BỘ TƯ PHÁP****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1735-P/4

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 1946

THÔNG TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Kinh gửi: Các ông Chưởng Lý tòa thượng thẩm Hà Nội, Thuận Hóa, Sài Gòn

Ngày 31 tháng 5 vừa rồi Bản bộ có gửi sang bộ Nội vụ tờ tư số 1704-P/4 say này:

“Bản bộ xét việc thi hành các án hình là một việc rất cần, vì rằng nếu tòa án đã xử phạt tù hoặc tiền một phạm nhân nào mà nếu án không được thi hành đến triệt để thì e rằng các tòa án sẽ giảm mất giá trị đối với dân chúng.

“Vì vậy Bản bộ đề nghị với Quý bộ ra chỉ thị cho các cơ quan hành chính khi nào nhận được trích lục án thì”

“1 - Nếu phạt tù người nào thì cho bắt ngay người phạm pháp rồi giao cho giám đốc đề lao;

“2 - Nếu phạt tiền thì yêu cầu các cơ quan hành chính thu nộp tiền phạt cho chóng.

“Khi nào bắt được người hoặc thu được tiền phạt thì xin báo cho ông thẩm phán nào đã thỉnh cầu thi hành án để ông này biên vào sổ là án đã thi hành xong.

“Nếu Quý bộ đồng ý, xin Quý bộ ra thông tư cho các Ủy ban hành chính tri tuân.

Vậy yêu cầu các ông thông tư cho các ông thẩm phát các cấp, mỗi khi một án hình thành nhất định thì vào một quyển sổ riêng rồi thỉnh thoảng phải xét xem bản án ấy đã thi hành xong chưa.

Nếu ở một nơi nào xét ra Ủy ban hành chính không chịu hết sức giúp để thi hành các án thì các ông báo để Bản bộ can thiệp với bộ Nội vụ.

THỪA LỆNH BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Hưởng