thông tư

THÔNG TƯ

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 169/1998/TT-BTC NGÀY 22THÁNG 12 NĂM 1998
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THUẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC,
CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VIỆT NAM KHÔNG THUỘC CÁC HÌNH THỨCĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ
NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng số 02/1997/QH9 ngày10/5/1997; Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/1997/QH9 ngày 10/5/1997;

Căn cứ Nghị định số 28/1998/ND- CP ngày 11/5/1998 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng; Nghị định số 30/1998/ND-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liênquan;

Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đốivới các tổ chức kinh tế và cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động kinh doanhtại Việt nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tạiViệt nam như sau:

A. PHẠM VI ÁP DỤNG.

I. ĐỐITƯỢNG ÁP DỤNG THÔNG TƯ:

Nghĩa vụ thuế hướng dẫn tại Thông tư này áp dụng đối với cáctổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt nam khôngthuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam.

II. THÔNGTƯ NÀY KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG
SAU ĐÂY:

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài sửa chữa máy bay, tàu biển chocác tổ chức, cá nhân Việt nam tại nước ngoài.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp hàng hoátại cửa khẩu Việt nam hoặc cửa khẩu nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt namtheo hợp đồng mua bán thương mại thuần túy.

- Cá nhân nước ngoài vào Việt nam làm việc trên cơ sở hợpđồng lao động ký với tổ chức cá nhân Việt nam hoặc do các tổ chức cá nhân nướcngoài gửi đến làm việc tại Việt nam được trả tiền lương, tiền công. Các đốitượng này có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam gianhập một tổ chức quốc tế hoặc ký kết Điều ước quốc tế với một hay nhiều quốcgia mà trong Điều lệ, Điều ước quốc tế tham gia có quy định khác liên quan đếnvấn đề hướng dẫn tại Thông tư này thì áp dụng theo các quy định của Điều lệ,Điều ước quốc tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện Điều lệ, Điều ước quốc tếđã tham gia.

III.TRONG THÔNG TƯ NÀY, CÁC TỪ NGỮ DƯỚI ĐÂY ĐƯỢC HIỂU
NHƯ SAU:

1. "Nhà thầu" là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoàitiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hìnhthức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Việc thực hiện kinh doanhcủa Nhà thầu có thể được thực hiện trên cơ sở các hợp đồng được ký giữa họ vớitổ chức hoặc cá nhân Việt Nam dưới đây gọi tắt là Bên Việt Nam ký hợp đồng.

"Nhà thầu" cũng bao gồm cả các tổ chức, cá nhânnước ngoài cung cấp các "dịch vụ dầu khí" theo Luật dầu khí.

2. "Nhà thầu phụ" là tổ chức, cá nhân tiến hànhcung cấp các dịch vụ cho Nhà thầu hoặc thực hiện một phần công việc của Nhàthầu.

3. "Bên Việt Nam ký kết hợp đồng" bao gồm:

. Các tổ chức, pháp nhân được thành lập theo luật pháp ViệtNam;

. Các công ty liên doanh, xí nghiệp 100% vốn nước ngoài vàcác bên hợp doanh hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

. Các Nhà thầu dầu khí ký kết các "Hợp đồng dầukhí" theo Luật dầu khí;

. Các ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoàitại Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép;

. Các chi nhánh Công ty nước ngoài được phép hoạt động tạiViệt Nam;

. Các tổ chức nước ngoài đặt tại Việt Nam;

. Các tổ chức, cá nhân khác ở Việt Nam.

4. "Hợp đồng Nhà thầu" là hợp đồng được ký kếtgiữa Nhà thầu với Bên Việt Nam ký kết hợp đồng.

5. "Hợp đồng nhà thầu phụ" là hợp đồng được kýgiữa Nhà thầu phụ với Nhà thầu.

6. "Chuyển giao công nghệ " là hình thức mua vàbán công nghệ trên cơ sở Hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được thoả thuận phùhợp với các quy định của pháp luật. Bên bán có nghĩa vụ chuyển giao các kiếnthức tổng hợp của công nghệ hoặc cung cấp các máy móc, thiết bị, dịch vụ, đàotạo... kèm theo các kiến thức công nghệ cho bên mua và bên mua có nghĩa vụthanh toán cho bên bán để tiếp thu, sử dụng các kiến thức công nghệ đó theo cácđiều kiện thoả thuận và ghi nhận trong Hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Chuyển giao công nghệ bao gồm:

a) Chuyển giao các đối tượng sở hữu công nghiệp: Sáng chế,giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hoá đang trong thờihạn được pháp luật Việt nam bảo hộ và được phép chuyển giao.

b) Chuyển giao các bí quyết về công nghệ, các giải pháp kỹthuật, quy trình công nghệ, tài liệu thiết kế sơ bộ và thiết kế kỹ thuật, côngthức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, phần mềm máy tính (được chuyểngiao theo Hợp đồng chuyển giao công nghệ), thông tin dữ liệu về công nghệchuyển giao (sau đây gọi tắt là các thông tin kỹ thuật) có kèm hoặc không kèmtheo máy móc thiết bị.

c) Chuyển giao các giải pháp hợp lý hoá sản xuất, đổi mớicông nghệ.

d) Thực hiện các hình thức dịch vụ hỗ trợ chuyển giao côngnghệ để Bên nhận có được năng lực công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm và/hoặc dịchvụ với chất lượng được xác định trong Hợp đồng bao gồm:

- Hỗ trợ trong việc lựa chọn công nghệ, hướng dẫn lắp đặtthiết bị, vận hành thử các dây truyền thiết bị nhằm áp dụng công nghệ đượcchuyển giao;

- Tư vấn quản lý công nghệ, tư vấn quản lý kinh doanh, hướngdẫn thực hiện các quy trình công nghệ được chuyển giao;

- Đào tạo huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn và quảnlý của công nhân, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý để nắm vững công nghệ đượcchuyển giao.

e) Máy móc, thiết bị, phương tiện kỹ thuật kèm theo một hoặcmột số nội dung nêu trên.

B. NGHĨA VỤ THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ
NƯỚC NGOÀI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM.

I. NGHĨAVỤ THUẾ :

1. Thuế Giá trị gia tăng (Thuế GTGT): Nhà thầu, Nhà thầu phụnước ngoài thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế quy định tạiLuật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Giá tính thuế GTGT là giá Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ đượcthanh toán do cung ứng hàng hoá, dịch vụ cho Bên Việt nam ký hợp đồng hoặc choNhà thầu, không bao gồm thuế GTGT.

Một số trường hợp cụ thể giá tính thuế được xác định nhưsau:

+ Nhà thầu nhận thanh toán một phần giá trị hợp đồng dướihình thức hàng hoá và dịch vụ khác thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giábao gồm cả giá trị hàng hoá, dịch vụ cung ứng cho Nhà thầu theo thoả thuận tạihợp đồng.

Ví dụ: Nhà thầu A cung cấp cho Bên Việt nam dịch vụ giám sátkhối lượng xây dựng, tổng số tiền Bên Việt nam phải thanh toán cho Nhà thầu là100.000USD và Bên Việt nam còn phải cung cấp chỗ ăn nghỉ cho 2 chuyên gia củaNhà thầu. Giá tính thuế GTGT trong trường hợp này là: 100.000 USD + chi phí ănnghỉ của 2 chuyên gia.

+ Nhà thầu hợp tác kinh doanh với Bên Việt nam ký hợp đồngvà thực hiện phân chia kết quả kinh doanh dưới hình thức chia doanh thu thìtheo định kỳ nhận doanh thu được chia quy định tại Hợp đồng, Bên nhận doanh thuđược chia phải phát hành hoá đơn thuế giá trị gia tăng đối với phần doanh thuđược chia gửi Bên Việt nam ký hợp đồng. Căn cứ hoá đơn thanh toán, Bên nhậndoanh thu hạch toán doanh thu và thuế GTGT đầu ra làm cơ sở tính số thuế GTGTphải nộp.

2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN): Nhà thầu, Nhàthầu phụ thực hiện nộp thuế TNDN theo quy định tại Luật thuế TNDN và các vănbản hướng dẫn hiện hành.

2.1. Riêng thu nhập chịu thuế của Hãng hàng không nước ngoàicó hoạt động vận chuyển hàng không tại Việt nam là số thu nhập mà hãng đó thuđược từ hoạt động vận chuyển hàng không tại Việt nam, được tính trên cơ sở phânbổ tổng số thu nhập thu được của hãng đó từ hoạt động vận chuyển hàng khôngtrên toàn thế giới cho hoạt động vận chuyển hàng không tại Việt nam. Số thunhập phân bổ cho hoạt động vận chuyển hàng không tại Việt nam tương ứng với tỷlệ giữa doanh thu vận tải hàng không tại Việt nam và doanh thu vận chuyển củahãng.

Doanh thu vận chuyển hàng không tại Việt nam là số tiền cướcvận chuyển thực thu tính cho số lượng hành khách, hàng hoá thực xếp lên máy baycủa hãng đó tại cảng hàng không đi ở Việt nam đến cảng hàng không đến ở nướcngoài - là cảng đến cuối cùng của hành khách, hàng hoá theo hợp đồng hoặc chứngtừ vận chuyển do bản thân hãng hàng không nước ngoài có hoạt động vận tải hàngkhông tại Việt nam thực hiện, không phải cảng mà hành khách, hàng hoá chỉ dừnglại ở mục đích quá cảnh (transit). Trường hợp hãng hàng không nước ngoài khôngcung cấp tài liệu làm căn cứ phân bổ thu nhập chịu thuế thì thu nhập chịu thuếđược xác định bằng 5% trên doanh thu vận chuyển tại Việt nam.

2.2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: Thực hiện theohướng dẫn tại điểm 1 Mục V Phần B Thông tư số 99/1998/TT- BTC ngày 14/7/1998của Bộ Tài chính.

Trường hợp, sổ sách kế toán của Nhà thầu và Nhà thầu phụkhông đủ căn cứ để xác định thu nhập chịu thuế thì Nhà thầu, Nhà thầu phụ phảithực hiện nộp thuế thu nhập theo phương pháp ấn định theo hướng dẫn tại điểm 2mục I phần C của Thông tư này.

3. Các loại thuế khác như thuế xuất khẩu ,thuế nhập khẩu,thuế thu nhập cá nhân... thực hiện theo quy định của Luật, Pháp lệnh thuế vàcác văn bản hướng dẫn hiện hành.

II. THỦTỤC ĐĂNG KÝ VÀ KÊ KHAI NỘP THUẾ:

1. Thủ tục đăng ký thuế:

Trong phạm vi 20 ngày kể từ khi ký hợp đồng với Bên Việt namhoặc Nhà thầu; Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ phải tiến hành đăng ký thuế và xincấp mã số thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đặt văn phòng điều hành. Thủ tụcđăng ký nộp thuế gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04-ĐK-TCT ban hành kèmtheo Thông tư số 79/1998/TT-BTC ngày 12/6/1998 của Bộ Tài chính.

+ Bản sao Hợp đồng ký với Bên Việt nam hoặc ký với nhà thầuchính. Đối với các Hợp đồng dịch vụ dầu khí hoặc những hợp đồng có các nội dungvề nghiệp vụ kỹ thuật thì có thể gửi bản tóm tắt hợp đồng với những nội dungchính bao gồm các chỉ tiêu: mục đích thực hiện hợp đồng, phương thức thanhtoán, thời hạn hợp đồng, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên tham gia ký kếthợp đồng. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm về các nội dungđó.

+ Bản sao Giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề docơ quan có thẩm quyền của Việt nam cấp ( nếu có ).

+ Công văn chấp nhận chế độ kế toán của Bộ Tài chính. Thủtục xin chấp nhận chế độ kế toán thực hiện như quy định đối với doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài hướng dẫn tại Thông tư số 60 TC/CĐKT ngày 01/09/1997 củaBộ Tài chính trong đó Giấy phép đầu tư được thay bằng Giấy phép kinh doanh hoặcgiấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp ( Thủ tục nàykhông áp dụng đối với Văn phòng đại diện được phép bán vận chuyển của hãng hàngkhông nước ngoài).

Trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được toàn bộ Hồ sơ trên cơquan thuế sẽ cấp giấy xác nhận mã số nộp thuế cho đối tượng nộp thuế.

Sau khi nhận được giấy xác nhận mã số nộp thuế do cơ quanthuế cấp, Nhà thầu phải sao gửi một bản cho Bên Việt nam ký hợp đồng để theodõi và kê khai bổ sung với cơ quan thuế. Giấy xác nhận mã số thuế do cơ quanthuế cấp cho Nhà thầu là văn bản xác nhận Nhà thầu trực tiếp thực hiện kê khainộp thuế. Bên Việt nam ký hợp đồng không phải nộp thay thuế cho Nhà thầu nướcngoài.

2. Kê khai nộp thuế:

Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện kê khai thuế nộpthuế GTGT, thuế TNDN theo đúng hướng dẫn tại văn bản pháp luật quy định vàhướng dẫn thực hiện Luật thuế GTGT và thuế TNDN.

Riêng đối với các Hãng hàng không nước ngoài có hoạt độngvận chuyển hàng không tại Việt nam, việc kê khai nộp thuế TNDN thực hiện nhưsau :

- Trong phạm vi 10 ngày đầu các tháng đầu quý dương lịch(tháng 1, 4, 7, 10) Văn phòng đại diện được phép bán vận chuyển của hãng hàngkhông nước ngoài, hoặc cơ sở đại lý của hãng hàng không nước ngoài thực hiện kêkhai thuế TNDN theo mẫu số 01/ NT- TCT ban hành kèm theo Thông tư này gửi chocơ quan thuế địa phương nơi đặt Văn phòng và thực hiện nộp số thuế đã kê khaivào ngân sách Nhà nước. Trường hợp các Hãng hàng không nước ngoài có tổ chứccác đại lý bán vận chuyển, Các hãng hàng không nước ngoài phải nộp Bảng kê tên,địa chỉ của đại lý bán vận chuyển và Hợp đồng đại lý (Bản sao) cho cơ quan thuếđịa phương nơi Văn phòng bán vận chuyển của hãng đặt trụ sở. Cơ quan thuế địaphương căn cứ danh sách đại lý quản lý thu thuế hoạt động đại lý theo quy định.

C. NGHĨA VỤ THUẾ ĐỐI VỚI NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ
NƯỚC NGOÀI KHÔNG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

I. NGHĨAVỤ THUẾ:

1. Thuế GTGT: Nhà thầu, Nhà thầu phụ nước ngoài có hoạt độngkinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thực hiện nộp thuế GTGT theo phươngpháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

Số thuế GTGT phải nộp = Giá trị gia tăng x Thuế suất thuếGTGT.

a- Giá trị gia tăng của từng ngành nghề được quy định theotỷ lệ phần trăm trên doanh thu tính thuế, cụ thể như sau:

STT

Ngành nghề kinh doanh

% GTGT tính trên doanh thu

1

Thương mại ( kể cả cung cấp nước, lương thực thực phẩm; vật tư hoá phẩm cho Nhà thầu dầu khí ).

10

2

Dịch vụ

50

3

Xây, lắp không bao thầu vật liệu và/hoặc không cung cấp máy móc thiết bị; khảo sát, thiết kế, giám sát.

50

4

Xây, lắp có bao thầu vật liệu và/hoặc có cung cấp máy móc thiết bị.

30

5

Sản xuất khác, vận tải.

25

b- Thuế suất thuế GTGT : Thực hiện theo quy định tại Điều 8Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN):

Nhà thầu, Nhà thầu phụ phải thực hiện nộp thuế TNDN cho ngânsách Nhà nước.

Số thuế TNDN được xác định theo tỷ lệ % trên doanh thu tínhthuế của từng ngành nghề kinh doanh như sau:

STT

Ngành nghề kinh doanh

Tỷ lệ % Thuế TNDN tính trên doanh thu

1

Thương mại ( kể cả cung cấp nước, lương thực thực phẩm; vật tư hoá phẩm cho Nhà thầu dầu khí ).

1

2

Dịch vụ

5

3

Sản xuất, vận tải, xây dựng (kể cả khảo sát, thiết kế, giám sát)

2

4

Lãi tiền vay

10

5

Thu nhập bản quyền

10

Doanh thu tính thuế để xác định GTGT và thuế TNDN là doanhthu Nhà thầu nhận được kể cả khoản thuế và chi phí do Bên Việt nam trả thay choNhà thầu. Trường hợp, Nhà thầu nhận doanh thu không bao gồm thuế phải nộp thìdoanh thu tính thuế phải được quy đổi thành doanh thu có thuế theo công thứcsau:

Thông tư 169/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt NamDoanh thu tính thuế

=

1- (% GTGT tính trên doanh thu

Doanh thu thực nhận

x Thuế suất thuế GTGT

+ Tỷ lệ % TNDN tính trên doanh thu)

Ví dụ: Nhà thầu nước ngoài A, ký hợp đồng xây dựng khánh sạnZ, theo phương thức chìa khoá trao tay, số tiền khánh sạn Z phải thanh toán choNhà thầu A là 200.000 USD, ngoài ra khách sạn còn phải chi phí chỗ ở và tiền ăncho chuyên gia của Nhà thầu A với số tiền là 50.000 USD. Theo Hợp đồng, Kháchsạn Z chịu trách nhiệm trả các khoản thuế mà Nhà nước Việt nam đánh vào hoạtđộng kinh doanh của Nhà thầu A.

- Theo công thức trên, Doanh thu tính thuế của Nhà thầu A:

(200 000 + 50 000)

------------------------------ = 263 158 USD.

1 - ( 0,3 x 0,1 + 0,02)

Một số trường hợp doanh thu tính thuế được xác định như sau:

- Nhà thầu ký Hợp đồng giao bớt một phần việc cho các nhàthầu phụ Việt nam thì doanh thu tính thuế của Nhà thầu không bao gồm phần giátrị Hợp đồng do các nhà thầu phụ Việt nam thực hiện. Nếu Nhà thầu phụ là tổchức cá nhân nước ngoài thì doanh thu tính thuế là toàn bộ doanh thu Nhà thầunhận được. Nhà thầu phụ nước ngoài không phải thực hiện nộp thuế nếu xuất trìnhđược chứng từ chứng minh Nhà thầu đã nộp thuế trên doanh thu do Nhà thầu phụnước ngoài thực hiện.

- Đối với các Hợp đồng cho thuê máy móc, thiết bị và phươngtiện vận tải doanh thu tính thuế không bao gồm các chi phí do bên cho thuê trựctiếp chi trả như bảo hiểm phương tiện, bảo dưỡng, chứng nhận đăng kiểm và ngườiđiều khiển phương tiện, máy móc.

- Đối với hoạt động chuyển phát nhanh hàng hoá, bưu phẩmdoanh thu tính thuế là toàn bộ doanh thu thu được.

- Lãi tiền vay là thu nhập từ các khoản cho vay dưới bất kỳhình thức nào kể cả thu nhập từ chứng khoán, trái phiếu. Lãi tiền vay bao gồmcả các khoản phí mà Bên Việt nam ký hợp đồng phải trả theo quy định của Hợpđồng vay.

- Thu nhập bản quyền là toàn bộ khoản thanh toán mà Nhà thầunhận được ở bất kỳ dạng nào do việc chuyển giao công nghệ; chuyển giao quyền sởhữu công nghiệp; sử dụng hoặc quyền sử dụng bản quyền tác giả của một tác phẩmvăn học nghệ thuật hay khoa học kể cả phim điện ảnh hay các loại băng dùngtrong phát thanh và truyền hình thông qua hợp đồng bằng văn bản theo quy địnhcủa Pháp luật. Trường hợp, đối tượng thực hưởng thu nhập bản quyền là cá nhânthì cá nhân đó thực hiện nộp thuế Thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập bảnquyền theo quy định của Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

3. Các loại thuế khác:

Thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân... thực hiện nhưcác quy định của các Luật, pháp lệnh thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

II. THỦTỤC ĐĂNG KÝ VÀ KÊ KHAI NỘP THUẾ:

1. Thủ tục đăng ký thuế:

Trong vòng 10 ngày kể từ khi ký Hợp đồng với Nhà thầu, BênViệt nam ký hợp đồng thực hiện kê khai, đăng ký với cơ quan thuế về hoạt độngcủa Nhà thầu tại Việt nam theo mẫu 02 NT - TCT ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Kê khai nộp thuế:

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện thanh toántiền cho Nhà thầu, Bên Việt nam ký hợp đồng tự kê khai thuế GTGT và thuế TNDNtheo mẫu số 03 NT - TCT ban hành kèm theo Thông tư này và thực hiện nộp số thuếđã kê khai vào ngân sách Nhà nước. Số thuế GTGT đã nộp thay cho Nhà thầu là sốthuế GTGT đầu vào của Bên Việt nam ký hợp đồng và được khấu trừ theo hướng dẫntại Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính khi xác định sốthuế GTGT phải nộp của Bên Việt nam.

Đối với các Nhà thầu, Nhà thầu phụ hoạt động trong lĩnh vựctìm kiếm thăm dò dầu khí, Bộ Tài chính ủy quyền việc khấu trừ và thu thuế choTổng công ty dầu khí Việt nam. Cơ quan thu thuế địa phương có trách nhiệm hướngdẫn và kiểm tra đơn vị của Tổng công ty dầu khí việc thực hiện khấu trừ và thuthuế cho ngân sách.

III.QUYẾT TOÁN THUẾ:

Việc quyết toán thuế được thực hiện theo từng Hợp đồng. Chậmnhất 10 ngày kể từ khi các bên thanh lý Nhà thầu (trường hợp đăng ký nộp thuếtrực tiếp) hoặc Bên Việt nam phải quyết toán số thuế phải nộp gửi tới cơ quanthuế.

Trường hợp khi quyết toán thuế, số thuế phải nộp lớn hơn sốthuế đã nộp thì đối tượng nộp thuế phải nộp bổ sung số thuế còn thiếu vào Ngânsách Nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế.

Trường hợp khi quyết toán thuế, số thuế phải nộp nhỏ hơn sốthuế đã nộp thì Bộ Tài chính sẽ hoàn lại số thuế nộp thừa cho đối tượng nộp thuế.Thủ tục hoàn thuế gồm các tài liệu sau đây:

- Đơn xin hoàn thuế trong đó nêu rõ lý do xin hoàn thuế.Trường hợp Nhà thầu uỷ quyền cho Bên Việt nam làm thủ tục xin hoàn thuế thìphải có giấy uỷ quyền hợp lệ.

- Biên bản quyết toán, thanh lý hợp đồng;

- Xác nhận của cơ quan thuế địa phương về số thuế phải nộpvà số thuế đã nộp của toàn bộ hợp đồng;

- Xác nhận của cơ quan Kho bạc Nhà nước về số thuế đã nộp.

Trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ trên, BộTài chính sẽ hoàn lại số thuế nộp thừa vào tài khoản của Bên Việt Nam.

D. XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI.

I. XỬ LÝVI PHẠM:

Các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tạiViệt nam (bao gồm cả Nhà thầu phụ nước ngoài) và các Bên Việt Nam ký hợp đồngcó trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Luật pháp về thuế hiệnhành và hướng dẫn tại Thông tư này.

Các hành vi vi phạm luật pháp như không kê khai, đăng kýthuế, chậm nộp thuế, man khai trốn thuế sẽ bị xử phạt theo Pháp luật hiện hành.

II. GIẢIQUYẾT KHIẾU NẠI:

Các khiếu nại về thuế theo Thông tư này do cơ quan thuế trựctiếp quản lý thu thuế xử lý. Nếu người khiếu nại chưa thoả mãn với xử lý của cơquan thuế trực tiếp quản lý thu thuế thì có thể gửi đơn khiếu nại tới Tổng cụcThuế và Bộ Tài chính. Quyết định xử lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính là quyết địnhcuối cùng. Trong khi chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, người khiếunại vẫn phải thực hiện nghiêm chỉnh kết luận của cơ quan thuế địa phương trựctiếp quản lý thu thuế đã đưa ra.

Các khiếu nại về thuế liên quan đến các quy định của mộtHiệp định ký giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ một nước khác sẽ được giảiquyết theo các thủ tục giải quyết khiếu nại và tranh chấp đã quy định trongHiệp định đó.

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

I. Các Bên Việt Nam thực hiện việc khấu trừ thuế và nộp thuếvào Ngân sách Nhà nước thay cho Nhà thầu sẽ được hưởng một khoản thù lao bằng0,8% số thuế thực tế thu được. Số tiền thù lao này được khấu trừ từ số tiềnthuế thu được trước khi nộp vào tài khoản của Ngân sách Nhà nước và được sửdụng để trang trải các chi phí cho việc thu, nộp thuế và để khen thưởng cho cáccá nhân tham gia thu và nộp thuế.

II. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999.Riêng khoản lãi tiền vay chỉ áp dụng đối với các Hợp đồng vay ký từ ngày1/1/1999.

Đối với các Hợp đồng Nhà thầu, Nhà thầu phụ được ký trướcngày 1/1/1999 và đang thực hiện thì các khoản tiền thanh toán cho Nhà thầu, Nhàthầu phụ trước ngày 1/1/1999 thực hiện nghĩa vụ thuế theo các văn bản hướng dẫntại thời điểm thanh toán. Các khoản thanh toán từ ngày 1/1/1999 thực hiện nghĩavụ thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trường hợp, Nhà thầu chính đã nộp thuếdoanh thu đối với hoạt động xây lắp trên toàn bộ giá trị hợp đồng trước ngày1/1/1999, thì Nhà thầu phụ không phải nộp thuế GTGT đối với số tiền được Nhàthầu chính thanh toán từ ngày 1/1/1999.

Thông tư này thay thế các Thông tư sau đây của Bộ Tài Chính:Thông tư số 08 TC/TCT ngày 5/2/1994 Hướng dẫn về thuế đối với thu nhập từ tiềnbản quyền ; Thông tư số 37 TC/TCT ngày 10/5/1995 Hướng dẫn chế độ thuế áp dụngđối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại VN không thuộc các hìnhthức đầu tư theo Luật đầu tư tại VN, Thông tư số 61 TC/TCT ngày 23/10/1996Hướng dẫn nghĩa vụ thuế của Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động cho thuêmáy móc, thiết bị và phương tiện vận tải tại VN; Thông tư số 83 TC/TCT ngày25/12/1996 Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế doanh thu và thuế lợi tức của cáctổ chức cá nhân nước ngoài tiến hành hoạt động cung cấp dịch vụ chuyển phátnhanh hàng hoá bưu phẩm tại VN.

MẪU SỐ 01 NT-TCT

CỘNG HOÀXà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư 169/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


TỜ KHAI NỘP THUẾ

(Dùng cho đối tượng nộp thuế là các Hãnghàng không nước ngoài)

1. Tên Hãng hàng không nước ngoài:

2. Quốc tịch:

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:.........................Fax:...................

4. Địa chỉ trụ sở tại Việt Nam (nếu có):

Mã số thuế:....................

Điệnthoại:.........................Fax:......................................

Tài khoản tiền gửi số:......................mở tại Ngânhàng:.............................

5. Giai đoạn nộp thuế: từ:......................đến:...........................................

Phần kê khai thuế:

Loại

Số tạm kê khai theo quý

Số luỹ kế năm

Doanh thu vận chuyển của Hãng tại Việt Nam

Thu nhập của toàn hãng

Thu nhập chịu thuế của Hãng tại Việt Nam

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Các loại thuế khác (nêu cụ thể)

Tổng cộng số thuế phải nộp
(Ghi bằng chữ)

Xin chịu trách nhiệm về những điểm kê khai trên đây là đúngsự thật.

Ngày tháng năm

Ngườilập tờ khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chức vụ:

MẪU SỐ 02 NT-TCT

CỘNG HOÀXà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư 169/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


BẢN KÊ NHÀ THẦU

(Dùng cho trường hợp Bên Việt Nam nộp thaycho Nhà thầu NN)

Tên Bên Việt Nam ký hợpđồng:..................................................................

Địachỉ:.........................................................................................................

Mã số thuế:...................................................................................................

Tài khoản tiền gửi số................. mở tại Ngânhàng......................................

Ngành nghề kinhdoanh:...............................................................................

1. Tên nhà thầu:

2. Quốc tịch:

3. Mã số ĐTNT của Nhà thầu tại VN (nếu có):

4. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại VN:

Số giấy phép...................

Ngày cấp........................

Cơ quan cấp....................

5. Hợp đồng Nhà thầu:

Số:......................

Ngầy:..................

6. Mục tiêu hoạt động tại VN theo hợp đồng:

7. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đồng:

8. Tổng giá trị hợp đồng:

9. Thời hạn hợp đồng:

10. Tổng số lao động tại Việt Nam

11. Phương thức phân chia kết quả kinh doanh (nếu là hợp đồng liên danh liên kết):

12. Nhà thầu phụ: Không

13. Các loại thuế bên VN có trách nhiệm nộp thay Nhà thầu,Nhà thầu phụ:

Giá trị gia tăng Thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập cá nhân ................. ..............

14. Tài liệu kèm theo:

1 ..........

2 .........

BẢN KÊCÁC NHÀ THẦU PHỤ

STT

Tên nhà thầu phụ

Quốc tịch

Mã số ĐTNT tại VN (nếu có)

Số hợp đồng

Giá trị hợp đồng

Địa điểm thực hiện

Số lượng lao động

Xác nhận của cơ quan thuế:

Ngày nhận được tờ khai:

Người nhận (ghi rõ họ tên, chức danh)

(Ký tên, đóng dấu)

Ngày........ tháng....... năm....

Người lập tờ khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chức vụ:

(Mẫu này lập thành 02 bản: 01bản gửi cơ quan thuế, 01 bản lưu tại doanh nghiệp)


MẪU SỐ 03 NT-TCT

CỘNG HOÀXà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư 169/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam


TỜ KHAI NỘP THUẾ

- Bên Việt Nam ký hợpđồng:............................................Mãsố:..........................

- Địachỉ:...................................................................................................................

- Tài khoản tiền gửisố:................................Mở tại Ngânhàng:.............................

Phần kê khai nộp thuế:

Nội dung
công việc

Hợp đồng số... ngày...

Ssố tiền thanh toán kỳ này

Doanh thu tính thiế

Thuế GTGT

Thuế TNDN

Tỷ lệ ấn định GTGT

GTGT

Thuế suất thuế GTGT

Thuế GTGT phải nộp

Tỷ lệ ấn định TNDN

Thuế TNDN phải nộp

- Nhà thầu A

....................

- Nhà thầu B

...................

Cộng

Tổng số thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp kỳnày:.............................................................................

(Viết bằngchữ:.......................................................................................................................................)

Xin chịu trách nhiệm những điểm kê khai trên đây là đúng sựthật.

Kế toán trưởng

Nơi gửi tờ khai:

- Cơ quan thuế

- Địa chỉ

Cơ quan thuế nhận tờ khai:

- Người nhận (ghi rõ họ tên, chức danh

.......ngày.....tháng.....năm.....

Người lập biểu

(Ký tên đóng dấu)