UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 217-KHKT/TT

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 1975

THÔNG TƯ

UỶBAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 217-KHKT/TT. NGÀY 8 THÁNG 3 NĂM 1975 HƯỚNGDẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ VỀ CÔNG TÁC TIÊU CHUẨN HOÁ Ở XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Ngày 30 tháng 12 năm 1974 Hộiđồng Chính phủ đã ra Quyết định số 290-CP ban hành Điều lệ về công tác tiêuchuẩn hoá ở xí nghiệp công nghiệp.
Căn cứ theo Điều 2 của quyết định, Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước raThông tư này giải thích và hướng dẫn các ngành, các cấp thi hành bản điều lệ đó.

I- MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA VÀ PHẠMVI ÁP DỤNG BẢN ĐIỀU LỆ

Tiêu chuẩn hoá là một trongnhững nội dung và biện pháp quan trọng để Nhà nước quản lý kinh tế, quản lý kỹthuật thúc đẩy sản xuất phát triển. Đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hoá xãhội chủ nghĩa, chuyển nền sản xuất nhỏ lạc hậu, phân tán trở thành nền sản xuấtlớn hiện đại, tiêu chuẩn hoá là yếu tố không thể thiếu được để hợp lý hoá tổchức sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyênvật liệu, đảm bảo an toàn kỹ thuật và an toàn lao động.

Nhận rõ vai trò quan trọng đócủa tiêu chuẩn hoá, ngày 24 tháng 8 năm 1963, Hội đồng Chính phủ đã ban hànhĐiều lệ tạm thời về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lýcác tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp kèm theo Nghịđịnh số 123/CP . Đó là bản điều lệ áp dụng chung cho tất cả các ngành, các cấptừ trung ương tới cơ sở, trong đó có đề cập tới việc xây dựng ban hành tiêuchuẩn xí nghiệp (Điều 24, Chương III) trách nhiệm trong việc áp dụng tiêu chuẩncủa xí nghiệp (Điều 27, Chương IV), tổ chức chuyên trách tiêu chuẩn hoá ở xínghiệp (Điều 35, Chương V). Tuy nhiên, từ đó đến nay nhiều cơ sở sản xuất, kinhdoanh còn chưa coi trọng công tác tiêu chuẩn hoá, chưa nơi nào thực hiện đúngnhững điều Nhà nước đã quy định về tiêu chuẩn hoá trong cơ sở của mình. Nhiều tiêuchuẩn Nhà nước, tiêu chuẩn ngành đã ban hành không được chấp hành nghiêm chỉnh.Nhiều sản phẩm đã sản xuất hàng loạt vẫn chưa có tiêu chuẩn quy định rõ về quycách và chất lượng. Nhiều xí nghiệp chưa có tổ chức và cán bộ chuyên trách đểgiúp lãnh đạo quản lý tập trung và thống nhất công tác tiêu chuẩn hoá trong xínghiệp. Đó là những thiếu sót nhược điểm cần được khắc phục, đáp ứng đòi hỏicủa yêu cầu tăng cường quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật theo tinh thần nghịquyết của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 22 và các chỉ thị, quyết định củaChính phủ gần đây, nhất là Quyết định số 159-TTg ngày 7-7-1973 về quản lý chấtlượng sản phẩm.

Bản điều lệ về công tác tiêuchuẩn hoá ở xí nghiệp công nghiệp này nhằm cụ thể hoá bản điều lệ chung nóitrên về nội dung công tác tiêu chuẩn hoá cần được tiến hành trong các xí nghiệpcông nghiệp hiện nay.

Như nói ở Điều 28 Chương VII,điều lệ này chỉ áp dụng cho các xí nghiệp công nghiệp. Các loại xí nghiệp khác,trong khi chưa có điều lệ của Nhà nước quy định, có thể căn cứ vào điều lệ nàyxác định nội dung, yêu cầu, phương pháp và biện pháp cụ thể thích hợp để thựchiện trong đơn vị mình. Các viện nghiên cứu thiết kế trường đại học và trườngkỹ thuật có thể vận dụng điều lệ này để xác định nhiệm vụ tiêu chuẩn hoá trongphần áp dụng tiêu chuẩn cấp trên và xây dựng các tiêu chuẩn nộibộ, còn phầntrách nhiệm tham gia nghiên cứu xây dựng các tiêu chuẩn hoá của các cơ quan này- sẽ có quy định riêng của nhà nước và hướng dẫn của Uỷ ban Khoa học và kỹthuật Nhà nước.

II- MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, ĐỐITƯỢNG TIÊU CHUẨN HOÁ TRONG XÍ NGHIỆP

1- Mục đích cơ bản của tiêuchuẩn hoá trong xí nghiệp công nghiệp là thông qua việc xây dựng và áp dụngtiêu chuẩn (gồm cả hệ thống tiêu chuẩn cấp trên và tiêu chuẩn xí nghiệp) mà ổnđịnh sản xuất, phát huy hiệu quả tốt nhất về các mặt. Tuỳ theo đặc điểm vànhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của mình, mỗi xí nghiệp sẽ hướng tiêu chuẩn hoáphát huy tác dụng vào những mục tiêu và yêu cầu cụ thể trong từng thời kỳ nhấtđịnh. Nhưng nói chung, trong giai đoạn hiện nay, các xí nghiệp cần hướng dẫntiêu chuẩn hoá vào phục vụ cho việc chọn lựa phương án sản phẩm, quy hoạch vàkế hoạch hoá phát triển sản xuất; định mức trình độ chất lượng để phấn đấu ổnđịnh và từng bước nâng cao hơn; thiết kế tạo ra sản phẩm mới có kết cấu và chấtlượng hợp lý hoá; định mức, cung ứng và sử dụng vật tư hợp lý, tiết kiệm; đảmbảo an toàn kỹ thuật và an toàn lao động trong sản xuất.

2- Trong một xí nghiệp, nội dungcông tác tiêu chuẩn hoá bao giờ cũng bao gồm hai phần liên quan, gắn bó mậtthiét với nhau: áp dụng các tiêu chuẩn cấp trên (Nhà nước, ngành, địa phương)và xây dựng, áp dụng các tiêu chuẩn xí nghiệp. Tuỳ theo trình độ sản xuất, yêucầu quản lý của Nhà nước, ngành địa phương và của bản thân xí nghiệp, số tiêuchuẩn đã ban hành so với số sản phẩm xí nghiệp đang và sẽ sản xuất.. mà xínghiệp ấn định nhiệm vụ cụ thể thể hiện cho hai phần của nội dung tiêu chuẩnhoá trong xí nghiệp mình. Theo kinh nghiệm ở một số xí nghiệp, công tác tiêuchuẩn hoá nên bắt đầu trong xí nghiệp bằng việc tổ chức nghiên cứu, phổ biến ápdụng các tiêu chuẩn cấp trên đã ban hành, phát hiện và tìm biện pháp giải quyếtnhững khó khăn trở ngại để sản phẩm sản xuất ra nhanh chóng đạt được những tiêuchuẩn đề ra, trên cơ sở đó mở rộng dần. Đồng thời, các xí nghiệp cũng cần tổchức xây dựng một số tiêu chuẩn xí nghiệp nhằm trước hết vào việc cụ thể hoátiêu chuẩn xí nghiệp cho những thành phẩm xuất xưởng trong diện Nhà nước trựctiếp quản lý nhưng chưa có tiêu chuẩn cấp trên khống chế.

3- Trong ba đối tượng xây dựngtiêu chuẩn xí nghiệp, các xí nghiệp cần lấy sản phẩm là thành phẩn xuất xưởnglàm đối tượng chính trong những năm sắp tới. Các tiêu chuẩn cho đối tượng nàylà cơ sở để thực hiện các quan hệ về kế hoạch và hợp đồng giữa xí nghiệp vớiNhà nước và các cơ quan, cơ sở khác. Trong nội bộ xí nghiệp dần dần chọn xâydựng tiêu chuẩn cho những đối tượng khác (nói ở điều 3 chương I), trước hết cầntập trung xây dựng tiêu chuẩn cho những bán thành phần của toàn xí nghiệp,nhưng là thành phần của từng phân xưởng hoặc bộ phận trong xí nghiệp làm cơ sởđể tăng cường quản lý sản xuất trong nội bộ xí nghiệp một cách tích cực và chủđộng.

4- Về loại tiêu chuẩn xí nghiệpthì được phân định nôị dung giống như các tiêu chuẩn cấp trên theo quy định ởĐiều 3 Chương I điều lệ chung và điểm 2 chương I Thông tư số 149/KHH /TT ngày15-9-1963 hướng dẫn thi hành điều lệ chung của Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhànước.

Với xí nghiệp, ở đây có quy địnhthêm loại tiêu chuẩn về sử dụng và sửa chữa. Nội dung quy định trong tiêu chuẩnnày là các yêu cầu, các mức, các điều kiện trong việc sử dụng sản phẩm (có thểlà nguyên vật liệu, bán thành phẩm hay sản phẩm mua ngoài về để sản xuất và lắpráp, có thể là sản phẩm hoàn chỉnh đang sử dụng); là các yêu cầu, mức về tínhnăng kỹ thuật hay giá trị sử dụng của sản phẩm sau khi sửa chữa, phục hồi.

III- LẬP KẾ HOẠCH TIÊU CHUẨNHOÁ TRONG XÍ NGHIỆP

Nội dung bản kế hoạch tiêu chuẩnhoá trong xí nghiệp cần theo đúng như nói ở Điều 6 chương II Về vấn đề này, cácxí nghiệp cần chú ý các điểm sau:

1- Kế hoạch tiêu chuẩn hoá làmột bộ phận cấu thành của kế hoạch sản xuất của xí nghiệp. Vì vậy giám đốc xínghiệp cần chỉ đạo xây dựng, xét duyệt, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giácùng với các mặt của kế hoạch sản xuất.

2- Phòng hay ban kế hoạch phảiđược giao trách nhiệm cùng với bộ phận hoặc cán bộ chuyên trách tiêu chuẩn hoágiúp giám đốc trong việc hướng dẫn xây dựng, tổng hợp và đôn đốc kiểm tra việcthực hiện kế hoạch này. Ngoài ra giám đốc xí nghiệp cần quy định rõ nhiệm vụcủa các bộ phận liên quan khác trong việc lập kế hoạch tiêu chuẩn hoá này đặcbiệt là phần tham gia xây dựng tiêu chuẩn.

3- Để kế hoạch tiêu chuẩn hoá xínghiệp có giá trị thực tiễn cần chú ý cân đối những phần kế hoạch và công việctrực tiếp liên quan với tiêu chuẩn hoá như: thiết kế, hệ thống hoá các tài liệukỹ thuật, công nghệ, trang thiết bị, kiểm dịch và sửa chữa các dụng cụ đolường, cung ứng vật tư kỹ thuật; kiểm tra, phân tích đánh giá và xử lý về chấtlượng sản phẩm... Cố gắng từng bước thống nhất các mặt đo lường, tiêu chuẩn hoá,kiểm tra trong kế hoạch chung về tiến bộ kỹ thuật và chất lượng sản phẩm.

IV- VỀ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨNTRONG XÍ NGHIỆP

1- Xí nghiệp có trách nhiệm thamgia xây dựng tiêu chuẩn cấp trên (Nhà nước, ngành, địa phương) theo kế hoạch doBộ, Tổng cục hay Uỷ ban hành chính tỉnh, thành phố giao cho và tự xây dựng cáctiêu chuẩn cấp xí nghiệp theo kế hạch của bản thân xí nghiệp. Tất cả các bộphận và cán bộ trong xí nghiệp có trách nhiệm và nghĩa vụ phải tham gia vàoviệc xây dựng tiêu chuẩn theo khả năng và sự phân công của giám đốc xí nghiệp.Tuy nhiên để tiêu chuẩn được xây dựng nhanh và đảm bảo nội dung học thuật đúngđắn, chính xác. Giám đốc xí nghiệp cần căn cứ vào yêu cầu và nội dung từng tiêuchuẩn mà giao cho những tập thể hoặc cá nhân cán bộ có đủ trình độ và năng lựcchủ trì, biên soạn, sau đó bổ sung hoàn chỉnh như nói ở Điều 11, 12 chương IIIcủa điều lệ. Nói chung những tiêu chuẩn là thành phẩm xuất xưởng và quy trìnhcông nghệ thì giao cho các phân xưởng hoặc bộ phận sản xuất; những tiêu chuẩnlà phương pháp phân tích, đo lường, kiểm tra nên giao cho bộ phận và cán bộkiểm tra (0TK), đo lường chủ trì biên soạn.

2- Hết sức phòng ngừa đừng đểtiêu chuẩn xí nghiệp có nội dung trái với tiêu chuẩn cấp trên (như lấy cácthông số, kích thước ngoài hệ thống, thống nhất đã quy định trong tiêu chuẩnNhà nước; định mức chất lượng thấp hơn mức tối thiểu Nhà nước hay ngành khốngchế...). Cũng cần chú ý xem xét bổ sung, điều chỉnh đảm bảo sự ăn khớp, giữacác điều quy định trong một tiêu chuẩn xí nghiệp và giữa các tiêu chuẩn xínghiệp có liênquan với nhau.

3- Đối với những tiêu chuẩn docấp trên giao xí nghiệp chủ trì biên soạn hoặc tham gia ý kiến, thì bản dự thảotiêu chuẩn hoặc bản góp ý kiến đó nhất thiếtt phải do Giám đốc hoặc Phó giámđốc kỹ thuật ký gửi lên cấp trên. Những tiêu chuẩn xí nghiêp quy định cho thànhphẩm xuất xưởng nhất thiết phải được cơ quan quản lý cấp trên (Vụ kỹ thuật vàcác cục hoặc công ty hoặc liên hợp xí nghiệp - với Bộ và Tổng cục, Uỷ ban Khoahọc và kỹ thuật và cục hoặc ty chủ quản - với tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương) nhất trí thì giám đốc xí nghiệp công nghiệp mới ban hành. Trường hợpkhông nhất trí thì nên xin ý kiến của Bộ trưởng, Tổng cục Trưởng hoặc Chủ tịchUỷ ban hành chính tỉnh, thành phố. Phán đấu từ nay tới năm 1980 đối với nhữngthành phẩm xuất xường là hàng hoá trao đổi, sử dụng ngoài phạm vi xí nghiệp thìnên ban hành tiêu chuẩn cấp Nhà nước hoặc cấp ngành, cấp địa phương.

V- ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TRONGXÍ NGHIỆP

1. Áp dụng tiêu chuẩn (Nhà nước,ngành, địa phương và tiêu chuản của bản thân xí nghiệp) là một trong hai nộidung chính cuả công tác tiêu chuẩn hoá trong xí nghiệp, đồng thời là một trongnhững biện pháp quan trọng nhất để xí nghiệp quản lý sản xuất một cách tích cựcvà chủ động.

Cũng như xây dựng tiêu chuẩn,tất cả các bộ phận và cán bộ trong xí nghiệp đều có trách nhiệm và nghãi vụthực hiện tiêu chuẩn trong những phần liên quan theo sự chỉ đạo và phân côngchung của giám đốc. Một sản phẩm của xí nghiệp sản xuất ra chỉ đảm bảo theođúng tiêu chuẩn khi nào ở tất cả các khâu có liên quan (thiết kế, công nghệ,vật tư, đo lường, kiểm tra...) được chuẩn bị và tiến hành đồng bộ với nhau theocác yêu cầu tiêu chuẩn quy định. Do dó, việc áp dụng tiêu chuẩn cũng chỉ đạtkết quả và giữ vững, phát huy được kết quả nếu giám đốc xí nghiệp thấy rõ vấnđề và thực sự chỉ đạo, tổ chức thực hiện bằng kế hoạch cụ thể, phân công phânnhiệm rõ ràng, biện pháp thiết thực và kiên quyết về tư tưởng, tổ chức, kinh tế- kỹ thuật, kiểm tra đánh giá và uốn nắm kịp thời các sai sót.

2- Nội dung cần chuẩn bị để ápdụng tiêu chuẩn như ở Điều 15 chương IV, trong đó các xí nghiệp cần chú ý thêmcác điểm sau đây:

Phổ biến nội dung tiêu chuẩn,chỉ rõ từng bộ phận, cá nhân những phần phải thực hiện trong phạm vi tráchnhiệm của mình. Sưu tầm (mua hoặc in, đánh máy) cung cấp đủ các bản tiêu chuẩnNhà nước do Viện tiêu chuẩn trực thuộc Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nướccung cấp. Tiêu chuẩn ngành do các Vụ kỹ thuật cung cấp. Tiêu chuẩn địa phươngdo các ban khoa học kỹ thuật hoặc ty chủ quản cung cấp. Bộ phận hoặc cán bộchuyên trách tiêu chuẩn hoá phải giúp giám đốc xí nghiệp chủ động liên hệ vớicác cơ quan trên sưu tầm các tiêu chuẩn đó.

Nên bắt đầu vận dụng tiêu chuẩnbằng việc hệ thống hoá các tài liệu kỹ thuật trước hết là các tài liệu thiếtkế; các quy trình công nghệ và phương pháp đo lường, kiểm tra. Căn cứ theo yêucầu của tiêu chuẩn mà điều chỉnh, bổ sung những chỗ không phù hợp trong tàiliệu cũ và đưa hệ thống chỉ tiêu tiêu chuẩn vào trong các tài liệu mới. Tuy hệthống hoá tài liệu kỹ thuật là vấn đề phức tạp, phải làm từng bước, nhưng phảikiên quyết làm một cách có kế hoạch và khẩn trương, vì bất cứ một sự sai sótnào trong tài liệu thiết kế, quy trình, phương pháp... đều gây ra tai hại có hệthống và kéo dài cho cả quá trình sản xuất sau đó. Theo kinh nghiệm nhiều nơicho thấy việc áp dụng tiêu chuẩn phần quan trọng còn phụ thuộc vào kế hoạch sảnxuất có ổn định trong một thời gian nhất định không và việc cung ứng vật tư cóđủ khối lượng và đúng quy cách không. Đó là những điểm đề nghị các xí nghiệpđặc biệt lưu ý giải quyết.

Tiêu chuẩn là luật pháp. Đã sảnxuất thì phải có tiêu chuẩn và theo đúng tiêu chuẩn. Đó là nguyên tắc, là cơ sởluật pháp của tiêu chuẩn. Nhưng giá trị thực tế của tính luật pháp của tiêuchuẩn được thể hiện thông qua nội dung kinh tế của tiêu chuẩn. Vì vậy, các xínghiệp cần chú ý giải quyết đúng đắn một số quan hệ sau đây:

- Phải tích cực và chủ độngchuẩn bị sản xuất và sản xuất theo đúng tiêu chuẩn. Nếu vì lý do chính đáng màchưa thể áp dụng được tiêu chuẩn cấp trên (toàn bộ hay từng phần) thì phải báocáo, xin phép ngoại lệ với cơ quan ban hành tiêu chuẩn như quy định ở Điều 28 chươngIV Điều lệ chung về tiêu chuẩn hoá của Nhà nước. Riêng với tiêu chuẩn xínghiệp, trước khi quyết định sửa đổi, giám đốc xí nghiệp cần xem xét, cân nhắccẩn thận, không nên thay đổi quá nhiều ảnh hưởng tới tính ổn định của sản xuất.

- Phải ký hợp đồng bán sản phẩmcho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn quy định. Trong hợp đồng có thể có nhữngđiểm bổ sung ngoài tiêu chuẩn nhưng không được trái với nội dung quy định trongtiêu chuẩn. Trường hợp riêng như sản phẩm xuất khẩu... nếu khách hàng yêu cầu,xét thấy có lợi ích chung cho nền kinh tế thỉ có thể ký khác tiêu chuẩn nhưngphải báo cáo và được phép ngoaị lệ của cơ quan ban hành tiêu chuẩn như nói trên.

- Chất lượng là một trong nhữngchỉ tiêu pháp lệnh về kế hoạch sản xuất. Tiêu chuẩn là một trong những cơ sở đểcân đối kế hoạch vể chủng loại và chất lượng. Do đó, như Điều 19 chương IV quyđịnh, những sản phẩm sản xuất ra không theo đúng tiêu chuẩn đều không được tínhvào khối lượng hoàn thành kế hoạch. Đây là một trong những biện pháp đảm bảotính luật pháp nghiêm túc của tiêu chuẩn, bảo đảm cho chỉ tiêu chất lượng trongkế hoạch sản xuất có hiệu lực thật sự. Với những sản phẩm không đạt tiêu chuẩncó thể cho phép đưa ra sử dụng hoặc tái chế hoặc huỷ bỏ tuỳ theo thực trạng cuảnó theo quy định xử lý riêng của Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền. Giámđốc xí nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước luật pháp về việc vi phạmtiêu chuẩn.

VI- TỔ CHỨC QUẢN LÝ TIÊUCHUẨN HOÁ CỦA XÍ NGHIỆP

1- Trong điều lệ này Chính phủkhẳng định các xí nghiệp đều phải thành lập bộ phận chuyên trách quản lý tiêuchuẩn hoá đặt trực tiếp dới sự chỉ đạo của Phó giám đốc kỹ thuật và chịu sựhướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan tiêu chuẩn hoá cấp trên. Theo tinh thần đó,đề nghị các xí nghiệp nhanh chóng chọn lựa một số cán bộ có kiến thức nhất địnhvề khoa học kỹ thuật, đã qua công tác thực tiễn một thời gian, hình thành bộphận này càng sớm, càng tốt. Tuỳ số lượng cán bộ, khối lượng và tính chất côngviệc mà thành lập phòng, ban hay tổ quản lý tiêu chuẩn hoá... với những xí nghiệpsố mặt hàng ít và đơn giản, tạm thời có thể giao cho từ 1 đến 2 cán bộ chuyêntrách cũng được.

2- Căn cứ theo Điều 22 và 23Chương V giám đốc xí nghiệp nên quy định bằng văn bản nhiệm vụ và quyền hạn cụthể của bộ phận hoặc cán bộ chuyên trách tiêu chuẩn hoá; tạo điều kiện để chonhững cán bộ này nhanh chóng nắm được việc, phát huy tác dụng. Danh sách cán bộnày cần gửi về Vụ kỹ thuật Bộ, Tổng cục hoặc ban khoa học kỹ thuật ty chủ quảnđể các cơ quan quản lý cấp trên này tổ chức bồi dưỡng, đào tạo và hướng dẫnthường xuyên về nghiệp vụ. Số cán bộ này các xí nghiệp cũng nên bố trí ổn định,không điều động hoặc giao kiêm những việc khác vừa ảnh hưởng đến tư tưởng vừakhông có điều kiện hoàn thành tốt được nhiệm vụ.

3- Trong năm 1975 và một số nămtới, bộ phận quản lý tỉnh, tiêu chuẩn hoá cần tập trung giúp giám đốc xí nghiệplập kế hoạch tiêu chuẩn hoá và theo dõi đôn đốc thực hiện kế hạch đó vơí yêucầu có đủ tiêu chuẩn cho các thành phẩm xuất xường; tổ chức phổ biến đầy đủ cáctiêu chuẩn đó trong xí nghiệp, hướng các hoạt động trong xí nghiệp lấy tiêuchuẩn làm mục tiêu phấn đấu về trình độ kỹ thuật và chất lượng sản phẩm; kiênquyết không để sản xuất ra sản phẩm không và không đạt tiêu chuẩn, chất lượngkém, giá trị sử dụng thấp.

VII- NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN LÀMTRƯỚC MẮT

Để điều lệ này sớm được phổ biếnvà thực hiện nghiêm chỉnh, đề nghị các Bộ, Tổng cục, Uỷ ban hành chính tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và các xí nghiệp xúc tiến ngay những việc sauđây:

1-Kịp thời phổ biến bản điều lệvà Thông tư hướng dẫn này đến tận từng cơ sở sản xuất, kinh doanh, Uỷ ban Khoahọc và kỹ thuật Nhà nước chịu trách nhiệm phổ biến hướng dẫn cho các Bộ, Tổngcục, các cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ có liên quan; cho Uỷ ban hànhchính và các ban Khoa học và kỹ thuật, các sở, ty quản lý sản xuất chính củacác tỉnh, thành phố; cho cấp lãnh đạo và cán bộ chuyên trách tiêu chuẩn hoá tạicác xí nghiệp thí điểm quản lý chất lượng của Nhà nước. Các cơ quan, xí nghiệpthuộc ngành, địa phương còn lại do các Bộ, Tổng cục, Uỷ ban hành chính tỉnh,thành phố tổ chức phổ biến cho các bộ phận và cán bộ trong xí nghiệp.

2- Các Bộ, Tổng cục, Uỷ ban hànhchính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ thị cho giám đốc các xí nghiệpthành lập ngay bộ phận chuyên trách quản lý tiêu chuẩn hoá như nói ở mục VItrên; báo cáo danh sách gửi về Vụ kỹ thuật hay ban Khoa học và kỹ thuật và tychủ quản để mở lớp tập huấn về nghiệp vụ.

3- Xúc tiến lập kế hoạch tiêuchuẩn hoá của xí nghiệp 2 năm 1975 - 1976 theo nội dung và yêu cầu nói ở ChươngII của điều lệ và nói ở mục III của điểm 3 mục VI trong Thông tư hướng dãn này.Vụ kỹ thuật các Bộ, Tổng cục và ban Khoa học và kỹ thuật ty chủ quản các tỉnh,thành phố hướng dẫn và giúp đỡ các xí nghiệp lập kế hoạch này.

4- Riêng các xí nghiệp có sảnphẩm thuộc diện chỉ đạo thí điểm quản lý chất lượng sản phẩm của Nhà nước cầnphối hợp với vụ kỹ thuật Bộ, Tổng cục và Viện tiêu chuẩn Uỷ ban Khoa học và kỹthuật Nhà nước xúc tiến việc phổ biến điều lệ và xây dựng kế hoạch tiêu chuẩnhoá trong xí nghiệp ngay trong 6 tháng đầu năm này.

Trên đây là một số điểm giảithích và hướng dẫn để các xí nghiệp tổ chức thực hiện Điều lệ về công tác tiêuchuẩn hoá ở xí nghiệp công nghiệp của Hội đồng Chính phủ.

Các Bộ, Tổng cục, Uỷ ban hànhchính tỉnh, thành phố nên có những hướng dẫn chi tiết, nhất là phần nhiệm vụ vàtổ chức cho các xí nghiệp do mình trực tiếp quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếugặp những khó khăn, vướng mắc gì hoặc có những đề nghị bổ sung sửa đổi gì đềnghị các xí nghiệp kịp thời trao đổi với ViệnTiêu chuẩn Uỷ ban Khoa học và kỹthuật Nhà nước.

Lê Khắc

(Đã ký)