NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 21/2016/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 04/2013/TT-NHNN NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM2013 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHIẾT KHẤUCÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG, GIẤY TỜ CÓ GIÁ KHÁC CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂNHÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụngsố 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các công cụ chuyểnnhượng số 49/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 1 56/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 củaChính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ;

Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tưsửa đổi, bổ sung một sốđiềucủa Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01 tháng 3 năm2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyđịnh về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài đối với khách hàng (Thông tư số 04/2013/TT-NHNN).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2013/TT-NHNN

1. Sửađổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Ngân hàng thươngmại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thựchiện hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác theo Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấp phép thành lậpdo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.”

2. Bổ sung khoản9 vào Điều 5 như sau:

“9. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nướcngoài phải ban hành quy định nội bộ để thực hiện hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác phù hợp với quy địnhtại Thông tư này, Luật Các tổ chức tín dụng và pháp luậtcó liên quan.”

Điều 2.Bãibỏ khoản 2 Điều 2 và Điều 4 Thông tư số 04/2013/TT-NHNN.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên,Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tíndụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổchức thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:- Như Điều 4;g Chính phủ; kiểm tra);g báo;, PC, Vụ CSTT(5).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng