BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2014/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2014

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 18/2010/TT-BKHCN NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ QUỸ GEN

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đa dạng sinh học;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen như sau:

1. Thay cụm từ "cấp nhà nước" bằng cụm từ "cấp quốc gia" trong toàn bộ Thông tư và các phụ lục kèm theo.

2. Sửa đổi, bổ sung các khoản từ khoản 4 đến khoản 8 Điều 3:

"4. Nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen là đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện các hoạt động nghiên cứu, thu thập, bảo tồn, đánh giá các chỉ tiêu sinh học và tư liệu hóa nguồn gen.

5. Nhiệm vụ khai thác và phát triển nguồn gen là đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng để khai thác và phát triển nguồn gen đã được bảo tồn phục vụ cho mục đích kinh tế, y tế, an ninh, quốc phòng, khoa học và môi trường.

6. Nhiệm vụ đánh giá di truyền nguồn gen là đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật di truyền giống, di truyền phân tử, thống kê sinh học, tin sinh học,... để đánh giá di truyền phục vụ cho việc sàng lọc nguồn gen và lập bản đồ gen một số nguồn gen có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nông nghiệp, công nghiệp, y tế, an ninh, quốc phòng.

7. Nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia là nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 25 của Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

Nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện.

8. Nhiệm vụ quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh là nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 26, khoản 1 Điều 27 của Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

Nhiệm vụ quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện.".

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10:

"2. Thẩm quyền quản lý được quy định như sau:

a) Bộ Khoa học và Công nghệ trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia và theo dõi việc quản lý các nhiệm vụ quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh.

Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật là đơn vị đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhiệm vụ quỹ gen trên phạm vi cả nước; phối hợp với đơn vị cấp phát kinh phí thực hiện nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia.

b) Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quỹ gen cấp bộ, cấp tỉnh.

Đơn vị quản lý khoa học và công nghệ các Bộ, ngành, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan đầu mối giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ quỹ gen trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương.".

4. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 13:

"2. Đối với nhiệm vụ khai thác và phát triển nguồn gen:

a) Hằng năm, các tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới quỹ gen đề xuất nhiệm vụ khai thác phát triển nguồn gen gửi về Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen.

Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng danh mục đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khai thác và phát triển nguồn gen cấp quốc gia gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ và xây dựng danh mục đặt hàng các nhiệm vụ khai thác và phát triển nguồn gen cấp bộ, cấp tỉnh.".

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ đế xem xét giải quyết./.

BỘ TRƯỞNGNguyễn Quân