BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 207/2010/TT-BQP

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤPTRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG LÀMCÔNG TÁC VĂN THƯ, BẢO MẬT, LƯU TRỮ TRONG QUÂN ĐỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghịđịnh số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Xét tínhchất, đặc điểm nhiệm vụ của lực lượng làm công tác văn thư, bảo mật, lưu trữtrong quân đội;

Theo đềnghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị,

THÔNG TƯ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư nàyquy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với quân nhân, công nhân viênchức quốc phòng thuộc biên chế làm công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ trongquân đội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quân nhân,công nhân viên chức quốc phòng làm công tác văn thư, bảo mật từ cấp sư đoàn vàtương đương trở lên đến cấp Bộ Quốc phòng.

2. Quân nhân,công nhân viên chức quốc phòng làm công tác văn thư, bảo mật cấp trung đoàn, lữđoàn, tiểu đoàn độc lập và tương đương.

3. Quân nhân,công nhân viên chức quốc phòng làm công tác lưu trữ chuyên trách cấp sư đoàn vàtương đương.

4. Quân nhân,công nhân viên chức quốc phòng giữ chức vụ chỉ huy, quản lý, phụ trách phòng,ban, bộ phận Văn thư, bảo mật đang hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì khônghưởng phụ cấp trách nhiệm công việc theo quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc

1. Mức 3, hệsố 0,2 so với mức lương tối thiểu chung, áp dụng đối với đối tượng quy định tạikhoản 1 Điều 2 Thông tư này.

2. Mức 4, hệsố 0,1 so với mức lương tối thiểu chung, áp dụng đối với đối tượng quy định tạikhoản 2 và khoản 3 Điều 2 Thông tư này.

Điều 4. Cách tính chi trả chế độ phụ cấp

1. Cách tínhphụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng theo công thức:

Mức phụ cấpđược hưởng = Hệ số được hưởng x Mức lương tối thiểu chung.

2. Phụ cấptrách nhiệm công việc quy định tại Thông tư này được chi trả cùng kỳ lương hàngtháng và không dùng để đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

3. Khi khôngđảm nhiệm công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ thì từ tháng tiếp theo trở đi thôihưởng phụ cấp trách nhiệm công việc quy định tại Thông tư này.

Điều 5. Nguồn kinh phí bảo đảm

1. Các đơn vịhưởng lương từ ngân sách, kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp tại Thông tư này dongân sách nhà nước bảo đảm, được dự toán trong ngân sách thường xuyên hàng nămcủa cơ quan, đơn vị.

2. Các doanhnghiệp, đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính trong quân đội được áp dụng thựchiện chế độ phụ cấp quy định tại Thông tư này, nhưng phải tự cân đối nguồn kinhphí.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Thông tưnày có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

2. Chế độ phụcấp quy định tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

3. Nhữngtrường hợp được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm tại khoản 3 Điều 2 của Thôngtư này thì không được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo Quyết định số 501/QĐ-QP ngày 29 tháng 8 năm 1994 của Bộ Quốc phòng về thực hiện chế độ phụcấp trách nhiệm trong quân đội.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng Thammưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịutrách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quátrình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Quốc phòng(qua Cục Chính sách/TCCT) để xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Văn Được