BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2015/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2015

THÔNG TƯ

BANHÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤPNGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO CÁC NGHỀ: GIA CÔNG VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỘC;CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM); XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ; NGUỘI SỬA CHỮAMÁY CÔNG CỤ; KỸ THUẬT MÁY NÔNG NGHIỆP; SỬA CHỮA MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG; VẬN HÀNHMÁY THI CÔNG NỀN; VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG; CƠ ĐIỆN NÔNG THÔN; XỬ LÝNƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP; CHẾ BIẾN THỰC PHẨM; CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỦY SẢN; TRỒNGCÂY CÔNG NGHIỆP; CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM; LÂM SINH; KHAI THÁC, ĐÁNH BẮT HẢISẢN; THÚ Y; HƯỚNG DẪN DU LỊCH; ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA; KHAI THÁCMÁY TÀU THỦY

Căn cứ Luật Dạynghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị địnhsố 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị củaTổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

Bộ trưởng Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về Danh mục thiết bịdạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳngnghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứngdụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máynông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vậnhành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp;Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chănnuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫndu lịch; Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy.

Điều 1. Ban hành kèmtheo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trìnhđộ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề đối với các nghề sau:

1. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Gia công và thiết kế sản phẩm mộc” trình độ trung cấpnghề được quy định tại Phụ lục 1a;

2. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Gia công và thiết kế sản phẩm mộc” trình độ cao đẳng nghềđược quy định tại Phụ lục 1b;

3. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)” trình độ trungcấp nghề được quy định tại Phụ lục 2a;

4. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)” trình độ caođẳng nghề được quy định tại Phụ lục 2b;

5. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Xây dựng cầu đường bộ” trình độ trung cấp nghề được quyđịnh tại Phụ lục 3a;

6. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Xây dựng cầu đường bộ” trình độ cao đẳng nghề được quyđịnh tại Phụ lục 3b;

7. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Nguội sửa chữa máy công cụ” trình độ trung cấp nghề được quyđịnh tại Phụ lục 4a;

8. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Nguội sửa chữa máy công cụ” trình độ cao đẳng nghề đượcquy định tại Phụ lục 4b;

9. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Kỹ thuật máy nông nghiệp” trình độ trung cấp nghề đượcquy định tại Phụ lục 5a;

10. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Kỹ thuật máy nông nghiệp” trình độ cao đẳng nghề được quyđịnh tại Phụ lục 5b;

11. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Sửa chữa máy thi công xây dựng” trình độ trung cấp nghề đượcquy định tại Phụ lục 6a;

12. Nghề trọng điểmcấp độ quốc gia “Sửa chữa máy thi công xây dựng” trình độ cao đẳng nghề đượcquy định tại Phụ lục 6b;

13. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Vận hành máy thi công nền” trình độ trung cấp nghề đượcquy định tại Phụ lục 7a;

14. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Vận hành máy thi công nền” trình độ cao đẳng nghề đượcquy định tại Phụ lục 7b;

15. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Vận hành máy thi công mặt đường” trình độ trung cấp nghề đượcquy định tại Phụ lục 8a;

16. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Vận hành máy thi công mặt đường” trình độ cao đẳng nghề đượcquy định tại Phụ lục 8b;

17. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Cơ điện nông thôn” trình độ trung cấp nghề được quy địnhtại Phụ lục 9a;

18. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Cơ điện nông thôn” trình độ cao đẳng nghề được quy địnhtại Phụ lục 9b;

19. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Xử lý nước thải công nghiệp” trình độ trung cấp nghề đượcquy định tại Phụ lục 10a;

20. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Xử lý nước thải công nghiệp” trình độ cao đẳng nghề đượcquy định tại Phụ lục 10b;

21. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Chế biến thực phẩm” trình độ trung cấp nghề được quy địnhtại Phụ lục 11a;

22. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Chế biến thực phẩm” trình độ cao đẳng nghề được quy địnhtại Phụ lục 11b;

23. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Chế biến và bảo quản thủy sản” trình độ trung cấp nghề đượcquy định tại Phụ lục 12a;

24. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia nghề “Chế biến và bảo quản thủy sản” trình độ cao đẳngnghề được quy định tại Phụ lục 12b;

25. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Trồng cây công nghiệp” trình độ trung cấp nghề được quyđịnh tại Phụ lục 13a;

26. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Trồng cây công nghiệp” trình độ cao đẳng nghề được quyđịnh tại Phụ lục 13b;

27. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Chăn nuôi gia súc, gia cầm” trình độ trung cấp nghề đượcquy định tại Phụ lục 14a;

28. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Chăn nuôi gia súc, gia cầm” trình độ cao đẳng nghề đượcquy định tại Phụ lục 14b;

29. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Lâm sinh” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụlục 15a;

30. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Lâm sinh” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụlục 15b;

31. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Khai thác, đánh bắt hải sản” trình độ trung cấp nghề đượcquy định tại Phụ lục 16a;

32. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Khai thác, đánh bắt hải sản” trình độ cao đẳng nghề đượcquy định tại Phụ lục 16b;

33. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Thú y” trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục17a;

34. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Thú y” trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục17b;

35. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Hướng dẫn du lịch” trình độ trung cấp nghề được quy địnhtại Phụ lục 18a;

36. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Hướng dẫn du lịch” trình độ cao đẳng nghề được quy địnhtại Phụ lục 18b;

37. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Điều khiển phương tiện thủy nội địa” trình độ trung cấpnghề được quy định tại Phụ lục 19a;

38. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Điều khiển phương tiện thủy nội địa” trình độ cao đẳngnghề được quy định tại Phụ lục 19b;

39. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Khai thác máy tàu thủy” trình độ trung cấp nghề được quyđịnh tại Phụ lục 20a;

40. Nghề trọngđiểm cấp độ quốc gia “Khai thác máy tàu thủy” trình độ cao đẳng nghề được quyđịnh tại Phụ lục 20b.

Điều 2. Thông tư này cóhiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.

Điều 3. Các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Chính trị - Xã hội và Uỷ ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường trungcấp nghề, trường cao đẳng nghề dạy các nghề trên ở cấp độ quốc gia và các đơnvị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trìnhthực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH, Sở Tài chính các tỉnh,
Thành phố trực thuộc Trung ương;
- Website của Chính phủ;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

PHỤ LỤC

DANHMỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TRỌNG ĐIỂM CẤP ĐỘ QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNHĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO CÁC NGHỀ: GIA CÔNG VÀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỘC; CÔNG NGHỆTHÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM); XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG BỘ; NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CÔNGCỤ; KỸ THUẬT MÁY NÔNG NGHIỆP; SỬA CHỮA MÁY THI CÔNG XÂY DỰNG; VẬN HÀNH MÁY THICÔNG NỀN; VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG; CƠ ĐIỆN NÔNG THÔN; XỬ LÝ NƯỚC THẢICÔNG NGHIỆP; CHẾ BIẾN THỰC PHẨM; CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỦY SẢN; TRỒNG CÂY CÔNGNGHIỆP; CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM; LÂM SINH; KHAI THÁC, ĐÁNH BẮT HẢI SẢN; THÚY; HƯỚNG DẪN DU LỊCH; ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA; KHAI THÁC MÁY TÀUTHỦY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 20 / 2015/TT- BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Thông tư 20/2015/TT-BLĐTBXH về Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây