UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2021-ĐP

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 1978

THÔNG TƯ

VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH, THÀNH PHỐ

Theo đề nghị của hội nghị khoahọc kỹ thuật các tỉnh, thành phố họp cuối tháng 9 năm 1977 của Ủy ban Khoa họcvà kỹ thuật Nhà nước và Ban tổ chức của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có ýkiến về việc thành lập và kiện toàn các Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh, thànhphố như đã nêu trong thông báo số 661-VP10 ngày 23-02-1978 của Bộ trưởng PhủThủ tướng.

Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhànước xin hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh vàthành phố như sau cho phù hợp với yêu cầu phát triển khoa học và kỹ thuật hiệnnay của các địa phương.

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ I, QUYỀN HẠN CỦA BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH,THÀNH PHỐ

Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh,thành phố là cơ quan quản lý khoa học và kỹ thuật của địa phương, có tráchnhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thống nhất quản lý công tác khoa họcvà kỹ thuật trong địa phương, xây dựng và phát triển khoa học và kỹ thuật ở địaphương, theo đúng đường lối chủ trương, chính sách, chế độ về khoa học và kỹthuật của Đảng và Nhà nước, nhằm phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế vànâng cao đời sống ở địa phương.

Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh,thành phố có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Nghiên cứu đề nghị với Ủyban nhân dân tỉnh, thành phố những phương hướng, nhiệm vụ khoa học và kỹ thuậtcủa địa phương trong từng thời kỳ, phù hợp với những chính sách, chế độ về khoahọc và kỹ thuật của Nhà nước.

Những đề nghị trên đây, khi đượcỦy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định, sẽ là phương hướng chỉ đạo cho mọihoạt động khoa học và kỹ thuật của các ngành, các cấp trong địa phương, làphương hướng chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch khoa học và kỹ thuật của địa phương.

2. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố kế hoạch hóa công tác khoa học và kỹ thuật địa phương: cụ thể làgiúp Ủy ban nhân dân hướng dẫn xây dựng và tổng hợp kế hoạch khoa học và kỹthuật của địa phương, theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ và kiểm tra các ngành, các cấpthực hiện kế hoạch khoa học và kỹ thuật nhất là những chương trình, những vấnđề trọng điểm của địa phương; sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện kế hoạchkhoa học và kỹ thuật của địa phương.

Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh cótrách nhiệm xây dựng và tổ chức phối hợp các lực lượng khoa học kỹ thuật trongtỉnh tiến hành những công trình nghiên cứu quan trọng có tính chất liên ngànhcủa tỉnh.

Về kế hoạch áp dụng tiến bộ kỹthuật, Ban khoa học và kỹ thuật đề nghị những tiến bộ kỹ thuật (sau khi đã đượcxác nhận và thuyết minh về hiệu quả) cần áp dụng. Ủy ban kế hoạch tỉnh cân đốivà trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình xây dựng kế hoạch này, Ủy ban kếhoạch và Ban khoa học và kỹ thuật cần trao đổi ý kiến đầy đủ với nhau.

3. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố quản lý công tác nghiên cứu, thí nghiệm khoa học và kỹ thuật, côngtác điều tra cơ bản các điều kiện và tài nguyên thiên nhiên của các ngành, cáccấp trong địa phương: cụ thể là giúp Ủy ban nhân dân xác định phương hướng,kế hoạch nghiên cứu, điều tra; theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ các ngành, các cấp thựchiện kế hoạch nghiên cứu, điều tra; đánh giá tình hình công tác nghiên cứu,điều tra; tổ chức đánh giá kết quả nghiên cứu, điều tra những vấn đề trọng điểmcủa địa phương.

4. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố xây dựng nề nếp quản lý kỹ thuật trong sản xuất và kinh doanh từ tỉnhđến cơ sở: cụ thể là hướng dẫn, đôn đốc, giúp đỡ các ngành, các cấp xâydựng và áp dụng các chế độ và quy định về khoa học kỹ thuật như quy trình, quyphạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, nề nếp kiểm tra kỹ thuật trong quátrình sản xuất. Thống nhất quản lý các công tác đo lường, tiêu chuẩn hóa, kiểmtra chất lượng sản phẩm và hàng hóa theo các điều lệ mà Nhà nước đã ban hành;trực tiếp kiểm định các dụng cụ đo lường và kiểm tra chất lượng những sản phẩmvà hàng hóa chủ yếu của địa phương.

5. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố quản lý công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuấtcủa địa phương: cụ thể là giúp Ủy ban nhân dân xác định phương hướng cảitiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; tổ chức xác minh khen thưởng kịp thời, phổbiến áp dụng rộng rãi những sáng kiến có giá trị kinh tế - kỹ thuật quan trọng(thuộc diện tỉnh, thành phố quản lý); phối hợp với Liên hiệp công đoàn và Đoànthanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong việc động viên, thúc đẩy, tổng kết phongtrào cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

6. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố quản lý công tác thông tin, phổ biến khoa học và kỹ thuật trong địaphương: cụ thể là giúp Ủy ban nhân hướng dẫn, điều hòa phối hợp, giúp đỡcác ngành, các cấp tiến hành công tác thông tin, phổ biến khoa học và kỹ thuậtnhất là những thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật đã có kế hoạch đưa vào sảnxuất. Tổ chức mạng lưới thông tin khoa học và kỹ thuật rộng khắp đến tận cơ sởsản xuất, nghiên cứu thực nghiệm, tổng kết kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệmvề các hình thức thông tin, cùng với ngành văn hóa tổ chức mạng lưới thư việnkhoa học kỹ thuật. Trực tiếp tổ chức và tiến hành thông tin, phổ biến khoa họcvà kỹ thuật cho cán bộ lãnh đạo trong tỉnh về những vấn đề quan trọng có liênquan đến kinh tế và đời sống trong tỉnh, chú trọng tổ chức tổng kết và phổ biếnnhững kinh nghiệm về điển hình tiên tiến của địa phương.

7. Phối hợp với Ủy ban kếhoạch, các Sở, Ty và ban tổ chức chính quyền trong việc giúp Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố xây dựng mạng lưới cơ sở khoa học và kỹ thuật địa phương, bồi dưỡngđào tạo sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật, công nhân kỹ thuậtđịa phương, kiện toàn tổ chức quản lý khoa học và kỹ thuật của các ngành cáccấp ở địa phương: cụ thể là cùng với các ngành, các cấp xây dựng một hệthống hợp lý các cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm thực nghiệm khoa học và kỹ thuật,một hệ thống hợp lý các tổ chức quản lý khoa học và kỹ thuật ở địa phương; thamgia ý kiến về phương hướng, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo và phân phối sử dụnghợp lý đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật và công nhân kỹ thuật ở địa phương;tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học và kỹ thuật cho cán bộ các ngành,các cấp ở địa phương.

8. Ở một số tỉnh, thành phốcó kế hoạch hợp tác khoa học và kỹ thuật với nước ngoài, Ban khoa học và kỹthuật còn được giao nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quản lý côngtác hợp tác khoa học và kỹ thuật với nước ngoài của các ngành, các cấp trongđịa phương: cụ thể là giúp Ủy ban nhân dân xác định phương hướng, kế hoạchhợp tác khoa học và kỹ thuật với nước ngoài, theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ cácngành, các cấp ở địa phương thực hiện các chương trình, kế hoạch hợp tác đó.

II. TỔ CHỨC CỦA BAN KHOA HỌCVÀ KỸ THUẬT TỈNH, THÀNH PHỐ

1. Ban khoa học và kỹ thuậttỉnh, thành phố được tổ chức và làm việc theo chế độ thủ trưởng, kết hợp vớibàn bạc tập thể.

Trưởng ban khoa học và kỹ thuậtchịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về toàn bộ hoạt độngkhoa học và kỹ thuật trong địa phương. Các phó trưởng ban giúp trưởng ban lãnhđạo chung công tác của Ban và chỉ đạo phần công tác được phân công phụ trách.Nếu trưởng ban không chuyên trách thì trong các phó trưởng ban cần có một phótrưởng ban thường trực để giúp trưởng ban điều hành công việc chung của Ban vàthay mặt trưởng ban giải quyết một số công việc thuộc quyền hạn của trưởng banvà đã được trưởng ban ủy quyền.

2. Tổ chức bộ máy của Bankhoa học và kỹ thuật tỉnh, thành phố: Bộ máy của Ban khoa học và kỹ thuậttỉnh, thành phố gồm các phòng, các tổ trực thuộc biên chế của Ban và các Hộiđồng khoa học - kỹ thuật chuyên ngành, chuyên đề không thuộc biên chế của Ban.

a) Trên cơ sở quy định thốngnhất chức năng, nhiệm vụ của Ban khoa học và kỹ thuật, các tỉnh, thành phố cóthể tùy tình hình phát triển kinh tế, phát triển khoa học và kỹ thuật, yêu cầuquản lý và khả năng cán bộ của từng địa phương trong từng thời kỳ mà quyết địnhcơ cấu tổ chức của Ban khoa học và kỹ thuật cho thích hợp, phát triển từng bướcvững chắc, chú trọng chất lượng bảo đảm cho bộ máy của Ban tinh giản và hoạtđộng có hiệu lực.

Đối với những tỉnh mà kinh tế vàkhoa học - kỹ thuật chưa phát triển, bộ máy của Ban lúc đầu cần có hai phòngquản lý khoa học và kỹ thuật: phòng tổng hợp - kế hoạch và phòng đo lường -tiêu chuẩn - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa, và một tổ hoặc phòng tổchức - hành chính. Khi kinh tế và khoa học - kỹ thuật phát triển, yêu cầu quảnlý và khả năng bố trí cán bộ tăng thêm, mỗi phòng quản lý khoa học và kỹ thuậtkể trên có thể phân ra thành hai hoặc ba phòng.

Đối với những tỉnh, thành phố màkinh tế và khoa học kỹ thuật đã phát triển, yêu cầu quản lý nhiều khả năng bốtrí cán bộ cho phép, thì ngay từ đầu, mỗi mặt công tác quản lý khoa học và kỹthuật của Ban có thể do một phòng đảm nhiệm.

b) Để tập trung được trí tuệ củacán bộ khoa học và kỹ thuật ở địa phương nhằm giúp Ban khoa học và kỹ thuậtthực hiện tốt chức năng quản lý thống nhất về khoa học và kỹ thuật, Ban khoahọc và kỹ thuật tỉnh, thành phố có thể tổ chức những Hội đồng khoa học - kỹthuật chuyên ngành, chuyên đề cần thiết để làm tư vấn cho Ban về khoa học và kỹthuật. Thành viên của các Hội đồng khoa học - kỹ thuật là những cán bộ khoa họcvà kỹ thuật có trình độ, có kinh nghiệm ở địa phương và danh sách cụ thể của từnghội đồng do trưởng ban quyết định với sự thỏa thuận của các thủ trưởng các cơquan quản lý cán bộ đó.

III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUANHỆ VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH, THÀNH PHỒ

1. Ban khoa học và kỹ thuậtchịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Bancần định kỳ và theo yêu cầu bất thường báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố tình hình công tác khoa học và kỹ thuật của địa phương, kết quả nghiên cứu,điều tra đã được đánh giá, tình hình tổ chức và hoạt động của Ban khoa học vàkỹ thuật.

2. Mối quan hệ giữaBan khoa học và kỹ thuật với các Sở, Ty và các cơ quan quản lý tổng hợp khác làmối quan hệ hợp tác xã hội chủ nghĩa nhằm bảo đảm thực hiện tốt các chủtrương, chính sách, chế độ về khoa học và kỹ thuật mà Nhà nước đã ban hành, cácchủ trương, kế hoạch khoa học và kỹ thuật mà Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đãquyết định.

a) Để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố lãnh đạo công tác khoa học và kỹ thuật trong địa phương, Ban khoa họcvà kỹ thuật cần nắm vững tình hình công tác khoa học và kỹ thuật của các cơ sởsản xuất, của các cơ sở nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, quản lý kỹ thuật trongđịa phương, cần tham dự các hội nghị tổng kết công tác, hội nghị khoa học - kỹthuật của các ngành, các cấp trong địa phương, cần được thông báo về tình hìnhthực hiện kế hoạch khoa học và kỹ thuật và kết quả nghiên cứu, điều tra của cácngành, các cấp trong địa phương.

b) Trong quá trình nghiên cứu đểđề nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định những vấn đề như phươnghướng, nhiệm vụ, kế hoạch khoa học và kỹ thuật của địa phương, áp dụng tiến bộkỹ thuật vào sản xuất của địa phương, thực hiện chính sách, chế độ về khoa họcvà kỹ thuật cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh địa phương, v.v... Ban khoa họcvà kỹ thuật cần trao đổi ý kiến đầy đủ với Ủy ban kế hoạch, với các Sở, Ty, cáchuyện, các cơ sở sản xuất có liên quan, khi cần, Ban có thể tổ chức những hộinghị cán bộ khoa học và kỹ thuật để tranh thủ ý kiến của họ. Ban cần được thamdự những cuộc họp bàn định chủ trương, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tếvà văn hóa của địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì.

c) Ban khoa học và kỹ thuật cùngvới Ủy ban kế hoạch và Sở, Ty tài chính giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốxem xét kế hoạch khoa học và kỹ thuật của các Sở, Ty, của các huyện, Ủy ban kếhoạch chỉ phân bổ chỉ tiêu về lao động, vật tư, tài chính cho công tác khoa họcvà kỹ thuật, và các Sở, Ty tài chính chỉ cấp phát kinh phí khoa học và kỹ thuậtcho các ngành, các cấp theo kế hoạch khoa học và kỹ thuật đã được Ban khoa họcvà kỹ thuật trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thông qua.

Ủy ban kế hoạch và Chi cục thốngkê chỉ công nhận mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất những sản phẩm đã được nêutrong kế hoạch quản lý chất lượng trên cơ sở kết quả kiểm tra chất lượng sảnphẩm của Ban khoa học và kỹ thuật.

d) Ban khoa học và kỹ thuật cầnhướng dẫn nghiệp vụ và giúp đỡ các ngành, các cấp về các mặt công tác quản lýkhoa học và kỹ thuật mà Ban phụ trách.

3. Ban khoa học và kỹ thuậttỉnh, thành phố cần hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt các chủtrương, chính sách, chế độ về khoa học và kỹ thuật mà Nhà nước đã ban hành,các chủ trương, kế hoạch khoa học và kỹ thuật mà Ủy ban nhân dân tỉnh, thànhphố đã quyết định; hướng dẫn các ban chuyên môn và các đơn vị sản xuất, kinhdoanh thuộc huyện về nghiệp vụ các mặt công tác quản lý khoa học và kỹ thuật màBan phụ trách.

4. Ban khoa học và kỹ thuậttỉnh, thành phố cần giữ mối liên hệ, trao đổi ý kiến với vụ quản lý khoa học-kỹ thuật của các Bộ, Tổng cục để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quảnlý công tác khoa học và kỹ thuật của địa phương cho phù hợp với phương hướngchỉ đạo của Bộ, Tổng cục và điều kiện hoàn cảnh của địa phương

5. Ban khoa học và kỹ thuậttỉnh, thành phố chịu sự chỉ đạo của Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước vềnghiệp vụ và phương hướng công tác:

Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhànước có trách nhiệm giúp Ban khoa học và kỹ thuật nắm vững đường lối, chủtrương, chính sách, chế độ về khoa học và kỹ thuật của Nhà nước, nắm vững mụctiêu, phương hướng, nhiệm vụ khoa học và kỹ thuật và những chương trình tiến bộkhoa học kỹ thuật trọng điểm của Nhà nước.

- Hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chứcbồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ của các ban khoa học và kỹ thuật về các mặt côngtác quản lý mà Ủy ban khoa học và kỹ thuật phụ trách.

- Góp ý kiến với Ban khoa học vàkỹ thuật về phương hướng công tác hàng năm của Ban, về phương hướng, kế hoạchkhoa học và kỹ thuật của địa phương trong từng thời kỳ.

Hướng dẫn giúp đỡ việc mua sắmphương tiện, máy móc, dụng cụ kiểm định đo lường, kiểm nghiệm chất lượng sảnphẩm, thông tin khoa học và kỹ thuật và tài liệu khoa học và kỹ thuật cần thiếtcho công tác quản lý của Ban.

- Trao đổi ý kiến với Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trong việc bổ nhiệm, điều động các trưởng ban và phótrưởng ban khoa học và kỹ thuật.

Ban khoa học và kỹ thuật cầnđịnh kỳ và theo yêu cầu bất thường báo cáo cho Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhànước tình hình công tác khoa học và kỹ thuật của địa phương, kết quả nghiêncứu, điều tra đã được đánh giá,và tình hình tổ chức và hoạt động của Ban khoahọc và kỹ thuật.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BIỆNPHÁP XÂY DỰNG BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH, THÀNH PHỐ

1. Chức năng, nhiệm vụcủa Ban khoa học và kỹ thuật tỉnh, thành phố nặng nề và phức tạp, việc xây dựngtổ chức của Ban cần chú trọng chất lượng, phát triển từng bước vững chắc, bảođảm cho bộ máy của Ban gọn nhẹ, hoạt động có hiệu lực. Cán bộ quản lý khoa họcvà kỹ thuật của Ban phải là những cán bộ có hiểu biết về kinh tế, về khoa họcvà kỹ thuật, có khả năng về tổ chức quản lý, có tác phong đi sâu, đi sát vàquan hệ công tác tốt với các ngành, các cơ sở trong địa phương. Cán bộ, côngnhân, nhân viên làm công tác kiểm định, sửa chữa dụng cụ đo lường, kiểm nghiệmchất lượng sản phẩm cần có trình độ nghiệp vụ và tay nghề khá. Do đó, một mặttỉnh ủy, thành ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố kiên quyết điều động mộtsố cán bộ khoa học và kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật có năng lực, đã qua thựctiễn công tác sản xuất, nghiên cứu, giảng dạy ở địa phương về làm nòng cốt choBan khoa học và kỹ thuật, một mặt có thể lựa chọn một số có triển vọng trongnhững học sinh mới tốt nghiệp (đại học, trung học chuyên nghiệp, công nhân kỹthuật...) để vừa sử dụng vừa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và tay nghề, với sựgiúp đỡ của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.

2. Ngoài cán bộ, nhânviên có chất lượng và số lượng cần thiết, Ban cần có một cơ sở vật chất - kỹthuật nhất định mới làm tốt được nhiệm vụ quản lý khoa học và kỹ thuật củamình, vì vậy, cần có kế hoạch từng bước nhưng khẩn trương trang bị cho Bannhững phương tiện máy móc, dụng cụ cần thiết để làm các công tác kiểm định vàsữa chữa dụng cụ đo lường; kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm và thông tin khoahọc - kỹ thuật; Ban cần được phân phối giấy in typo hàng năm theo tỷ lệ thíchđáng để xuất bản tài liệu thông tin, phổ biến khoa học và kỹ thuật...

3. Ban khoa học và kỹthuật cũng chỉ có thể hoạt động đúng hướng và có hiệu quả khi được tỉnh ủy,thành ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm đến việc xây dựng và pháttriển khoa học và kỹ thuật ở địa phương, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xâydựng tổ chức và hoạt động của Ban.

Trước yêu cầu phát triển khoahọc và kỹ thuật nhằm phục vụ tốt sản xuất và đời sống ở địa phương, góp phầnxây dựng mỗi tỉnh, thành phố thành một đơn vị kinh tế công - nông nghiệp pháttriển, ngoài việc kiện toàn các cơ quan quản lý chuyên ngành (các Sở, Ty), cácđịa phương cần xúc tiến việc thành lập và kiện toàn các Ban khoa học và kỹthuật để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thống nhất quản lý công tác khoahọc và kỹ thuật của các ngành, các cấp trong địa phương. Nơi nào đã có Ban khoahọc và kỹ thuật, cần theo sự hướng dẫn trên đây mà kiện toàn sớm. Nơi nào chưacó Ban khoa học và kỹ thuật, cần gấp rút chuẩn bị điều kiện và trao đổi ý kiếnvới Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước để sớm thành lập được Ban khoa học vàkỹ thuật.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Trần Quỳnh