BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23-BYT/TT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 1984

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 23-BYT/TT NGÀY 20-7-1984 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN Y TẾ LÀM CÔNG TÁC THƯỜNG TRỰC Ở CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ, ĐIỀU DƯỠNG, VIỆN NGHIÊN CỨU KHÔNG CÓ GIƯỜNG BỆNH.

Để phù hợp với tình hình hiện nay, sau khi có sự nhất trí của Bộ Tài chính (tại Công văn số 504-TC/HCVX ngày 1-7-1984) và của Bộ Lao động (tại Công văn số 623-LĐ/CN5 ngày 14-7-1984), Bộ Y tế quy định mức phụ cấp với cán bộ, nhân viên y tế làm công tác thường trực ở các cơ sở điều trị, điều dưỡng, viện nghiên cứu không có giường bệnh như sau.

I. Ở CÁC CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ

1. Cán bộ, nhân viên y tế làm công tác thường trực bao gồm cán bộ lãnh đạo, bác sỹ, y dược sỹ, y tá, dược tá, hộ sinh, nhân viên hành chính, cấp dưỡng được hưởng phụ cấp một phiên trực như sau:

- Mức phụ cấp hiện hưởng 9 đồng nâng lên là 30 đồng.

- Mức phụ cấp hiện hưởng 7,50 đồng nâng lên là 25 đồng. - Mức phụ cấp hiện hưởng 6.00 đồng nâng lên là 20 đồng.

2. Mức phụ cấp ở các cơ sở điều trị dưới 20 giường bệnh và các trạm y tế cơ sở, trạm y tế xã, phường hiện hưởng 4,5 đồng nay nâng lên là 15 đồng.

II. Ở CÁC CƠ SỞ ĐIỀU DƯỠNG.

Các cán bộ, nhân viên y tế ở các cơ sở điều dưỡng được phụ cấp một phiên trực như sau:

- Bác sỹ 20 đồng

- Cán bộ, nhân viên y tế khác 15 đồng.

III. Ở CÁC VIỆN KHÔNG CÓ GIƯỜNG BỆNH

Cán bộ, nhân viên chuyên môn ở các viện nghiên cứu không có giường bệnh khi có yêu cầu cần thiết phải trực tiếp làm các thí nghiệm ở các la - pô để nghiên cứu khoa học và sản xuất nằm trong chương trình kế hoạch của viện được hưởng phụ cấp 1 phiên trực 24 giờ/24 giờ theo các mức sau:

- Cán bộ chuyên môn có trình độ đại học trở lên 20 đồng.

- Các bộ chuyên môn có trình độ trung học và nhân viên y tế khác 15 đồng.

IV. CHẾ ĐỘ NGHỈ BÙ

Thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 31-TT/LB ngày 15-9-1981 của Liên Bộ Y tế - Lao động - Tài chính. Nếu do yêu cầu công tác mà không thể bố trí nghỉ bù được thì được trả phụ cấp làm thêm giờ như sau:

- Lương chính dưới 45 đồng thì trả 2,40đ/giờ.

- Lương chính từ 45 đồng đến 84 đồng thì trả 3,00đ/giờ.

- Lương chính từ 85 đồng trở lên thì trả 3,75đ/giờ.

Số giờ trả phụ cấp làm thêm bình quân không quá 7 ngày/người trong 1 tháng của 1 đơn vị.

- Việc trả tiền làm thêm giờ chỉ áp dụng trong điều kiện thật đặc biệt, không thể bố trí nghỉ bù được, các đơn vị phải tự sắp xếp cho cán bộ được nghỉ bù theo chế độ.

- Vì tính chất công việc và biên chế có hạn nên cán bộ lãnh đạo trực, cán bộ trực hành chính, cán bộ trực trong các viện nghiên cứu không có giường bệnh không đặt ra chế độ nghỉ bù.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này có giá trị thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Đặng Hồi Xuân

(Đã ký)

ĐÍNH CHÍNH

CÔNG BÁO SỐ 5 NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 1984

Trang

Cột

Dòng

In thiếu

Đã in

Xin sửa lại

88

Phải

Dòng cuối cùng

Đã in thiếu một đoạn (tiếp sau dòng: có trách nhiệm chấp hành các chỉ thị,): Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng và của Uỷ ban Vật giá Nhà nước ở địa phương; báo cáo đầy đủ, toàn diện tình hình công tác giá ở địa phương với Uỷ ban vật giá Nhà nước

103

Phải

30 từ trên xuống

... an toàn giao thông nếu ở phần I...

... an toàn giao thông nêu ở phần I...

CÔNG BÁO SỐ 6 NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 1984

Trang

Cột

Dòng

In thiếu

Đã in

Xin sửa lại

116

phải

5 từ trên xuống

...căn cứ vào định nghĩa trong Thông thư...

...căn cứ vào định nghĩa trong Thông tư...

phải

7 từ trên xuống

...Viện kiểm soát nhân dân tối cao

... Viện kiểm sát nhân dân tối cao

117

phải

10 từ dưới lên

...Trạm trưởng kiểm soát quyết định...

...Trạm trưởng kiểm soát quyết định...

118

phải

4 từ trên xuống

In thiếu I. (trước dòng chữ bước 1.)..

phải

14 từ trên xuống

..giao cho cửa hàng chuyển doanh cấp huyện...

...giao cho cửa chuyên doanh cấp huyện...

phải

21 từ trên xuống

...Các loại gỗ

...Các loại đỗ...

122

trái

12 từ trên xuống

...trừ triết khấu thương nghiệp...

...trừ chiết khấu thương nghiệp...

126

trái

19 từ dưới lên

... Viện kiểm soát nhân dân...

...Viện kiểm sát nhân dân...

phải

11 từ trên xuống

...Đề nghị cho ra soát lại...

...đề nghị cho rà soát soát...

CÔNG BÁO SỐ 8 NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1984

Mục lục

trái

11 từ dưới lên

14 - 3 - 1985

14 - 3 - 1984

161

phải

10 từ dưới lên

...về thủ tục cần nên yêu cầu...

...Về thủ tục cần nêu yêu cầu.

CÔNG BÁO SỐ 9 NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 1984

Mục lục

phải

ngày 15 tháng 5 1984

ngày 15 tháng 5 năm 1984

177

trái

3 từ dưới lên

...và tháng lương mới...

...và thang lương mới...

180

trái

13 từ dưới lên

In thiếu I. (Trước dòng chữ Những căn cứ để quy định..)

CÔNG BÁO SỐ 10 NGÀY 31 THÁNG 5 NĂM 1984

Mục lục

phải

22 từ dưới lên

Thông tư liên bộ số 2-LBTT/LB...

Thông tư liên bộ số
2-LBTT/TS/LT...

194

trái

7 từ dưới lên

Viện kiểm sát nhân dân dân tối cao...

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (bỏ bớt một chữ dân)