohảu chuyển sang năm sau. Nếu có đơn vị thu nộp số tiền mặt quá lớn, khôngđếm nhận kịp thì ngân hàng Nhà nước cơ sở căn cứ và giấy nộp tiền mà ghi thucho năm quyết toán, còn tiền mặt thì tổ chức niêm phong, có chữ ký củahai bên (bên nộp và bên nhận) rồi sẽ đếm tiếp trong các ngày sau. Khi tổ chứcđếm ngân hàng Nhà nuớc phải báo cho đơn vị có tiền nộp chứng kiến kết quả.

7. Đối với các khoản thu tạm,thu chưa phân tích khoản, hạng, thu ngoài ngân sách, các cơ sở ngân hàng Nhànước phối hợp với các cơ quan tài chính đồng cấp và các đơn vị có thu nộp nhữngkhoản đó để tích cực điều chỉnh vào các khoản, hạng chính thức thuộc ngân sáchnăm quyết toán trước ngày khóa sổ cuối năm. Đến thời hạn khóa sổ, nếu còn saisót lại số tiền nào chưa điều chỉnh thì chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh,thành phố thống nhất với Ty, Sở tài chính lập chứng từ điều chỉnh vào khoản thukhác thuộc ngân sách năm quyết toán.

B. THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂNSÁCH:

Việc thanh toán chi tiêu cuốinăm phải nhằm đạt yêu cầu ngăn cấm tình trạng tranh thủ chi hết dự toán, chạyvốn vào cuối năm, đồng thời đối với nhựng việc thực sự cần thiết phải chi tiêuthì bố trí kịp thời, sao cho khoản chi được thực hiện và được thanh toán, quyếttoán vào ngân sách năm đó.

Để đạt được yêu cầu này, phảichuẩn bị sớm các mặt sau đây:

1. Cơ quan tài chính định ngàychỉ phê chuẩn hạn mức, duyệt dự toán, cơ quan ngân hàng đỉnh chỉ việc phân phốimức chuyển kinh phí thuộc ngân sách năm quyết toán:

Thời hạn đình chỉ những việc nóitrên được ấn định căn cứ vào thời gian luân chuyển giấy tờ từ nơi phê chuẩn hạnmức hoặc kinh phí chuyển về đến cơ sở còn có thể sử dụng được kịp thời. Do đó,đối với những đơn vị nhận kinh phí chỉ tiêu ở cáng xa, càng lo liệu sớm để khỏichậm lỡ công việc. Tuyệt đối không vì đình chỉ hay phân phối hạn mức, chuyển kinhphí mà ngăn trở các mặt hoạt động liên tục của các ngành các cấp

Đối với ngân sách trung ương, Bộtài chính đình chỉ không phê chuẩn hạn mức và Ngân hàng Nhà nước trung ương chỉviệc phân phối hạn mức chuyển kinh phí nhgân sách năm quyết toán cho các đơn vịđóng ở các tỉnh xa nhất là: Hà-tỉnh, Quảng-bình, Vĩnh-linh, Hà-giang, Sơn-la,Lai-châu, Nghĩa-lộ từ 16 giờ ngày 16 tháng 12 hàng năm; đối với các đơn vị đóngở các tỉnh khác thì từ 16 giờ ngày 20 tháng 12; riêng đối với các đơn vị đóng ởHà-nội thì từ 16 giờ ngày 26 tháng 12 hàng năm.

Các Ty, Sở tài chính và các chinhánh ngân sách Nhà nước các tỉnh, thành phố quy định ngày giờ đình chỉ việcphê chuẩn, phân phối hạn mức và chuyển kinh phí cho các đơn vị thuộc ngân sáchđịa phương cho ăn khớp với các thời hạn nói trên và phù hợp với tình hình cụthể các cơ quan đóng trong địa phương.

Các đơn vị trực tiếp chi tiêukhông phân biệt ngân sách trung ương hay ngân sách địa phương, đều phải chiphát hành séc báo chí vào 16 giờ ngày 24 tháng 12, để bảo đảm cho séc đãphát hành có đủ thời gian quay trở lại Ngân hàng Nhà nước trước ngày 31 tháng12 hàng năm. Nếu do nhu cầu thực hiện cần thiết phải phát hành sau ngày giờ đóthì đơn vị phải thương lượng với ngân hàng Nhà nước nơi lưu ký hạn mức để đựocgiải quyết.

2. Thanh toán các khoản cho vay,đi vay, tạm ứng, tạm cấp:

a) Tất cả các khoản tiền ngânsách cấp trên cho ngân sách dưới vay đểu phải thanh toán xong trước ngày 31tháng 12 hàng năm. Nếu có khó khăn chưa thể thanh toán kịp tời hạn này, cơ quanđi vay phải báo cáo cụ thể với cơ quan cho vay để kịp thời giải quyết trướcngày đình chỉ việc chuyển tiền và kinh phí đã nới ở điều 1 trên đây.

b) Các cơ quan, đơn vị dự toánđã được cơ quan tài chính tạm ứng, tạm cấp kinh phí cũng phải thanh toán xongtrước ngày 30 tháng 11. Nếu có lý do chính đáng chưa thể thanh toán ngay đượcthì phải bàn bạc với cơ quan tài chính để chuyển sang năm sau tiếp tục thanhtoán; đồng thời thống nhất cách xử lý về mặt ghi chép sổ sách, đảm bảo ăn khớpgiữa kế toán đơn vị dự toán, kế toán cơ quan tài chính và kế toán quản lý quỹngân sách Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.

c) Trong nội bộ đơn vị dự toán,phảu một mặt xét kỹ việc tạm ứng thêm trong tháng 12, một mặt tích cực thanhtoán thu hồi các khoản đã tạm ứng trước, đảm bảo cho đến ngày cuối năm khôngcòn số dư nợ tạm ứng nữa. Trường hợp đặc biệt, có lý do chính đáng thì đượcchuyển sang năm sau bằng cách rút kinh phí năm sau – coi như khoản tạm ứng mớithuộc niên khóa sau – và lấy đó để nộp hoàn lại tạm ứng trong năm quyết toán.

3. Thanh toán các tài khoản tiềngửi ở Ngân hàng Nhà nước:

a) Các khoản tài khoản tiền gửicủa các đơn vị dự toán mở tại ngân hàng Nhà nước cơ sở như: tiền tạm gửi, tiềngửi dự toán khác, tiền gửi vãng lai khác, tiền gửi chuyên dùng khác, v.v...phải thanh toán theo kế hoạch chung như sau:

- Bản thân đơn vị phải tự kiểmtra, soát lại nguồn gốc những số tiền gửi ở các tài khoản này: nếu có số tiềnnào đáng lẽ phải nộp ngân sách mà chưa nộp hoặc thuộc vốn ngân sách cấp phát màchưa chi hay đã chi rồi còn thừa, thì phải làm giấy nộp trả ngay vào ngân sách;nếu có số kinh phí phải trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội hay số tiền thừa củakhoản trợ cấp kinh phi công đoàn thì phải thanh toán ngay với Bộ Nội vụ hayTổng công đoàn trước khi hết năm.

- Chậm nhất là ngày 30 tháng 12,đơn vị lập bảng kê khai những số tiền còn dư lại trong các tài khoản kể trên,phân tích rõ nguồn gốc, kèm theo đề đề nghị xử lý những số dư đó, đối chhiếu vàlấy chữ ký xác nhận của hàng Nhà nước nơi mở tài khoản rồi báo cáo cho cơ quanchủ quan và cơ quan tài chính: các đơn vị dự toán trung ương đóng ở Hà Nội báocáo cho Bộ chủ uqnả và Bộ Tài chính (Vụ quản lý tài vụ và Vụ tổng dự toán); cácđơn vị dự toán trung ương đóng tại các địa phương khác cũng như các đơn vị dựtoán thuộc ngân sách địa phương đều phải báo các cho Sở hoặc Ty tài chính nơiđóng cơ quan.

- Các Bộ chủ quản nhận được báocáo này, có trách nhiệm kiểm soát lại nếu còn sót khoản tiền nào vốn ngân sáchhoặc chiếm dụng của đơn vị thì đôn đốc nộp nốt trả ngân sách hoặc thanh toánvới cơ quan đó. Đối với những khoản tiền có lý do chính đáng được giữ lạithì ghi ý kiến đế nghị, chuuyển cho cơ quan tài chính xét; đồng thời tổng hợpđể theo dõi tình hình gửi tiền ngoài ngân sách của các đơn vị trực thuộc vàhướng dẫn việ quản lý, đôn đốc việc thanh toán nhằm làm cho tình hình tài vụcủa các đơn vị trực thuộc được lành mạnh và ngăn ngừa việc hình thành quỹ tráiphép để chi tiêu ngoài số kinh phí đã được ngân sách cấp phát.

- Cơ quan tài chính nhận đượcbáo cáo này sẽ xét cụ thể từng khoản, nếu thỏa thuận thì ghi vào bảng kê củađơn vị và chuyển cho Ngân hàng Nhà nước làm thủ tục chuyển sang năm sau cho đơnvị tiếp tục sử dụng.

- Đến cuối ngày 31 tháng 12, nếuđơn vị không lập bảng kê khai hoặc có kê khai nhưng không được sự thỏa thuậncủa cơ quan tài chính, thì ngân hàng Nhà nước cơ sở tự động chuyển tất cả cácsố dư của các tài khoản kể trên nộp vào khoản thu khác thuộc ngân sáchnăm quyết toán.

b) Những trường sau đây khôngphải làm các thủ tục kê khai, xét duyệt như trên mà mặc nhiên được chuyển số dưtài khoản tiền gửi ở ngân hàng từ năm quyết toán sang năm sau:

1. Tài khoản tiền gửi vốn kindoanh, sản xuất của các đơn vị đã hạch toán kinh tế, các đơn vị được áp dụngchế độ cấp phát bổ trợ chênh lệch (gán thu bù chi);

2. Tài khoản tiền gửi của các cơquan Đảng Lao động Việt Nam các cấp (vì đây là tiền trợ cấp của Nhànuớc và tiền đảng phí, thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng trung ương Đảng);

3. Số kinh phí thuộc ngân sáchnăm sau đã được cấp trước trong năm quyết toán

4. Số kinh phí thuộc ngân sáchmà một số đơn vị đuợc ngân sách cấp phát để dự trữ vật tư chiến lược;

c) Đối với các đơn vị bộđội, Công an nhân dân vũ trang thì không phải bảng kê khai gửi cho cơ quan tàichính, mà chỉ cần làm bản đề nghị và liên hệ với cơ quan ngân hàng Nhà nuớc nơigiao dịch để được chuyển sang năm sau những số tiền không thuộc diện phải nộptrả ngân sách. Nếu đơn vị đề nghị giữ lại để chuyển sang năm sau không đúng chếđộ, tức là giữ lại những số tiền đáng lẽ phải nộp thì khi kiểm tra phát hiện,đơn vị không phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu đơn vị không làm bản đề nghịchuyển sang năm sau thì ngân hàng Nhà nước cơ sở làm thủ tục chuyển vể tàikhoản của cục tài vụ Bộ Quốc phòng hoặc của Cục hậu cần Bộ tư lệnh công an nhândân vũ trang (số hiệu và nơi mở tài khoản này do Ngân hàng Nhà nuớc trung ươngbáo cáo cho ngân hàng địa phương)

d) Riêng tài khoản gửi tiền cácSở, Ty tài chính các địa phương thì phải phân biệt:

- Phần tiền gửi của bản thân cơquan giải quyết như đối với tài khoản gửi của các đơn vị dự toán khác ởđịa phương;

- Phần tiền gửi về những khoảndo các Bộ hay Tổng cục ở trung ương chính quyền cho địa phương quản lý thì phảikê khai gửi về Bội Tài chính trước ngày 20 tháng 12 để kịp xét duyệt và hoànlại địa phương xử lý truớc khi ngân hàng Nhà nuớc khóa sổ cuối năm. Nếu Sở, TyTài chính không làm bảng kê khai hoặc có bảng kê khai nhưng nhưng không được sựthỏa thuận của Bộ Tài chính thì ngân hàng Nhà nước chuyển những số dư đến ngày31 tháng 12 của các khoản tài này trả về lại ngân sách trung ương, Ngân hàngNhà nuớc trung ương và Bộ tài chính sẽ ghi vào khoản Tạm thu năm trước sau đóphân tích chuyển thành thu giảm cấp phát về những khoản kinh phí đã ủy quyềncho địa phương quản lý.

d) Tài khoản tiền gửi của cácđơn vị công trường xây dựng cơ bản gửi tại các Chi điếm ngân hàng Nhà nuớc cáchuyện (nơi không ó Chi hàng hay phòng cấp phát kiến thiết cơ bản) thì đơn vị,công trường phải kê khai số dư đến 16 giờ ngày 26 tháng 12, phân tích rõ:

- Phần của bản thân đơn vị côngtrường gửi vào;

- Phần do Chi hàng kiến thiếthoặc thành phố chuyển về, trong đó lại phân tích cụ thề số kinh phí thừa thuộcnăm quyết toán với số kinh phí được cấp trước cho năm sau. Bản kê khai này phảichuyển về cơ quan tài chính hoặc thành phố để phối hợp với Chi hàng kiến thiếtcùng xét duyệt. Nếu có sự thỏa thuận của Ty hoặc Sở tài chính thì ngân hàng Nhànước mới làm thủ tục chuyển sang năm sau. Nếu không kê khai hoặc không có sựthỏa thuận nói trên thì gến ngày khóa sổ, ngân hàng Nhà nuớc tự động chuyển sốdư của các tài khoản này về trả vào tài khoản của Chi hàng kiến thiết tỉnh hoặcthành phố.

- Chi hàng kiến thiết tỉnh,thành phố và ngân hàng kiến tihết trung ương phải khẩn trương thanh toán với cơquan tài chính những số tiền đã được tạm ứng để cấp phát cho các đơn vị, côngtrường. Nếu còn thừa, phải trả lại cho ngân sách trung ương (nếu là vốn đầu tưcủa ngân sách trung ương hoặc vốn kiến thiết cơ bản tập trung do Trung ương trợcấp cho tỉnh hoặc thành phố).

- Các Sở, Ty Tài chính phải phốihợp với Chi hàng kiến thiết xác định số vốn kiến thiết cơ bản do trung ương trợcấp còn thừa lại đến ngày 31 tháng 12 và giúp đỡ Chi hàng kiến thiết làm giấynộp tiền trả lại ngân sách trung ương theo đúng thủ tục, mẩu mực và khoản hạngđã quy định. Một mặt, phải phối hợp với Chi nhánh ngân hàng Nhà nuớc tỉnh,thành phố để vừa điều chỉnh khoản thu do Trung ương trợ cấp, đảm bảo sự nhấttrí giữ 2 cấp ngân sách trung ương và địa phương. Đồng thời, phải phối hợp vớiỦy ban kế hoạch tỉnh, thành phố lậ báo cá cụ thể về những công trình tuy chưasử dụng hết kinh phí được trợ cấp trong năm nhưng chưa hoàn thành khối lượngtrong năm nhưng chưa hoàn thành khối lượng xây dựng, còn phải tiếp tục thi côngtrong năm sau. Bản báo cáo này phải gửi về Ủy ban Kế họach Nhà nuớc trung ươngvà Bộ Tài chình để xét, ghi thêm vào kế hoạch xây dựng cơ bản và ngân sách nămsau, để khỏi ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các công trình đang xây dựng dởdang.

4. Nộp kinh phí thừa và hủy bỏhạn mức cuối năm

Tất cả các khoản thanh toán cònthừa cũng như số tìên mặt tồn quỹ trước khi hết năm đều phải nộp hết, trả lạingân sách trước ngày, giờ khóa sổ của ngân hàng Nhà nước. Sau đó, nếu đơn vịcòn thu hồi được kinh phí thừa của năm quyết toán, thì vẫn tiếp tục nộp vàongân hàng Nhà nuớc và cho đến nàgy 31 thánh 3 năm sau, ngân hàng Nhà nuớc cơ sởđều hạch toán vào tài khoản Thu ngoài ngân sách trên sổ sách và báo cáo kế toánnăm sau. Sang ngày 1 tháng 4, cơ quan tài chính cùng với ngân hàng Nhà nướcđồng cấp đối chiếu số thực thu trong tài khoản này và thống nhất làm thủ tụcchuyển ghi vào thu giảm cấp phát hoặc thu hồi tạm ứng về niên khóa quyết toán.Còn những khoản thu hồi từ 1 tháng 4 năm sau trở đi sẽ không coi là kinh phícủa năm quyết toán nữa mà phải ghi nộp và tài khoản Thu hồi khoản chi năm trướcthuộc ngân sách năm mới.

Về sối hạn mức kinh phí thuộcngân sách năm trước quyết toán còn lại ở ngân hàng Nhà nuớc đến ngày khóa sổ,không một cơ quan, đơn vị nào được rút ra chi tiêu nữa và cũng không yêu cầuđơn vị chuyển trả cho cấp trên nữa. Yêu cầu là mỗi đơn vị đều phải phải lậpbảng đối chiếu tình hình hạn mức kinh phí đã được phê chuẩn, đã phân phối, hoặcđã sử dụng, qua đó xác định số hạn mức kinh phí còn lại để hủy bỏ trong dịpcuối năm

III. THỜI HẠN KHÓA SỔ

1. Việc khóa sổ thu chi ngânsách tại các Chi đếim ngân hàng Nhà nuớc cơ sở thống nhất tiến hành vào cuốigiờ làm việc ngày 31 tháng 12 hàng năm

2. Nếu ngày 31 tháng 12 haynhững ngày được ấn định là thời hạn cuối cùng để làm những công việc chuẩn bịtrước khi Ngân hàng Nhà nuớc khóa sổ cuối năm trùng vào ngày chủ nhật thì thờihạn được quy định sớm hơn 1 ngày: vào ngày liền trước ngay ngày lễ hoặc chủnhật đó.

IV. CÔNG VIỆC PHẢI TIẾN HÀNHSAU KHI NGÂN HÀNG NHÀ NUỚC KHÓA SỔ

1. Sau khi khóa sổ ngày 31 tháng12, các cấp ngân hàng Nhà nuớc phải đảm bảo thời hạn điện báo như sau:

a) Từ chi nhánh nghiệp vụ và Chiđiếm ngân hàng Nhà nuớc huyện về Chi nhánh trung tâm: nội trong buổi sángngày 1 tháng 1 năm sau so với năm quyết toán;

b) Từ Chi nhánh trung tâm tỉnh,thành phố về Ngân hàng Nhà nuớc trung ương: nội trong buổi sáng ngày 2 tháng 1năm sau.

Nội dung điện báo bao gồm:

- Số thu, số chi ngân sách trungương ngày 31 tháng 12 (và cả số thu, số chi các ngà trước đó mà chưa điện); cóphân tích riêng số thi chi thuộc năm quyết toán với số thu, chi trước cho nămsau;

- Số tồn quỹ đến hết ngày 31 tháng 12 năm quyết toán của ngân sách địa phương có phân tích riêng số thu chithuộc năm quyết toán với số thu, chi trước chi năm sau số tồn quỹ thuộc ngânsách năm quyết toán với số tồn quỹ thuộc ngân sách năm sau.

2. Đối với những số dư tài khoảntền gửi của các cơ quan, đơn vị dự toán mà Ngân hàng Nhà nước cơ sở đã chuyểnnộp vào ngân sách đều phải lập bảng kê chi tiết từng số tiền của từng cơ quan,đơn vị, để chuyển cho:

- Sở, Ty tài chính (phần chuyểnnộp vào ngân sách địa phương);

- Ngân sách Nhà nước trung ương(phần chuyển nộp vào ngân sách trung ương)

Bảng kê chi tiết này phải đínhkèm theo báo cáo kế toán về ngày đã hạch toán số chuyển nộp đó. Ngân hàng Nhànước trung ương tổng hợp các bảng kê chi tiết đã nhận được theo từng tài khoản,từng cơ quan và gửi cho Bộ Tài chính chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm sau.

3. Những số dư tài khoản tiềngửi của các đơn vị, công trường xây dựng cơ bản chuyển nộp về tài khoảncủa Chi hàng kiến thiết tỉnh, thành phố, cũng như những số dư tài khoản tiềngửi của các đơn vị bộ đội, công an vũ trang chuyển nộp về tài khoản của Cục tàivụ Bộ Quốc phòng hoặc của cục hậu cần Bộ Tư lệnh công an nhân dân vũ trang báocáo công có cho các chính cơ quan này để tổng hợp theo dõi và xử lý.

4. Về phía các cơ quan, đơn vịdự toán, phải đối chiếu số liệu với ngân hàng Nhà nước cơ sở nơi đơn vị giaonhận, cả về số thu nộp ngân sách , số hạn mức đã được cơ quan tài chính thôngbáo, số hạn mức đã phân phối chi các đơn vị trực thuộc (nếu có), số kinh phí đãthực rút, đã nộp lại để khôi phục hạn mức và số hạn mức còn lại ở Ngân hàng Nhànước để hủy hủy bỏ cuối năm. Những đơn vị đuợc cấp phát bằng lệnh chi tiền,những đơn vị được quản lý theo lối gán thu, bù chi cùng phải đối chiếu về nhữngsố tiền đã được cấp phát hoặc đã thu nộp và đã trích ra sử dụng.

Việc đối chiếu số liệu này kàmột chế độ phải được chấp hành nghiêm túc nhằm xác định những số liệu chính xácdùng làm căn cứ kiểm tra việc chấp hành ngân sách Nhà nước từ đơn vị cơ sở đếncác cơ quan tổng hợp về ngân sách của Nhà nước. Do đó, hàng tháng, các đơn vịđã phải đối chiếu, đến cuối năm đều phải đối chiếu lại, đảm bảo cho số liệu thuchi ngân sách được chính xác và nhất trí một cách tuyệt đối: đảm báo khớp đúngcả về tổng số thu hoặc chi, cả về chi tiết theo từng loại, khoản, hạng, mục củaMục lục Ngân sách Nhà nước

Để đạt được yêu cầu đó, trướctiên, phải đối chiếu các sổ sách, báo cáo kế toán của bản thân mỗi đơn vị, vớicác đơn vị trực thuộc (nếu có) và căn cứ vào số liệu đã xác minh đó để đốichiếu với Ngân hàng Nhà nước. Nếu còn chỗ nào chưa nhất trí, phải truy nguyêncho kỹ, tìm ta chỗ sai sót và điều chỉnh theo đúng chế độ, đúng với thực tế,đồng thời báo cho các cơ quan có liên quan cũng sửa lại cho thống nhất.

Khi lập báo cáo quyết toán, vớitư cách là cơ quan quản lý một cấp ngân sách, ngoài việc chủ động đôn đốc cácđơn vị ở địa phương thực hiện chế độ đối chiếu số liệu như trên còn phải trựctiếp đối chiếu số liệu tổng hợp về ngân sách địa phương với ngan sách trungương nữa. Cụ thể, phải xác minh:

- Các số liệu về vay nợ và trảnợ của ngân sách trung ương;

- Các số thu do ngân sách trungương trợ cấp cho địa phương bao gồm: trợ cấp kiến thiết cơ bản do trung ươngduyệt thiết kế, trợ cấp kiến thiết cơ bản tập trung do địa phương duyệt thiếtkế, trợ cấp cân đối ngân sách, trợ cấp đột xuất và trợ cấp khác (kể riêng từngkhoản cụ thể);

- Tổng số thu ngân sách địaphương (đã trừ thu giải quyết từng loại cấp phát và có phân tích từng loại,hạng, mục);

- Số kết dư ngân sách năm quyếttoán (tổng số);

- Phân tích: phần có tồn quỹ bảođảm gửi ở Ngân hàng Nhà nước, phần không có tồn quỹ bảo đảm. Lý do: đã tạm ứngcho các cơ quan chưa thu hồi, đã tạm ứng cho Chi hàng kiến thiết chưa thanh toán;

- Tất cả những số liệu đã đốchiếu, phải có xác nhận của Chi nhánh ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành số và Sở,Ty tài chính, phải đính kèm vào tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phuơnggửi về Bộ Tài chính đúng thời hạn quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chế độ khoá sổ thu chi ngân sáchNhà nước tại các cơ quan ngân hàng Nhà nước các cấp quy định trong thông tư nàyáp dụng đối với ngân sách Nhà nước năm 1973. Trong quá trình thi hành, nếu cóđiểm nào cần bổ sung hay sửa đổi, các cơ quan, các ngành, các cấp phản ánh vềBộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước trung ương để xét, nghiên cứu, giải quyếttiến tới xây dựng chế độ chính thức, Các cơ quan tài chính, ngân hàng Nhà nướctrung ương và tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm phổ biến cho tất cả các đơn vịthuộc phạm vi đối tượng thi hành đã nói ở phần trên.

K.T. BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG

Đào Thiện Thi

K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
THỨ TRƯỞNG

Lê Đức