BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 18-C/TCT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1993

THÔNG TƯ

Hướng dẫn xử lý tiền phạt chậm nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 659/KTTH ngày 23/2/1993 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc xử lý tiền phạt chậm nộp thuế xuất, nhập khẩu như sau:

1. Các khoản phạt chậm nộp thuế xuất, nhập khẩu phát sinh từ các lô hàng có tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1/4/1992. Sau khi đã nộp hết nợ thuế, các doanh nghiệp sẽ được miễn tiền phạt chậm nộp của những lô hàng trên. Đối với các lô hàng có tờ khai đăng ký trước ngày 1/4/ 1992, nếu đã nộp hết số nợ thuế quá hạn thì Hải quan tỉnh, thành phố tiến hành miễn và thanh khoản toàn bộ số tiền phạt chậm nộp.

Thời hạn để xử lý miễn tiền phạt chậm nộp của các lô hàng xuất, nhập khẩu trước ngày 1/4/1992 chỉ được thực hiện chậm nhất là đến ngày 31/12/1993. Sau thời điểm này, đơn vị nào còn nợ thuế thì không được xem xét việc miễn tiền phạt chậm nộp.

2. Đối với các khoản phạt chậm nộp của các lô hàng có tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 1/4/1992 trở về sau: các đơn vị có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền phạt vào ngân sách Nhà nước theo đúng luật định. Nếu nợ phạt nộp chậm quá 90 ngày thì Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu như đối với các khoản nợ thuế xuất, nhập khẩu.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo các cơ quan trực thuộc thực hiện tốt việc thanh toán nợ thuế xuất, nhập khẩu theo đúng tinh thần công văn số 1888/TC-TCT ngày 12/10/1992 của Bộ Tài chính và tiền nợ phạt chậm nộp thuế xuất, nhập khẩu theo tinh thần Thông tư này để tránh tồn đọng dây dưa nợ thuế. Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan tỉnh, thành phố đôn đốc các đơn vị còn dây dưa nợ thuế nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Phan Văn Dĩnh