BỘ VẬT TƯ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 179-VT/QL

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 1978

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHỈTHỊ SỐ 344-TTG NGÀY 24-9-1977 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUẢN LÝ THU HỒIVÀ SỬ DỤNG PHẾ LIỆU KIM LOẠI

Chỉ thị số 344-TTg ngày 24-9-1977 của Thủ tướng Chính phủ đãquy định những nguyên tắc cơ bản về quản lý thu hồi và sử dụng phế liệu kimloại và giao Bộ Vật tư thống nhất quản lý thu hồi, phân phối các loại phế liệukim loại; quy định chế độ, phương thức thu hồi và cung ứng phế liệu kim loạicho các nhu cầu của nền kinh tế quốc dân.

Chấp hành Chỉ thị trên, Bộ Vật tư hướng dẫn thi hành như sau:

1. Phế liệu kim loại nói trong Chỉ thị số 344-TTg là nhữngnguyên liệu, vật liệu, những vật phẩm bằng kim loại (kim loại đen và kimloại màu) đã mất giá trị sử dụng ban đầu qua các quá trình sản xuất, lưu thôngvà tiêu dùng, bao gồm:

a) Phế liệu kim loại thải ra trong quá trình sản xuất, sửdụng:

- Thiết bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng, chi tiết và những kếtcấu kim loại cũ hỏng; những đầu mẩu, mảnh vụn, rìa rẻo, phoi, bụi, xi kim loại…bị loại thải ra qua quá trình sản xuất.

- Sản phẩm bằng kim loại thải ra do không đủ tiêu chuẩn kỹthuật, không thể dùng theo công dụng của sản phẩm (phế phẩm).

- Bao bì, đai nẹp, ốc vít… bằng kim loại cũ hỏng.

- Sản phẩm kim loại là vật tư hàng hóa bị mất phẩm chất.

b) Phế liệu kim loại do chiến tranh để lại hoặc do quân độithải ra: vũ khí, khí tài quân sự, các thiết bị, phương tiện vận tải, bốc dỡ,thi công, các công trình bị hư hỏng, v.v… hoặc nằm ở các căn cứ quân sự, trêndọc dường, bến cảng, dưới lòng sông, biển hồ… hoặc chôn dấu dưới đất hoặc đãđược cơ quan Nhà nước, đơn vị quân đội, tập thể hoặc nhân dân tạm giữ.

c) Những vật dụng bằng kim loại do nhân dân thải ra.

2. Tất cả các loại phế liệu kim loại bất kể từ nguồn nàođều là vật tư do Nhà nước thống nhất quản lý. Việc thu hồi, cung ứng và sửdụng phải theo đúng chính sách, chế độ của Nhà nước và quy định của thông tưnày.

3. Thu hồi và sử dụng phế liệu, kim loại.

Tất cả các loại phế liệu kim loại đều phải được thu hồi và tậndụng. Việc thu hồi phế liệu kim loại màu phải theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nướcnhư quy định trong Chỉ thị số 164-TTg ngày 14-9-1970 của Thủ tướng Chính phủ.

a) Các cơ sở sản xuất, xây dựng và trách nhiệm và nghĩa vụtổ chức tốt việc thu hồi, phân loại, bảo quản những phế liệu kim loại đơnvị thải ra trong quá trình sản xuất, xây dựng. Đơn vị phải phổ biến, giáo dụccho công nhân về ý thức thu hồi, đồng thời phải có những biện pháp tích cực tạomọi điều kiện thu hồi như đặt sẵn các phương tiện chứa đựng phế liệu ngay tạichỗ làm việc của công nhân; quy định những chỗ tập trung phế liệu của đơn vị,các biện pháp hành chính và kinh tế (thưởng, phạt) v.v…

Phế liệu kim loại phải được phân loại, không để lẫn loại, nhấtlà giữa phế liệu kim loại màu với phế liệu kim loại đen và giữa các loại phếliệu kim loại màu với nhau; không lẫn rác rưởi và những phế liệu khác khôngphải là kim loại. Đơn vị có phế liệu kim loại có trách nhiệm tập trung phế liệuvào những nơi nhất định, không được bắt đơn vị thu mua phải thu nhặt rải rác.

Cơ sở sản xuất phải hết sức tận dụng phế liệu kim loại vào sảnxuất chính và sản xuất phụ của đơn vị. Nếu không tận dụng hết, đơn vị báo cáovới cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị và với công ty vật tư của Bộ Vật tưđược phân công quản lý thu hồi, cung ứng phế liệu kim loại; ở các tỉnh là côngty vật tư tổng hợp, ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh làcác công ty chuyên doanh phế liệu, ở Bắc Thái là công ty kim khí Bắc Thái (dướiđây gọi tắt là công ty vật tư) để điều hòa, điều động cho các nhu cầu khác.

Việc tận dụng, đề nghị Nhà nước cấp hoặc đề nghị điều phế liệukim loại đi phải được thể hiện ngay từ khi xây dựng kế hoạch, ghi vào chỉ tiêukế hoạch của đơn vị; trong quá trình thực hiện, số phế liệu ngành quản lý sảnxuất hoặc địa phương không điều hòa, điều động cho các đơn vị khác trong ngành,địa phương để sử dụng lại trong kỳ kế hoạch thì đơn vị phải giao lại cho côngty vật tư thu hồi. Nếu công ty vật tư không điều động trực tiếp cho đơn vị khácthì công ty vật tư phải thu mua về kho của mình để cung ứng cho các nhu cầu củanền kinh tế quốc dân, không để ảnh hưởng đến mặt bằng sản xuất của cơ sở sảnxuất. Việc thu mua được tiến hành thông qua hợp đồng kinh tế. Đối với phế liệuđơn vị sử dụng không thể tận dụng và công ty vật tư không thu mua vì không thểsử dụng cho các nhu cầu kinh tế quốc dân thì công ty vật tư và đơn vị phải lậpbiên bản để đơn vị tiến hành hủy bỏ. Hàng tháng các cơ sở sản xuất phải thôngbáo cho công ty vật tư về số phế liệu kim loại thải ra, số phế liệu đơn vị tậndụng, số phế liệu xin điều đi (trong đó ghi rõ số cơ quan quản lý cấp trên điềucho các đơn vị khác trong ngành, địa phương, số phế liệu đề nghị công ty vật tưthu hồi), số phế liệu được điều đến (do cấp trên điều đến, do công ty vật tưcung ứng).

b) Thu hồi phế liệu kim loại do chiến tranh để lại và do quânđội thải ra:

- Những phế liệu kim loại do chiến tranh để lại trong các căncứ quân sự và những vũ khí, khí tài quân sự của quân đội bị hư hỏng thải ra,các đơn vị quân đội có trách nhiệm thu gom, chọn lọc. Những thiết bị, máy móc,chi tiết còn dùng được hoặc còn có thể sửa chữa phục hồi để dùng cho các nhucầu của quân đội thì các đơn vị quân đội được dùng lại theo quy định của BộQuốc phòng. Số phế liệu không sử dụng đến thì đơn vị giao cho công ty chuyêndoanh phế liệu theo sự phân công khu vực của Tổng công ty kim khí.

Các đơn vị quân đội phải bảo đảm tháo gỡ, tẩy rửa hết các chấtnổ, chất cháy và các hóa chất nguy hiểm khác trong số phế liệu giao cho cáccông ty vật tư.

- Những phế liệu kim loại do chiến tranh để lại tại các địaphương, ngoài các căn cứ quân sự, thì công ty vật tư ở tỉnh nào có trách nhiệmthu hồi toàn bộ trên địa phận tỉnh đó. Nếu phải trục vớt thì công ty vật tư tựtổ chức hoặc ký kết hợp đồng với các tổ chức trục vớt của các ngành để thu hồi(trừ những trường hợp trục vớt tàu đắm thì theo quy định của văn bản số 527-VP5ngày 9-2-1977 của Phủ thủ tướng về việc thành lập ban trục vớt tàu đắm và nhữngvăn bản hướng dẫn thi hành trục vớt tàu đắm). Những thứ thu hồi nếu xét thấycòn dùng được cho quốc phòng thì các công ty vật tư báo cho cơ quan chỉ huyquân sự tỉnh, thành phố xem xét và nhận lại. Những thứ còn lại, trước hết đượcdùng cho nhu cầu trong địa phương, số không dùng đều giao lại cho công tychuyên doanh phế liệu.

c) Thu hồi phế liệu kim loại trong nhân dân:

Chỉ thị số 344-TTg ngày 24-9-1977 đã quy định: “Những phế liệukim loại là đồ dùng sinh hoạt cũ hỏng của nhân dân thải bỏ thì do hệ thốngthương nghiệp hoặc liên hiệp xã thủ công ở địa phương thu hồi”, vì vậy ngànhnội thương và liên hiệp xã sẽ quy định tổ chức và phương thức thu mua.

Số phế liệu kim loại thu mua được, ngành nội thương dùng đểgia công sản phẩm tiêu dùng và bán lại cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, phầnkhông sử dụng đến thì bán lại (theo giá quy định của Nhà nước) cho công ty vậttư để cung ứng cho ngành luyện kim.

4. Cung ứng phế liệu kim loại.

a) Mọi nhu cầu sản xuất quốc doanh, hợp tác xã và tư nhânsản xuất theo kế hoạch Nhà nước, nếu cần phế liệu kim loại để sản xuất nhữngsản phẩm chính và phụ, đều được Nhà nước cung ứng phế liệu kim loại.

b) Cung ứng phế liệu kim loại theo quy định sau đây:

- Cung ứng phế liệu kim loại màu phải theo chỉ tiêu kếhoạch Nhà nước như quy định trong Chỉ thị số 164-TTg ngày 14-9-1970 của Thủtướng Chính phủ.

- Cung ứng phế liệu kim loại đen.

Đơn vị cần phế liệu kim loại đen để sản xuất sản phẩm chính vàphụ, hàng năm, nếu tính toán thấy tận dụng phế liệu do mình thải ra không đủ,đơn vị lập nhu cầu với công ty vật tư, ghi rõ mặt hàng, số lượng, chất lượng vàmục đích sử dụng. Công ty vật tư xét cấp theo nhu cầu cho các đơn vị sử dụngtrong địa phương.

Phế liệu kim loại đen dùng để luyện, đúc kim loại (hồi liệu),các công ty vật tư cung ứng theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước.

- Cung ứng phế liệu kim loại theo chỉ tiêu kế hoạch Nhànước hay theo hình thức đề xuất nhu cầu như nêu trong điểm b đều phải thôngqua hợp đồng cung ứng ký kết giữa đơn vị có phế liệu hoặc giữa công ty vật tưvới đơn vị sử dụng có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp được miễn ký hợp đồngtheo điều lệ về chế độ hợp đồng kinh tế).

Đối với những đơn vị không có tư cách pháp nhân và đối với tưnhân được Nhà nước cho phép sản xuất nếu muốn được cung ứng phế liệu thì phảiqua xác nhận của cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị của liên hiệp xã, cấphuyện trở lên đối với sản xuất tiểu thủ công.

- Phương thức cung ứng phế liệu kim loại.

Đối với những đơn vị có nhu cầu phế liệu thường xuyên và lâudài, công ty vật tư có trách nhiệm ghép mối cho các đơn vị đó quan hệ với cáccơ sở có khối lượng lớn phế liệu thải ra để hai bên ký hợp đồng và trực tiếpthanh toán với nhau. Để thực hiện cách này được tốt, cac cơ sở sản xuất có thểphát hiện nguồn phế liệu và đề xuất với công ty vật tư ghép mối quan hệ nóitrên.

Những trường hợp không thể ghép mối quan hệ trực tiếp thì cungứng phế liệu qua kho của công ty vật tư. Công ty vật tư có trách nhiệm thu muaphế liệu, phân loại, chọn lọc, chế biến để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Riêng việc cung ứng phế liệu kim loại cho ngành luyện kim thìthống nhất do các công ty chuyên doanh phế liệu của Bộ Vật tư đảm nhiệm căn cứvào chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước. Các công ty chuyên doanh phế liệu trực tiếp kýkết hợp đồng với các cơ sở luyện kim theo sự phân công của Tổng công ty kim khívà có trách nhiệm ký hợp đồng vận tải với các cơ quan vận tải để đưa phế liệuđến tận kho bãi của các cơ sở luyện kim.

Số phế liệu kim loại dùng cho luyện kim do các công ty tổnghợp thu mua, thu hồi được, công ty vật tư tổng hợp giao lại cho công ty chuyêndoanh phế liệu theo chỉ tiêu do Bộ Vật tư giao và theo sự phân công, điều độngcủa Tổng công ty kim khí để cung ứng cho các cơ sở luyện kim. Khi giao phế liệuđể luyện kim, các công ty vật tư có trách nhiệm cắt chặt cho phù hợp với phươngtiện vận chuyển. Trường hợp cơ sở luyện kim yêu cầu cắt chặt, đóng ép cho phù hợpvới điêu kiện sản xuất, nếu công ty vật tư có khả năng thực hiện thì hai bênphải ghi rõ trong hợp đồng và cơ sở luyện kim phải thanh toán tiền gia côngnày.

5. Thanh toán và giá cả.

a) Khi thu mua phế liệu kim loại do sản xuất thải ra hoặc phếliệu trong quân đội không phải do chiến tranh để lại, đơn vị thu mua phải trảcho đơn vị có phế liệu theo giá mua phế liệu Nhà nước quy định.

b) Khi thu hồi phế liệu kim loại do chiến tranh để lại trongquân đội, cơ quan, xí nghiệp và trong nhân dân, công ty vật tư chỉ phải trả mộtkhoản tiền thù lao thích đáng về công thu nhặt, các chi phí bảo quản, cưa cắt,tháo gỡ, v.v… một cách hợp lý nhưng không vượt quá giá phế liệu theo quy địnhcủa Nhà nước.

c) Việc thanh toán tiền hàng giữa bên mua và bên bán được thựchiện theo chế độ của Nhà nước về thanh toán không dùng tiền mặt (trừ trường hợpmua phế liệu trong nhân dân).

6. Quản lý sử dụng phế liệu kim loại.

Quản lý tốt việc thu hồi và sử dụng phế liệu kim loại là mộtcông tác rất quan trong nhằm thực hiện tiết kiệm vật tư, sử dụng hợp lý kimloại và phế liệu thải ra, giải quyết một phần những khó khăn về thiếu vật tưhiện nay cũng như sau này, vì vậy:

a) Phế liệu kim loại phải được sử dụng hợp lý, tiết kiệm và cóhiệu quả kinh tế đúng với công dụng của nó. Những sản phẩm chế từ phế liệu kimloại phải bán cho các cơ quan thu mua của Nhà nước, trừ những trường hợp Nhànước quy định cho cơ sở được tự tiêu thụ.

b) Ngoài việc tận dụng phế liệu kim loại cho sản xuất củachính đơn vị có phế liệu, và bán phế liệu không dùng đến cho các đơn vị kháchoặc cho công ty vật tư theo quy định trong thông tư này, nghiêm cấm các đơn vịvà cá nhân mua đi, bán lại phế liệu kim loại để kiếm lời, dùng phế liệu kimloại để đổi chác trái với các quy định của Nhà nước.

c) Phải tăng cường kiểm tra sử dụng phế liệu kim loại nhằmthực hiện nghiêm chỉnh chế độ quản lý thu hồi và sử dụng phế liệu kim loại.Trách nhiệm này, trước hết là của cơ sở sản xuất và cơ quan quản lý cấp trêncủa cơ sở.

Với chức năng thống nhất quản lý thu hồi và phân phối phế liệukim loại cho các nhu cầu kinh tế mà Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Vật tư(Chỉ thị số 344-TTg), công ty vật tư có nhiệm vụ kiểm tra từ khâu phế liệu thảira, thu hồi và sử dụng, nhằm phát hiện những vi phạm chế độ quản lý Nhà nước đãquy định. Để làm tốt nhiệm vụ này, công ty vật tư được quyền yêu cầu các đơn vịkhi đề xuất nhu cầu phế liệu kim loại phải chứng minh với công ty vật tư về mụcđích và nội dung sử dụng để phân phối cho hợp lý; có quyền kiểm tra tại chỗ,phát hiện những vi phạm chế độ đê góp ý với đơn vị hoặc kiến nghị với các cấpcó thẩm quyền, nếu cần thiết.

Trong trường hợp phát hiện đơn vị hoặc cá nhân vi phạm chế độquản lý thu hồi và sử dụng phế liệu kim loại, công ty vật tư có quyền kiến nghịxử lý theo pháp luật hiện hành và có quyền tạm thời đình chỉ cung ứng phế liệukim loại cho đơn vị đó đến khi đơn vị hoặc cơ quan quản lý cấp trên của đơn vịbảo đảm có những biện pháp quản lý của mình một cách có hiệu lực.

Công tác quản lý thu hồi và sử dụng phế liệu kim loại rất quantrọng, nhưng cũng rất khó khăn, phức tạp. Để làm tốt công tác này, các ngành,các địa phương phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về vấn đềnày.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc hoặc ý kiếnđề xuất, đề nghị phản ánh kịp thời cho Bộ Vật tư để nghiên cứu sửa đổi hoặc quyđịnh bổ sung cho thích hợp.

Căn cứ vào thông tư này, Tổng công ty kim khí cần hướng dẫn vàcó những biện pháp cụ thể cho các công ty vật tư thi hành.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VẬT TƯ

THỨ TRƯỞNG

Trần Trung