BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2015/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNHKHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO 05NGHỀ: PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH DU LỊCH; MARKETING DU LỊCH; KỸ THUẬT LÀM BÁNH; ĐIỀUDƯỠNG; KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 06 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội banhành quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khungtrình độ cao đẳng nghề;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởngTổng cục Dạy nghề,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội ban hành Thông tư quy định chương trình khung trình độ trung cấpnghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Phiên dịch tiếngAnh du lịch; Marketing du lịch; Kỹ thuật làm bánh; Điều dưỡng; Kế toán lao độngtiền lương và bảo hiểm xã hội như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư nàychương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ caođẳng nghề cho 05 nghề: Phiên dịch tiếng Anh du lịch; Marketing du lịch; Kỹthuật làm bánh; Điều dưỡng; Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội đểáp dụng đối với các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đạihọc, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp công lập và tư thục cóđăng ký hoạt động dạy nghề các nghề trên (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) nhưngkhông bắt buộc áp dụng đối với cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

1. Chương trình khung trình độ trungcấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Phiên dịch tiếngAnh du lịch” được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Chương trình khung trình độ trungcấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Marketing du lịch”được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Chương trình khung trình độ trungcấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kỹ thuật làm bánh”được quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Chương trình khung trình độ trungcấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điều dưỡng” đượcquy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Chương trình khung trình độ trungcấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Kế toán lao độngtiền lương và bảo hiểm xã hội” được quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theoThông tư này.

Điều 2. Căn cứ quy định tại Thông tư này, hiệutrưởng các trường có đăng ký hoạt động dạy nghề các nghề trên tổ chức xây dựng,thẩm định, duyệt chương trình dạy nghề của trường.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các cơ sở dạy nghề có đăng kýhoạt động dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề đượcquy định tại Thông tư này và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các UB của QH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Lưu VT, TCDN (20 b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Thông tư 22/2015/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 05 nghề: Phiên dịch tiếng Anh du lịch; Marketing du lịch; Kỹ thuật làm bánh; Điều dưỡng; Kế toán lao động tiền lương và bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành