BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2015/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2015

THÔNG TƯ

BANHÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỐI THIỂU TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAOĐẲNG NGHỀ CHO CÁC NGHỀ: CHẠM KHẮC ĐÁ; KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ; KỸ THUẬT CƠĐIỆN MỎ HẦM LÒ; LÁI TÀU ĐƯỜNG SẮT; THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT; ĐIỀU HÀNH CHẠYTÀU HỎA; GÒ; LUYỆN GANG; LUYỆN THÉP; CÔNG NGHỆ CÁN, KÉO KIM LOẠI; CÔNG NGHỆ SƠNTÀU THỦY

Căn cứ Luật Dạynghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị địnhsố 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị củaTổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề;

Bộ trưởng Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về Danh mục thiết bị dạynghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Chạmkhắc đá; Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò; Lái tàuđường sắt; Thông tin tín hiệu đường sắt; Điều hành chạy tàu hỏa; Gò; Luyệngang; Luyện thép; Công nghệ cán, kéo kim loại; Công nghệ sơn tàu thủy.

Điều 1. Ban hành kèmtheo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ trung cấp nghề,trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề sau:

1. Nghề “Chạmkhắc đá” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 1a;

2. Nghề “Chạmkhắc đá” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 1b;

3. Nghề “Kỹ thuậtkhai thác mỏ hầm lò” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 2a;

4. Nghề “Kỹ thuậtkhai thác mỏ hầm lò” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 2b;

5. Nghề “Kỹ thuậtcơ điện mỏ hầm lò” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 3a;

6. Nghề “Kỹ thuậtcơ điện mỏ hầm lò” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 3b;

7. Nghề “Lái tàuđường sắt” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 4a;

8. Nghề “Lái tàuđường sắt” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 4b;

9. Nghề “Thôngtin tín hiệu đường sắt” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 5a;

10. Nghề “Thôngtin tín hiệu đường sắt” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 5b;

11. Nghề “Điềuhành chạy tàu hỏa” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 6a;

12. Nghề “Điềuhành chạy tàu hỏa” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 6b;

13. Nghề “Gò”trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 7a;

14. Nghề “Gò”trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 7b;

15. Nghề “Luyệngang” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 8a;

16. Nghề “Luyệngang” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 8b;

17. Nghề “Luyệnthép” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 9a;

18. Nghề “Luyệnthép” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 9b;

19. Nghề “Côngnghệ cán, kéo kim loại” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 10a;

20. Nghề “Côngnghệ cán, kéo kim loại” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 10b;

21. Nghề “Côngnghệ sơn tàu thủy” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục 11a;

22. Nghề “Côngnghệ sơn tàu thủy” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục 11b.

Điều 2. Thông tư này cóhiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.

Điều 3. Các Bộ, cơ quanngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức chính trị - xã hội, Uỷ ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường trungcấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường caođẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề các nghề có tên tại Điều 1 vàcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trìnhthực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh;
Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Website của Chính phủ;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

PHỤ LỤC

DANHMỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỐI THIỂU TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAP ĐẲNG NGHỀCHO CÁC NGHỀ: CHẠM KHẮC ĐÁ; KỸ THUẬT KHAI THÁC MỎ HẦM LÒ; KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN MỎHẦM LÒ; LÁI TÀU ĐƯỜNG SẮT; THÔNG TIN, TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT; ĐIỀ HÀNH CHẠY TÀUHỎA; GÒ; LUYỆN GANG; LUYỆN THÉP; CÔNG NGHỆ CÁN, KÉO KIM LOẠI; CÔNG NGHỆ SƠN TÀUTHỦY TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành kèm theoThông tư số 18 / 2015/TT-BLĐTBXH Ngày 16 tháng 6 năm 2015của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN