BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/1997/TT-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 1997

THÔNG TƯ

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 21/1997/TT-BTC NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 1997 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 81 TC/HCSN NGÀY 23/12/1996 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNGDẪN QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUỒN THU QUẢNG CÁO ĐỂ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM

Thực hiện Quyết địnhsố 605/TTg ngày 31/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc cho phép ngànhTruyền hình được sử dụng nguồn thu từ quảng cáo để phát triển ngành","Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 81 TC/HCSN ngày 23/12/1996 hướng dẫnthực hiện. Để việc thực hiện đúng Luật định và đúng Quyết định của Thủ tướngChính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi như sau:

1. Thay ý 2, tiết c, điểm 1 mục II Thông tư số 81 TC/HCSNngày 23/12/1996 của Bộ Tài chính bằng ý 2, tiết c, điểm 1 mục II mới như sau"- Thuế lợi tức (45% x lợi tức chịu thuế)" và được áp dụng từ ngày 01tháng 01 năm 1997.

2. Các hướng dẫn khác vẫn thực hiện theo quy định tại Thôngtư số 81 TC/HCSN ngày 23/12/1996 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị các đơnvị phản ánh về Bộ Tài chính để bổ sung kịp thời.

Tào Hữu Phùng

(Đã Ký)