BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2014/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2014

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “DANHMỤC BỔ SUNG GIỐNG VẬT NUÔI ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI VIỆT NAM”

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH 11 ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanhtại Việt Nam”.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư nàyDanh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam baogồm:

1. Giống gà: Gà VCN-Z15;

2. Giống vịt: Vịt biển 15-Đại Xuyên; VịtTsN15-Đại Xuyên;

3. Giống lợn: Lợn VCN-MS15.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 08 tháng 8 năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởngCục Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ khoa học Công nghệ và Môitrường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như­ Điều 3;
- VP Chính phủ (để b/c);
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám