BỘ Y TẾ

BỘ Y TẾ******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 23-BYT/TT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1960

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 59-CP NGÀY 26/10/1960 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ VẤNĐỀ PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN Y TẾ LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN DỄ BỊ TRUYỀNNHIỄM VÀ CÓ HẠI ĐẾN SỨC KHỎE

BỘ Y TẾ

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Các Ủy ban hành chính khu, thành, tỉnh
Các Sở, Ty Y tế,
Các cơ quan trực thuộc.
Các Bộ Nội vụ, Lao động, Tài chính
Các Bộ có bệnh viện, bệnh xá

Hội đồngChính phủ đã ban hành nghị định số 59-CP ngày 26/10/1960 quy định khoản phụ cấpcho cán bộ, nhân viên trong ngành Y tế làm việc trong điều kiện dễ bị truyềnnhiễm và có hại đến sức khỏe. Điều đó thể hiện sự quan tâm của Đảng và Chínhphủ đối với những nghề nghiệp có hại có sức khỏe. Nhưng vấn đề phụ cấp mới chỉlà một mặt của chính sách, mà chủ yếu là sửa đổi lề lối làm việc, và chế độtrang bị phòng hộ cho từng loại công tác cho thích hợp. Đối với cán bộ, nhânviên làm việc trong các cơ sở điều trị lao, hủi, lây, cơ sở điện quang, hóachất độc, các cơ sở cần nghiên cứu để trang bị phương tiện phòng hộ cho từngloại, đó là vấn đề căn bản.

Để giúp các đơn vị, các địaphương thi hành đúng tinh thần nghị định số 59-CP của Hội đồng Chính phủ, Bộgiải thích thêm một số điểm cần thiết và hướng dẫn thi hành như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢCHƯỞNG PHỤ CẤP.

Những cán bộ, nhân viên trongngành y tế làm việc trong điều kiện dễ bị truyền nhiễm và có hại sức khỏe đượchưởng thêm khoản phụ cấp ngoài lương chính nói ở điều 1 nghị định số 59-CP củaHội đồng gồm những đối tượng sau đây:

- Cán bộ, nhân viên làm công tácđiều trị cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm: hủi, lao, lây.

- Cán bộ, nhân viên làm công táctại các cơ sở điện quang, cobalt, radium.

- Cán bộ, nhân viên làm công táctại các cơ sở tại các phòng hóa nghiệm độc chất, các phòng nuôi cấy, thí nghiệmvi trùng.

- Cán bộ, nhân viên làm công táctại khoa bệnh lý giải phẫu (mổ xác chết), nhân viên phụ trách nhà xác, nhặt xácvô thừa nhận và chôn liệm xác chết.

II. MỨC PHỤ CẤP

Theo điều 2 của nghị định lànhững cán bộ, nhân viên làm công tác điều trị, phục vụ bệnh nhân trong các trạihủi, bệnh viện hủi (trong các trại hủi) được hưởng khoản phụ cấp bằng tỷ lệphần trăm lương chính hàng tháng quy định như sau:

1. Cán bộ, nhân viênchuyên môn trực tiếp làm công tác điều trị phục vụ bệnh nhân hủi, thường xuyênở trong trại hủi thì trong 3 năm đầu được hưởng khoản trợ cấp hàng tháng 40%lương chính; nếu công tác liên tục trên 3 năm trở lên thì cứ mỗi năm tăng thêmtrong khoản phụ cấp hàng tháng 5% lương chính như phụ cấp tối đa mỗi thángkhông được qúa 60% lương chính.

Thí dụ: Một y sĩ đã cóthâm niên nghề trên 3 năm, được điều động đến công tác tại trại hủi thì trong 3năm đầu phụ cấp hàng tháng tính như sau:

58 x 40

Thông tư 23-BYT/TT năm 1960 hướng dẫn Nghị định 59-CP 1960 về phụ cấp cho cán bộ nhân viên y tế làm việc trong điều kiện dễ bị truyền nhiễm và có hại đến sức khỏe do Bộ Y Tế ban hành 100

=

23đ20

- Một y sĩ khác cũng thâm niênnghề như trên đồng thời đã liên tục công tác trên 3 năm trong trại hủi thì tínhphụ cấp hàng tháng như sau:

58 x 45

Thông tư 23-BYT/TT năm 1960 hướng dẫn Nghị định 59-CP 1960 về phụ cấp cho cán bộ nhân viên y tế làm việc trong điều kiện dễ bị truyền nhiễm và có hại đến sức khỏe do Bộ Y Tế ban hành 100

=

26đ10

Sau đó cứ thêm một năm thì phụcấp thêm 5% lương chính cho đến mức tối đa là 60% lương chính như đã quy định.

2. Cán bộ, nhân viên kháckhông trực tiếp làm công tác điều trị như: cán bộ chính trị, hành chính quảntrị, dược pha chế, phát thuốc, thường ngày phải làm việc trong khu vực bệnhnhân hủi, thỉnh thoảng có tiếp xúc với bệnh nhân thì trong 3 năm đầu được hưởngphụ cấp hàng tháng bằng 20% lương chính; nếu công tác liên tục trên 3 năm trongtrại hủi, thì cứ mỗi năm khoản phụ cấp hàng tháng được tăng lên 5% lương chính,nhưng phụ cấp tối đa mỗi tháng không được qúa 40% lương chính.

Thí dụ: Một Phó Quản đốcchính trị lương chính là 74đ, công tác tại trại hủi trong 3 năm đầu thì đượctính phụ cấp như sau:

74 x 20

Thông tư 23-BYT/TT năm 1960 hướng dẫn Nghị định 59-CP 1960 về phụ cấp cho cán bộ nhân viên y tế làm việc trong điều kiện dễ bị truyền nhiễm và có hại đến sức khỏe do Bộ Y Tế ban hành 100

=

14đ80

- Một nhân viên kế toán việnphí, lương chính đã xếp 50đ đã liên tục công tác tại trại hủi trên 3 năm thìtính phụ cấp hàng tháng như sau:

50 x 25

Thông tư 23-BYT/TT năm 1960 hướng dẫn Nghị định 59-CP 1960 về phụ cấp cho cán bộ nhân viên y tế làm việc trong điều kiện dễ bị truyền nhiễm và có hại đến sức khỏe do Bộ Y Tế ban hành 100

=

12đ50

Sau đó cứ thêm một năm thì phụcấp thêm 5% lương chính cho đến mức tối đa là 40% lương chính như đã quy định.

Những trường hợp trước trực tiếpnay không trực tiếp hoặc ngược lại trước không trực tiếp vay trực tiếp thì tínhnhư sau:

Thí dụ: Một y tá trướccông tác không trực tiếp 4 năm (9/1955 – 9/1959) nay đã chuyển sang công táctrực tiếp 1 năm (9/1959 – 9/1960) thì 4 năm công tác không trực tiếp được tính1/2 thời gian để cộng vào thâm niên trực tiếp sau (3 năm).

- Một ý tá khác trước công táctrực tiếp 4 năm (9/1955 – 9/1959) nay đã chuyển công tác không trực tiếp 1 năm(9/1959 – 9/1960) thì hưởng mức phụ cấp không trực tiếp (cộng cả trước và sautức là 5 năm).

Khi tính phụ cấp phải căn cứtheo số ngày đã trực tiếp công tác trong trại nhiều hay ít mà vận dụng đúngtheo tinh thần điều 7 của nghị định.

Khoản phụ cấp này chỉ áp dụngcho cán bộ, nhân viên trong biên chế, tạm tuyển, hợp đồng và những bệnh nhân đãkhỏi hẳn tình nguyện ở lại công tác. Còn đối với những bệnh nhân đang thời kỳđiều trị, theo dõi, tuy có làm công tác cho trại cũng không được hưởng mà chỉhưởng chế độ sinh hoạt phí hiện hành.

Chế độ này chỉ áp dụng cho nhữngtrại: Quỳnh Lập, Vân Môn, Qủa Cảm, Phủ Bình, Sông Mã.

Theo điều 3 của nghị định là nhữngcán bộ, nhân viên công tác trong những điều kiện sau đây được hưởng một khoảnphụ cấp ấn định là 15 đồng 1 tháng:

1. Chi tiết a gồm có:

- Bác sĩ, y sĩ chuyên trách vàhàng ngày trực tiếp chiếu điện cho bệnh nhân (chiếu tim, phổi, soi dạ dày).

- Y tá chuyên trách và hàng ngàyngồi ghi kết qủa khi y, bác sĩ chiếu điện và những y tá thường xuyên đứng cạnhmáy để nâng đỡ bệnh nhân nặng với điều kiện là không có bình phong chi hoặc áochi bảo vệ.

- Cán bộ, nhân viên điều khiểnmáy Cobalt để điều trị bệnh nhân.

2. Chi tiết b gồm có:

- Bác sĩ, y sĩ chuyên trách vàhàng ngày trực tiếp chiếu điện, chụp điện cho bệnh nhân lao ở các bệnh việnchuyên khoa lao, phân viện lao, viện điều dưỡng lao.

- Y tá thường xuyên ngồi ghi kếtqủa chiếu chụp cho bệnh nhân lao ở các bệnh viện chuyên khoa lao, phân việnlao, viện điều dưỡng lao, hoặc phải nâng đỡ bệnh nhân nặng khi chiếu, chụp cũngvới điều kiện là không có bình phong chi hoặc áo chi bảo vệ.

3. Chi tiết c gồm có:

- Cán bộ, nhân viên chuyên tráchvừa bảo vệ và dùng kim Radium để điều trị bệnh ung thư.

Theo điều 4 của nghị định lànhững cán bộ, nhân viên công tác trong những điều kiện sau đây được hưởng mộtkhoản phụ cấp ấn định là 12 đồng 1 tháng:

1. Chi tiết a gồm có:

Bác sĩ, y sĩ, y tá chuyên tráchvà hàng ngày trực tiếp điều khiển máy điện quang tại các tủ điều khiển đặtriêng ở cạnh phòng để máy, hoặc đặt trong phòng máy nhưng có bình phong chi bảovệ đặt trước tủ điều khiển.

- Y tá thường xuyên ngồi ghi kếtqủa khi y, bác sĩ chiếu điện nhưng có bình phong chi bảo vệ, hoặc bàn ghi đặtxa máy.

- Cán bộ, nhân viên phụ tráchđặt trạm và điều khiển máy điện quang để điều trị bệnh ung thư hay các bệnhkhác, kể cả cán bộ, công nhân sửa chữa máy, điều lượng máy khi chạy.

2. Chi tiết b gồm có:

- Bác sĩ, y tá, y sĩ, hộ lý hàngngày trực tiếp điều trị, phục vụ bệnh nhân chuyên khoa lao trong chuyên khoalao, phân viện lao, viện điều dưỡng lao hoặc các bệnh viện khác có khu bệnhnhân lao từ 60 giường bệnh trở lên, giành riêng cho bệnh nhân lao.

Theo điều 5 của nghị định lànhững cán bộ, nhân viên công tác trong những điều kiện sau đây được hưởng mộtkhoản phụ cấp ấn định là 10 đồng một tháng.

1. Chi tiết a gồm có:

- Bác sĩ, y sĩ, y tá, hộ lýchuyên trách và hàng ngày trực tiếp điều trị, phục vụ bệnh nhân lây ở khu lâybệnh viên Bạch Mai, kể cả khu cách ly bệnh nhân hủi.

- Y sĩ, y tá, hộ lý chuyên tráchvà hàng ngày trực tiếp điều trị, phục vụ bệnh nhân ở khu cách ly, lao, lây củacác bệnh nhân khác có từ 6 giường trở lên giành riêng cho bệnh nhân lao, lây(khu lây quy định ở đây là tập trung đủ các loại bệnh lây như: lao, thương hàn,thổ tả, đậu mùa, lỵ, trực trùng, bại liệt, nhiệt thán, yết hầu, quai bị, viêmmàng não, chó dại, trừ các khu nội, ngoại, nhi, sản, có một số giường cách lyđể đề phòng khi có bệnh nhân cần cách ly thì tạm chuyển sang, rồi đưa đến khucách ly chung của bệnh viên thì không được hưởng).

2. Chi tiết b gồm có:

- Bác sĩ, y sĩ chuyên trách vàhàng ngày trực tiếp mổ xác chết đủ các loại để phục vụ cho việc nghiên cứu bệnhlý ở các khoa bệnh lý giải phẫu như: bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Tiệp khắcHải Phòng, bệnh viện Phủ Doãn.

- Y sĩ, y tá, xét nghiệm viênchuyên trách và hàng ngày trực tiếp vi trùng lao (máu, đờm…) của những bệnhviện chuyên khoa lao, phân viện lao, viện điều dưỡng lao và những xét nghiệmviên chuyên trách xét nghiệm vi trùng lao của bệnh viện Bạch Mai.

- Bác sĩ, y sĩ chuyên trách vàhàng ngày trực tiếp khám bệnh và điều trị bênh nhân lao, hủi ngoại trừ thuộccác phòng khám bệnh lao, hủi ngoại trú.

3. Chi tiết c gồm có:

- Nhân viên trong các bệnh việnchuyên khoa lao, phân viện lao, viện điều dưỡng và khu lao bệnh viện Bạch Mai,làm công tác vệ sinh nhà xác, vệ sinh bố xí, cống rãnh, giặt quần áo, rửa bátđĩa của bệnh nhân lao.

- Nhân viên phụ trách bể ướp xáccủa Viện giải phẫu trường Đại học y dược thường xuyên phải ngâm, rửa, luộc, bơmthuốc vào xác và chuyển xác đến phòng thực tập cho sinh viên thực tập.

- Nhân viên phụ trách nhà xáccủa thành phố Hà Nội.

Theo điều 6 của Nghị định lànhững cán bộ, nhân viên công tác trong những điều kiện sau đây được hưởng mộtkhoản phụ cấp ấn định là 5 đồng một tháng.

1. Chi tiết a gồm có:

- Bác sĩ, dược sĩ, y tá, dược tácông tác ở các phòng hóa nghiệm độc chất hàng ngày phải tiếp xúc với các loạiacide mạnh, hóa chất độc, làm việc trong các phòng kín, nóng bức, thiếu khôngkhí như: bộ phận chất độc kỹ nghệ (Viện vệ sinh), phòng hóa dược hữu cơ, phòngphân tích hóa vô cơ (Trường đại học y dược).

- Cán bộ, nhân viên công tác ởcác phòng thí nghiệm nuôi cấy, sản xuất vi trùng hàng ngày phải làm việc trongphòng kín nóng bức, thiếu không khí của Viện Vi trùng như: cầu trùng sinh bệnh,bệnh súc vật lây cho người, giang mai, vi trùng đường ruột, siêu vi trùng, đôngy thực nghiệm, giải độc tố, giữ giống, kháng nguyên, bộ phận nuôi súc vật đangthí nghiệm.

2. Chi tiết b gồm có:

- Nhân viên làm công tác nhàxác, chôn liệm xác chết ở các bệnh viện (trừ những nhân viên công tác đội chỉluân phiên quét dọn, chứ không làm nhiệm vụ chính là chôn liệm thì không đượchưởng).

- Bác sĩ làm công tác giảng dạyở bộ môn giải phẫu của Trường Đại học y dược được làm nhiệm vụ hướng dẫn sinhviên thực tập về giải phẫu.

- Nhân viên công tác nhặt xác,chôn liệm xác chết vô thừa nhận thuộc thành phố Hà Nội.

3. Chi tiết c gồm có:

- Những cán bộ, nhân viên khácthường ngày phải làm việc trong khu vực bệnh nhân lao, thỉnh thoảng có tiếp xúcvới bệnh nhân như: công tác chính trị bệnh nhân, kế toán viện phí, gác cổng,lái xe, y tá, hành chính, quản lý cấp dưỡng bệnh nhân… ở các bệnh viện chuyênkhoa lao, phân viện lao, viện điều dưỡng lao (không kể giữ trẻ, y tá cơ quan,cấp dưỡng tập thể và những người không làm việc trong khu vực bệnh nhân).

- Y tá, hộ lý công tác ở phòngđiện quang làm nhiệm vụ hướng dẫn bệnh nhân vào buồng điện, chứ không phảithường xuyên đứng cạnh máy.

- Y tá, hộ lý công tác ở phòngkhám bệnh lao, hủi làm nhiệm vụ tiếp nhận ít nhiều có tiếp xúc với bệnh nhân.

- Y sĩ, y tá các đội lưu độngchống lao, hủi hàng ngày làm nhiệm vụ phát thuốc, điều trị ngoại trú và pháthiện lao hủi.

- Nhân viên xét nghiệm các bệnhviện khác có một số giường bệnh lao, được phân công đặc trách xét nghiệm bệnhphẩm lao (kể cả nội và ngoại trú) đồng thời xét nghiệm bệnh phẩm những tạp bệnhkhác.

III. CÁCH TÍNH PHỤ CẤP.

Theo điều 7 của nghị định thìcách tính phụ cấp như sau:

a) Chi tiết 1: 1/3 mức phụcấp áp dụng cho:

- Cán bộ, nhân viên chuyên tráchcông việc trên, nhưng vì lý do nào đó: nghỉ có việc riêng, con ốm mẹ nghỉ, đihọc, đi công tác… trong tháng chỉ làm việc trên 5 ngày, dưới 10 ngày tại nhữngnơi đã quy định.

- Cán bộ, nhân viên không chuyêntrách công tác trên, nhưng được phân công kiêm nhiệm, tổng cộng trong tháng chỉlàm việc trên 5 ngày, dưới 10 ngày trong tháng tại những nơi đã quy định.

- Cán bộ, nhân viên khác do yêucầu công tác bất thường được điều đến làm việc tại những nơi đã quy định liêntiếp trên 5 ngày, dưới 10 ngày trong tháng ấy.

b) Chi tiết 2: 2/3 ức phụ cấpáp dụng cho:

- Cán bộ, nhân viên chuyên tráchcông tác trên, nhưng vì lý do nào đó như nghỉ việc riêng, đi công tác, trongtháng chỉ làm việc trên 10 ngày dưới 20 ngày tại những nơi đã quy định.

- Cán bộ, nhân viên không chuyêntrách công tác trên, nhưng được phân công kiêm nhiệm, tổng cộng trong tháng làmviệc trên 10 ngày dưới 20 ngày tại những nơi đã quy định.

- Cán bộ, nhân viên khác do yêucầu công tác bất thường được điều động đến làm việc tại những nơi đã quy địnhliên tiếp trên 10 ngày dưới 20 ngày trong tháng ấy.

c) Chi tiết 3: Cả mức phụ cấpáp dụng cho:

- Cán bộ, nhân viên chuyên tráchvà hàng ngày liên tiếp làm việc tại các nơi đã quy định, hoặc do yêu cầu côngtác được phân công kiêm nhiệm làm thêm việc khác nhưng trong tháng đã trực tiếplàm tại những nơi đã quy định trên 20 ngày.

- Cán bộ, nhân viên khác do yêucầu công tác bất thường được điều động đến làm việc tại những nơi đã quy địnhliên tiếp trên 20 ngày trong tháng ấy.

d) Những thời gian không đượchưởng:

- Cán bộ, nhân viên tuy chuyêntrách công tác trên, nhưng những thời gian đi học, đi bổ túc, đi công tác, conốm mẹ nghỉ, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm trên 7 ngày (không kể thời gian nghỉ phéphàng năm) thì không được hưởng.

- Cán bộ, nhân viên được phâncông kiêm nhiệm hoặc do yêu cầu công tác bất thường được điều động đến làm việctại những nơi đã quy định không qúa 5 ngày trong tháng ấy cũng không được hưởng.

Theo điều 8 của Nghị định lànhững sinh viên trong thời gian thực tập, công nhân viên ngoài biên chế,nếu công tác trong các điều kiện quy định ở các điều 2, 3, 4, 5, 6 của nghịđịnh này cũng được hưởng.

Bộ giải thích như sau:

- Những sinh viên và học sinh ysĩ trung cấp trong thời gian thực tập nếu do yêu cầu công tác mà được điều độngđến công tác và thời gian học tập chuyên khoa hóa tại những nơi đã quy định thìmới được hưởng. Còn đối với sinh viên và học sinh y sĩ trung cấp do yêu cầu họctập được bố trí đến để học tập thêm thực tế thì không được hưởng.

- Cán bộ, nhân viên ngoài biênchế như hợp đồng, tạm tuyển làm việc trong những điều kiện trên cũng được hưởng(trừ nhân viên, công nhân công nhật).

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Theo điều 9 của nghị định thìchế độ phụ cấp cho những cán bộ nhân viên trong ngành y tế làm việc trong điềukiện dễ bị truyền nhiễm và có hại sức khỏe được thi hành kể từ ngày 1/9/1960.Các điều khoản quy định về chế độ phụ cấp trong thông tư số 45-BYT/TT ngày15/10/1957 và thông tư số 18-BYT/TT ngày 30/6/1959 của Bộ hết hiệu lực kể từngày quy định của nghị định số 59-CP.

Bộ quy định áp dụng điều khoảntrên như sau:

1. Cán bộ, nhân viên trước đây ởtrong điều kiện công tác đã được phụ cấp theo tinh thần thông tư số 45 và thôngtư số 18 nay, nếu công tác ấy vẫn nằm trong diện được hưởng phụ cấp cũ thì đượctruy lĩnh khoản chênh lệch này kể từ ngày 1/9/1960, nhưng nếu phụ cấp cũ đãlĩnh cao hơn phụ cấp mới thì không truy hoàn khoản tiền chênh lệch đã lĩnh.

2. Cán bộ, nhân viên trước đâychưa được hưởng diện phụ cấp của thông tư số 45 và thông tư số 18, nay mới đượcquy định phụ cấp trong nghị định số 59 thì được hưởng phụ cấp mới này kể từngày 1/9/1960.

3. Những cán bộ, nhân viên đượcbố trí công tác ở những nơi đã quy định trên sau ngày 1/9/1960 thì được hưởngkể từ ngày nhận công tác ấy.

Để thi hành chế độ phụ cấp theonghị định số 59-CP ngày 26/10/1960 của Hội đồng Chính phủ có kết qủa tốt, cácỦy ban hành chính khu, thành, tỉnh, các Sở, Ty Y tế, các cơ quan trực thuộc đặtkế hoạch phổ biến và áp dụng trong phạm vi những đối tượng đã quy định, tuyệtđối không được tràn lan. Còn những trường hợp nào xét thấy chưa hợp lý hoặcchưa được quy định ở trên cần xét để phụ cấp thì phải báo cáo về Bộ để nghiêncứu.

Hàng tháng sau khi thanh toánkhoản phụ cấp này, các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các địa phương báo cáo vềBộ rõ những trường hợp đã được hưởng phụ cấp theo mẫu kèm theo([1]).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đức Thắng

[1] Mẫu báo cáokhông đăng trong công báo này