PHỦ THỦ TƯỚNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 214-BT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 1978

THÔNG TƯ

VỀVIỆC HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP ỦY BAN NĂM QUỐC TẾ THIẾU NHI Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐTRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Năm quốc tế thiếu nhi 1979 làmột dịp để nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếuniên nhi đồng.

Căn cứ vào quyết định của Hộiđồng Chính phủ số 179-CP ngày 17-7-1978 thành lập Ủy ban Năm quốc tế thiếu nhicủa Việt Nam và để phù hợp với tình hình tổ chức ở từng địa phương, Phủ thủtướng hướng dẫn việc thành lập các Ủy ban Năm quốc tế thiếu nhi ở các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương như sau.

Đối với các tỉnh, thành phốmiền Bắc, những nơi đã có tổ chức Ủy ban thiếu niên nhi đồng thì đồng chíChủ tịch Ủy ban thiếu niên nhi đồng kiêm Chủ tịch Ủy ban Năm quốc tế thiếu nhi.Nơi nào chưa có thành phần Ủy ban nhân dân trong Ủy ban thiếu niên nhi đồng thìỦy ban nhân dân cử đồng chí phụ trách công tác văn xã tham gia.

Ở các tỉnh, thành phố miềnNam, những nơi chưa có tổ chức Ủy ban thiếu niên nhi đồng thì đồng chí Phóchủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách công tác văn xã làm chủ tịch Ủy ban Năm quốctế thiếu nhi.

Thành phần Ủy ban Năm quốc tếthiếu nhi của tỉnh, thành phố gồm đại biểu các ngành tương tự như Ủy ban Nămquốc tế thiếu nhi ở trung ương có thêm đại biểu Mặt trận Tổ quốc tham gia, Ủyban có thể có một số cán bộ biệt phái từ các ngành sang giúp việc hàng ngày vềcông tác của Năm quốc tế thiếu nhi.

Ủy ban Năm quốc tế thiếu nhi củatỉnh và thành phố có trách nhiệm phối hợp và hướng dẫn các cấp, ngành, các đoànthể trong địa phương mình thực hiện những chương trình và kế hoạch của Ủy banNăm quốc tế thiếu nhi của Việt Nam đề ra, và mỗi ngành, mỗi đoàn thể đều cóchương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể của ngành mình tham gia Năm quốc tếthiếu nhi 1979.

Ủy ban Năm quốc tế thiếu nhi củatỉnh, thành phố chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân