BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 1995

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Hướng dẫn sửa đổi
mục III, thông tư số 30/TC-NSNN ngày 5/4/1994

Nhằm khuyến khích các địa phương phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách Nhà nước năm 1994 đã được Chính phủ giao và giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Mục III (về thưởng thu vượt kế hoạch thuế doanh thu) Thông tư số 30/TC-NSNN ngày 5 tháng 4 năm 1994 như sau:

Nếu địa phương thực hiện vượt mức kế hoạch về thuế doanh thu thì ngoài phần địa phương được hưởng theo tỷ lệ quy định tại Quyết định số 150/TC-NSNN ngày 26 tháng 2 năm 1994 còn đươc xét thưởng 60% phần vượt nộp về ngân sách Trung ương.

Sở Tài chính - Vật giá lập báo cáo (có xác nhận của Chi cục Kho bạc Nhà nước) gửi Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 3 năm 1995 để có căn cứ xem xét cấp thưởng lại cho ngân sách địa phương.

Thông tư này thay thế điểm III (về thưởng thu vượt thuế doanh thu) Thông tư số 30/TC-NSNN ngày 5 tháng 4 năm 1994 của Bộ Tài chính.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng