PHỦ THỦ TƯỚNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 184-BT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 1978

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN VIỆC KHEN THƯỞNG CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI

Thực hiện chính sách của Đảng vàNhà nước khen thưởng chuyên gia nước ngoài, Phủ thủ tướng đã có hai thông tư số131-TTg ngày 16-8-1960 và số 606-HC ngày 20-3-1964 hướng dẫn việc khen thưởnghuy chương Hữu nghị và huân chương Lao động cho các chuyên gia.

Trong những năm qua, việc khenthưởng này đã thể hiện sự đánh giá cao và lòng biết ơn của Đảng và Nhà nước tađối với các chuyên gia đã tích cực làm tròn nghĩa vụ quốc tế, vì thế có tácdụng động viên tinh thần tích cực công tác của các chuyên gia và góp phần tăngcường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước xã hội chủnghĩa anh em.

Trong giai đoạn cách mạng hiệnnay, nước ta sử dụng ngày càng nhiều chuyên gia nước ngoài cho nên cần làm thậttốt công tác khen thưởng nhằm động viên các chuyên gia đem hết nhiệt tình cáchmạng và trí tuệ cống hiến vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổquốc của chúng ta, đồng thời góp phần củng cố hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị vàsự hợp tác giữa nước ta với các nước anh em và bạn bè trên thế giới.

Thông tư này hệ thống lại nhữngquy định trong các thông tư trước đây, sửa đổi và bổ sung một số điểm cho phùhợp với tình hình hiện nay, quán triệt tinh thần nghị quyết số 58-NQ/QHK6 ngày20-01-1977 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đặt ra huân chương Hữu nghị.

I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG:

Các chuyên gia nước ngoài đượcxét khen thưởng theo thông tư này bao gồm:

- Chuyên gia các nước xã hội chủnghĩa được mời vào giúp ta theo các hiệp định viện trợ Nhà nước về kinh tế vàquốc phòng, hiệp định hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học- kỹ thuật, hiệpđịnh viện trợ nhân dân, hoặc các chuyên gia sang giúp ta theo yêu cầu đột xuất.

- Chuyên gia do các Đảng anh emở các nước tư bản hoặc các nước đang phát triển cử sang giúp ta, được Ban đốingoại thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu.

II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Kể từ nay. Nhà nước ta dùng haihình thức sau đây để khen thưởng các chuyên gia:

- Huy chương Hữu nghị tặngthưởng phổ cập cho các chuyên gia đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian côngtác ở Việt Nam;

- Huân chương Hữu nghị tặngthưởng những chuyên gia có thàng tích xuất sắc trong thời gian công tác ở Việt Nam.

III. TIỂU CHUẨN KHEN THƯỞNG:

1. Huy chương Hữu nghị.

Huy chương Hữu nghị tặng thưởngcác chuyên gia có đủ điều kiện dưới đây:

- Đã hoàn thành nhiệm vụ theohợp đồng;

- Có thời gian công tác ở Việt Nam tối thiểu từ 3 tháng trở lên;

- Có thái độ đoàn kết hữu nghị,hợp tác chặt chẽ và giúp đỡ cán bộ, công nhân Việt Nam nắm được kỹ thuật;

- Tôn trọng chủ quyền, luật phápvà phong tục tập quán của nước Việt Nam, không phạm những khuyết điểm nghiêm trọng về tư cách,sinh hoạt.

2. Huân chương hữu nghị.

Huân chương Hữu nghị tặng thưởngcác chuyên gia có thành tích xuất sắc, tiêu biểu cho hoạt động của đoàn chuyêngia nhằm vào những người lãnh đạo và những chuyên gia phụ trách các khâu kỹthuật quan trọng, có đủ tiêu chuẩn khen thưởng dưới đây:

- Đã hoàn thành xuất sắc nhiệmvụ được giao;

- Áp dụng có kết quả khoa học kỹthuật tiên tiến vào hoàn cảnh Việt Nam, có những sáng kiến góp phần tăng năngsuất lao động và hiệu suất công tác, tiết kiệm lao động, vật tư, tiền vốn, hoặcphát hiện và xử lý tốt những vấn đề chuyên môn kỹ thuật phức tạp;

- Tận tình truyền đạt kinhnghiệm, phổ biến khoa học kỹ thuật, giúp ta bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, côngnhân kỹ thuật;

- Có tinh thần khắc phục khókhăn trong công tác, trong sinh hoạt, luôn luôn thể hiện thái độ đoàn kết, hữunghị; tôn trọng chủ quyền, luật pháp của nước ta.

Đối với những chuyên gia sangViệt Nam công tác nhiều lần thì được cộng thành tích của các lầnđể xét khen thưởng. Trường hợp chuyên gia sang công tác nhiều lần, đã được tặngthưởng huân chương Hữu nghị một lần rồi, nếu có thành tích xứng đáng vẫn có thểđược xét tặng huân chương Hữu nghị lần nữa.

IV. TỔ CHỨC VÀ CHỈ ĐẠO THỰCHIỆN

Để đảm bảo cho việc khen thưởngchuyên gia được chính xác và kịp thời, các ngành, các địa phưong cần chú ý mấyđiểm dưới đây:

1. Trước hết phải quản lý tốtcông tác của chuyên gia, theo dõi thành tích của chuyên gia từ cơ sở ngay lúcđầu, phát hiện những người có thành tích xuất sắc để xếp loại khen thưởng khikết thúc công việc.

2. Mỗi khi có chuyên gia hoànthành nhiệm vụ, chuẩn bị về nước, phải tổ chức kịp thời việc nhận xét kết quảcông tác của chuyên gia và đề nghị lên Chính phủ xép khen thưởng theo thời hạnsau đây:

- Đề nghị tặng thưởng huy chươngHữu nghị phải gởi trước 15 ngày trước ngày làm lễ trao tặng. Riêng đối vớichuyên gia hai nước Ba-lan và Tiệp-khắc thì phải gởi trước 30 ngày để Chính phủta kịp hỏi ý kiến Chính phủ nước bạn.

- Đề nghị tặng thưởng huânchương Hữu nghị phải gửi trước 45 ngày trước ngày làm lễ trao tặng để Chính phủta có thời gian xét duyệt và hỏi ý kiến Chính phủ nước bạn.

3. Trường hợp một chuyên gia làmviệc cho nhiều cơ quan thì cơ quan cuối cùng sử dụng chuyên gia có trách nhiệmtrao đổi ý kiến với các cơ quan đã sử dụng chuyên gia để tổng hợp thành tích vàđề nghị Chính phủ khen thưởng.

4. Những văn bản đề nghị lênChính phủ khen thưởng chuyên gia phải do các đồng chí Bộ trưởng hoặc thứtrưởng, chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ký tên cókèm theo bản thành tích của chuyên gia.

5. Sau khi nhận được văn bản đềnghị của các ngành và các địa phương, Phủ thủ tướng giao trách nhiệm cho ViệnHuân chương và Cục Chuyên gia bàn với Bộ chủ quản và hỏi ý kiến Bộ Ngoại giaovà các cơ quan có liên quan khác trước khi trình lên Chính phủ xét và quyếtđịnh khen thưởng chuyên gia.

6. Việc hỏi ý kiến Chính phủ cácnước bạn do Bộ Ngoại giao làm theo yêu cầu của Phủ thủ tướng.

V. VIỆC TRAO TẶNG HUÂNCHƯƠNG, HUY CHƯƠNG VÀ ĐƯA TIN TRÊN BÁO, TRÊN ĐÀI

Để bảo đảm ý nghĩa và phát huytác dụng của việc khen thưởng chuyên gia, các ngành, các địa phương phải chú ýđúng mức việc tổ chức lễ trao tặng huân chương, huy chương cho chuyên gia cũngnhư việc đưa tin trên báo, trên đài.

Lễ trao tặng huân chương và huychương cần được tổ chức trọng thể trang nghiêm nhưng tránh hình thức, lãng phí.

Người thay mặt Chính phủ traotặng huân chương, huy chương cho chuyên gia phải là các đồng chí Bộ trưởng hoặcthứ trưởng, chủ tịch hoặc phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Trong buổi lễ trao tặng huânchương và huy chương cho phía bạn, ngoài đại điện đoàn chuyên gia, nên mời đạidiện của Đại sứ quán nước bạn có chuyên gia được khen thưởng. Về phía ta, nênmời đại diện của Bộ Ngoại giao và đại diện các cơ quan có liên quan khác.

Đối với chuyên gia đã về nướcthì Viện Huân chương sẽ gởi huân chương, huy chương và các văn bản cần thiếtđến Bộ Ngoại giao để chuyển cho Đại sứ nước ta tại nước bạn tổ chức trao tặngcho chuyên gia.

Việc đưa tin khen thưởng chuyêngia trên báo, trên đài phải làm kịp thời, nhưng phải đúng mức, bảo đảm giữ bímật Nhà nước và giữ quan hệ đoàn kết hữu nghị với tất cả các nước anh em. Việcđưa tin do Thông tấn xã Việt Nam phụ trách theo đề nghị của các Bộ và các Ủy ban nhân dântỉnh hoặc thành phố có chuyên gia được khen thưởng. Trường hợp thấy khó khănthì Thông tấn xã Việt Nam hỏi ý kiến Viện Huân chương trước khi đưa tin.

Yêu cầu các Bộ, các cơ quanngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và các Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố sử dụng chuyên gia có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các cấp,nhất là cơ sở thực hiện đúng các quy định trong thông tư này.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân