BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2-TBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 1983

THÔNG TƯ

CỦABỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 2-TBXH NGÀY 22 THÁNG 1 NĂM 1983 HƯỚNG DẪN THI HÀNHQUYẾT ĐỊNH SỐ 9-HĐBT NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 1983 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ quyết định số 9-HĐBTngày 19-1-1983 của Hội đồng bộ trưởng về phụ cấp tạm thời cho công nhân, viênchức Nhà nước, quân nhân về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động và thương binhcó thương tật nặng, Bộ Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối tượng hưởng các mức phụcấp:

a) Công nhân, viên chức, quânnhân về hưu (kể cả hưu trí theo thông tư số 11-NV ngày 20-9-1966 của Bộ Nội vụ(nay là Bộ Thương binh và xã hội) và thương binh nặng gồm hạng 1, hạng đặc biệtchống Pháp và hạng 6, 7, 8/8 (đang an dưỡng tại trạm, trại hay về gia đình)được phụ cấp tạm thời 30 đồng/tháng.

b) Công nhân, viên chức, quânnhân nghỉ việc vì mất sức lao động (bao gồm mất sức lao động do ốm đau, hoặc dotai nạn lao động từ hạng 6 trở lên, bệnh nghề nghiệp từ hạng 5 trở lên, vàthương binh hạng 5/8 an dưỡng tại trạm, trại hay về gia đình), công nhân viênchức vì già yếu nghỉ việc hưởng trợ cấp theo quyết định số 206-CP ngày30-5-1978 và số 174-CP ngày 4-6-1980 của Hội đồng Chính phủ được phụ cấp tạmthời 20 đồng/tháng.

c) Các mức phụ cấp tạm thời nóitrên đây được thi hành từ ngày 1-1-1983. Những người khi làm việc được hưởngphụ cấp tạm thời (50 đồng/tháng) theo quyết định số 8-HĐBT ngày 19-1-1983 củaHội đồng bộ trưởng thì khoản trợ cấp một lần hoặc trợ cấp lần đầu khi về hưu,nghỉ việc vì mất sức lao động, hoặc chết cũng được tính cả khoản phụ cấp tạmthời này.

2. Thủ tục trả trợ cấp:

a) Về khoản trợ cấp lần đầu:

Đối với những người nghỉ việc từngày 1 tháng 2 năm 1983 đã được cấp sổ trợ cấp, mà trợ cấp lần đầu chưa cókhoản phụ cấp tạm thời 50 đồng/ tháng theo quyết định số 8-HĐBT, thì cơ quanthương binh và xã hội nơi tương đương sự cư trú chi trả.

b) Về khoản trợ cấp hàng tháng:

Sở thương binh và xã hội hướngdẫn các phòng thương binh và xã hội quận, huyện, thị xã lập ba bản danh sáchnhững người được hưởng khoản phụ cấp tạm thời này để Sở ký duyệt làm căn cứ lậpcác giấy tờ uỷ nhiệm quỹ tiết kiệm chi trả trong quý I và quý II năm 1983 (trảgọn từng quý) theo thể thức trả trợ cấp mỗi lần bằng giấy 2-TRC, 3-TRC; đồngthời Sở ghi điều chỉnh tăng vào phiếu 10-TRC để từ quý III năm 1983 trở đi đốitượng lĩnh khoản trợ cấp này theo thể thức trả trợ cấp hàng tháng.

Sau khi được Sở ký duyệt xong,các bản danh sách nói trên giao cho phòng chính sách, phòng kế toán tài vụ củaSở, phòng thương binh và xã hội quận, huyện, thị xã mỗi nơi giữ một bản để làmcăn cứ bảo đảm đầy đủ khoản trợ cấp này cho người được hưởng.

Nguyễn Kiện

(Đã ký)