BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 1997
Thông tư

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Hướng dẫn quản lý sử dụng nguồn thu qua

quảng cáo để đầu tư phát triển ngành truyền hình Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 605/TTg ngày 31/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc cho phép ngành Truyền hình được sử dụng nguồn thu từ quảng cáo để phát triển ngành", "Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 81/TC-HCSN ngày 23/12/1996 hướng dẫn thực hiện. Để việc thực hiện đúng Luật định và đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi như sau:

1. Thay ý 2, tiết c, điểm 1 mục II Thông tư số 81 TC/HCSN ngày 23/12/1996 của Bộ Tài chính bằng ý 2, tiết c, điểm 1 mục II mới như sau "- Thuế lợi tức (45% x lợi tức chịu thuế)" và được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 1997.

2. Các hướng dẫn khác vẫn thực hiện theo quy định tại Thông tư số 81 TC/HCSN ngày 23/12/1996 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để bổ sung kịp thời.

(Đã ký)

Tào Hữu Phùng