>> Thông tư 21/2010/TT-BNNPTNT về việc bổ sung loài cây trồng vào danh mục loài cây trồng được bảo hộ

 

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi:  1900.6162

------------------------------------------------------- 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 , ngày 29 tháng 11 năm 2005;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12, ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 104/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều  của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ như sau:

>> Xem thêm:  Điều kiện chung đối với giống cây trồng được bảo hộ ?

Điều 1. Bổ sung 05 loài cây trồng có tên sau đây vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ:

Súp lơ ( Brassica oleracea L. Convar botrytis (L.) Alef. var. botrytisL.);

Cà ( Solanum melongena L.);

Đậu đũa (Vigna unguiculata (L.) Walp. supsp. secquibedalis (L.) Verdc.);

Đậu Hà lan ( Pisum sativum L.);

Đậu cô ve ( Phaseolus vulgaris L.).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

>> Xem thêm:  Đăng ký bảo hộ giống cây trồng và danh sách giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

(Đã ký)

 
 

Bùi Bá Bổng

 

>> Xem thêm:  Đăng ký quyền đối với giống cây trồng được quy định như thế nào?