BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 18-LĐTBXH-BTXH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 1992

THÔNG TƯ

CỦA LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Hướng dẫn trợ cấp tiền tàu xe đi

lại đối với công nhân, viên chức và quân nhân về hưu

Thi hành Quyết định số 304/CT , ngày 20 tháng 8 năm 1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về trợ cấp tiền tàu xe đi lại đối với người về hưu; sau khi thoả thuận với Bộ Tài chính (công văn số: 1162/TC ngày 9 tháng 9 năm 1992), Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối tượng hưởng trợ cấp nói tại điều 1 Quyết định số: 304/CT là công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân (bộ đội, công an nhân dân) về nghỉ hưởng lương hưu hàng tháng, bao gồm cả những người hưởng lương hưu theo mức ấn định.

2. Mức trợ cấp hàng tháng bằng 10% tiền lương hưu đã được tính lại theo Quyết định số: 203/HĐBT , ngày 28 tháng 12 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng.

3. Khoản trợ cấp này thay thế chế độ thanh toán tiền tàu xe quy định tại Thông tư Liên Bộ Tài chính - Thương binh và xã hội: số 22/TT-LB , ngày 12 tháng 12 năm 1980; Thông tư số 05/TBXH , ngày 30 tháng 4 năm 1983 và công điện số 68/TBXH , ngày 18 tháng 10 năm 1986 của Bộ Thương binh và xã hội (cũ) và được thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 1992.

Trường hợp những người đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép và đã đi thăm gia đình trước ngày 31 tháng 8 năm 1992 mà chưa được thanh toán, thì cơ quan Lao động - Thương binh và xã hội cho giải quyết tiếp.

Nếu cấp giấy phép và đi trước 31 tháng 8 năm 1992 nhưng đến sau ngày 1 tháng 9 năm 1992 mới về thì cũng được thanh toán nhưng phải căn cứ vào ngày ghi trên giấy phép hoặc trên vé tàu xe. Thời hạn giải quyết những tồn đọng về thanh toán tiền tàu xe, chậm nhất là hết ngày 31 tháng 12 năm 1992.

Trường hợp tuy cấp giấy phép trước ngày 31 tháng 8 năm 1992 nhưng từ ngày 1 tháng 9 năm 1992 mới đi thì không giải quyết.

Những người đã được thanh toán tiền tàu xe đi thăm gia đình theo tiêu chuẩn của năm 1992 thì khoản trợ cấp 10% theo Quyết định số 304-CT, ngày 20 tháng 8 năm 1992 được hưởng từ tháng 1 năm 1993 trở đi.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội để nghiên cứu giải quyết.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Trần Đình Hoan