BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21TC/TCT

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 1995

THÔNG TƯ

BỘ TÀI CHÍNH SỐ 21 TC/TCT NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 1995 QUI ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TRANG PHỤC NGÀNH THUẾ

Căn cứ quyết định số 21/ HĐBT ngày 24 tháng 01 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Chính phủ ) về việc quy định trang phục, chứng minh thư và phù hiệu, số hiệu của cán bộ thuế;
Để phù hợp với tình hình thực tế;

Thay thế mục I :"ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP TRANG PHỤC" qui định tại Thông tư số 12 TC/TCT ngày 28/02/1991 của Bộ Tài chính bằng mục I mới: "ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP TRANG PHỤC" như sau:

Mọi công chức, viên chức công tác trong ngành thuế - trong chỉ tiêu biên chế Nhà nước và được duyệt (trừ lái xe, bảo vệ và tạp vụ), đều được cấp phát trang phục.

Qui định này thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 1995.

Vũ Mộng Giao

(Đã Ký)