BỘ TƯ PHÁP
*****

Số: 1963-TP/TT

 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
*******

Hà Nội, ngày 18 tháng 06  năm 1946

 

THÔNG TƯ

Bộ trưởng Bộ Tư pháp kính gửi các ông Chưởng lý các tòa Thượng thẩm Bắc kỳ và Trung kỳ.

I. - VỀ CÁC MẪU DẤU.– Ít lâu nay, bản bộ nhận thấy các con dấu dùng trong các tòa án không được duy nhất; kích thước, khuôn khổ và hình thức không giống nhau, mỗi nơi làm một khác.

Vì vậy, muốn cho được duy nhất trong toàn quốc. Bản bộ ấn định sau đây mẫu dấu dùng trong các tòa thượng thẩm, các tòa án đệ nhị cấp và các tòa án sơ cấp. Các tòa án sẽ bắt buộc phải theo các mẫu dấu này.

Khuôn khổ chung: Hình tròn; đường kính vòng ngoài AB: 40 li tây (millimètres): đường kính vòng tròn: CD 30 li tây.

1) Ở tòa thượng thẩm, sẽ có 3 con dấu dùng trong các phòng chánh nhất, chưởng lý và lục sự theo mẫu sau này:

2) Ở các tòa đệ nhị cấp sẽ có 4 con dấu cho các phòng: chánh án, biện lý, dự thẩm và lục sự, theo mẫu sau này:

3) Ở các tòa án sơ cấp, có 1 con dấu chung cho thẩm phán và phòng lục sự, theo kiểu mẫu sau này:

II. – THẺ CÁC THẨM PHÁN:Sẽ cấp cho mỗi vị thẩm phán một cái thẻ theo kích thước và hình thức sau đây, bằng giấy trắng, và giấy hình chữ nhật, bề ngang: 15 phân tây, bề dọc: 12 phân tây.

 

 

TL.  BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
ĐỔNG LÝ SỰ VỤ
Đinh Gia Trinh

 

Mặt ngoài

 

 

 

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

____________

 

BỘ TƯ PHÁP

q

 

Thẻ

Thẩm phán

q

 

 

Mặt trong

TÒA THƯỢNG THẨM BẮC KỲ

________________

Họ và tên.......................................

Tuổi...............................................

Chính quán.....................................

Chức nghiệp: Thẩm phán

…………… cấp

……………………………………….

 

4 phân

6 phân

 

 

ảnh

 

 

 

Hà nội, ngày….tháng ….năm 194..

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Hà nội, ngày…tháng…năm 194…

Chánh nhất,      Chưởng lý,