NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/ 2015/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 22/2014/TT-NHNN NGÀY 15 THÁNG8 NĂM 2014 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÍNDỤNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2014/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀMỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng s 47/2010/QH 12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định s 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quynhạn và cơ cu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước ViệtNam;

Căn cứ Nghị định s67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một schính sách phát triển thủy sản; Nghị định s 89/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định s67/2014/NĐ-CP ngày 07tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một schính sách phát triển thủy sản;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tíndụng các ngành kinh tế;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ViệtNam ban hành Thông tư sửa đi, bổ sung một số điều của Thông tư s22/2014/TT-NHNN ngày 15tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định s67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 củaChính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhànước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách pháttriển thủy sản:

1. Khoản 1 Điều 1 được sửa đổi, bổsung như sau:

“1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định việc cho vay đặt hàng đóng mới, nâng cấp tàukhai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ; cho vayvốn lưu động để khai thác hải sản và cung cấp dịch vụ hậu cần khai thác hải sảnxa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ vềmột số chính sách phát triển thủy sản (sau đây gọi tt làNghị định số 67/2014/NĐ-CP ) và Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số67/2014/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Nghị định số89/2015/NĐ-CP ).”

2. Điểm a khoản 2 Điều 1 được sửađổi, bổ sung như sau:

“a) Chủ tàu theo quy định tại khoản 2Điều 2 Nghị định s67/2014/NĐ-CP ã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điu 1 Nghị địnhs89/2015/NĐ-CP )”

3. Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi, bổsung như sau:

“1. Cho vay để chủ tàu đặt hàng đóngmới, nâng cấp tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hảisản xa bờ theo quy định tại đim a khoản 1 Điều 4 Nghịđịnh số 67/2014/NĐ-CP (đã được sửa đi, bổ sung bởi khoản2 Điều 1 Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ).”

4. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi,bổ sung như sau:

“1. Hạn mức, lãi suất cho vay đượcthực hiện theo quy định tại điểm e khoản 1, điểm c, điểm d khoản 3 Điều 4 Nghịđịnh s67/2014/NĐ-CP và điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị địnhsố 67/2014/NĐ-CP (đã được sửa đi, bổ sung bởi khoản 3Điều 1 Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ).”

5. Điểm a khoản 4 Điều 5 được sửađổi, bổ sung như sau:

“a) Thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suấtđóng mới, nâng cấp tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai tháchải sản xa bờ được thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị địnhs67/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điu 1 Nghị định s89/2015/NĐ-CP ).

6. Bổ sung khoản 8 Điều 9 như sau:

“8. Phối hợp với chủ tàu để xem xétđiều chỉnh thời gian cho vay đóng mới tàu khai thác hải sản xa b, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ phù hợp với quy định tạiđiểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định s67/2014/NĐ-CP (đã đượcsửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định s89/2015/NĐ-CP ).

Điều 2. Điều khoảnthi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thihành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2015.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tíndụng các ngành kinh tế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước ViệtNam; Giám đc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thànhphtrực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên,Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc ngân hàng thương mại chịu tráchnhiệm tổ chức thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thtướng (để báo cáo);
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
-
y ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; K
ế hoạch và Đầu tư (để phối hp thực hiện);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ TDCNKT (3 b
n).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến