thông tư

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH CỦA BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - BỘ TÀI CHÍNH
SỐ 25/2003/TTLT /BKHCN-BTC NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2003
VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
SỐ 2341/2000/TTLT /BKHCNMT- BTC NGÀY 28/11/2000 "HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNHSỐ 119/1999/NĐ-CP NGÀY 18/9/1999
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH KHUYẾN KHÍCH CÁC DOANHNGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO HOẠT ĐỘNG
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ"

Căn cứ Nghị định số119/1999/ NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tàichính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ,liên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) -Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 2341/ 2000/ TTLT/ BKHCNMT- BTCngày 28/11/ 2000 để hướng dẫn thực hiện.

Để thống nhất về côngtác quản lý tài chính đối với việc hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học chodoanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới thuộc ngành nghề,lĩnh vực Nhà nước ưu tiên theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 119/1999/NĐ-CP , liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung như sau:

I- NỘI DUNG CHI:

1- Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp thực hiệnđề tài nghiên cứu khoa học tạo ra công nghệ mới được chi cho những nội dungsau:

- Chi cho hoạt động nghiệp vụ nghiên cứu khoa học.

- Chi mua tài liệu kỹ thuật, bí quyết công nghệ phục vụnghiên cứu.

- Chi phân tích mẫu, đánh giá chỉ tiêu chất lượng sản phẩmnghiên cứu.

- Chi mua vật tư, nguyên vật liệu thiết yếu dùng cho nghiêncứu.

- Chi mua hoặc thuê trang thiết bị phục vụ trực tiếp chonghiên cứu.

- Chi hợp tác quốc tế phục vụ trực tiếp nội dung nghiên cứu.

- Chi nghiệm thu, đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học.

- Chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu.

2- Trong trường hợp một nội dung công việc sử dụng hai nguồnkinh phí (nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ và vốn của doanh nghiệp), thì phảighi rõ kinh phí của từng nguồn trong chứng từ, sổ sách kế toán của đơn vị.

3- Không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ để chikhấu hao tài sản cố định, chi sửa chữa và xây dựng cơ sở vật chất, chi quản lýđề tài.

II- LẬP, QUYẾT ĐỊNH, PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH:

1- Hàng năm căn cứ vào nhu cầu hỗ trợ kinh phí nghiên cứukhoa học của các doanh nghiệp để thực hiện các đề tài thuộc danh mục khuyếnkhích của Nhà nước đã được lựa chọn thông qua Hội đồng thẩm định (bao gồm đềtài chuyển tiếp và đề tài mới), Bộ Khoa học và Công nghệ lập dự toán và dự kiếnphương án phân bổ kinh phí hỗ trợ cho từng doanh nghiệp gửi Bộ Tài chính đểtổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định theo trình tự, nội dung, thời gianvà biểu mẫu quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2- Căn cứ vào dự toán và phương án phân bổ dự toán chi ngânsách hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho các doanh nghiệp năm kế hoạch, được cơ quancó thẩm quyền quyết định, Bộ Tài chính giao tổng mức kinh phí hỗ trợ nghiên cứukhoa học của các doanh nghiệp cho Bộ Khoa học và Công nghệ, có chi tiết chotừng doanh nghiệp.

III- CHẤP HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

1- Trên cơ sở tổng mức kinh phí được giao và mức kinh phí hỗtrợ cho từng doanh nghiệp, Bộ Khoa học và công nghệ ký hợp đồng khoa học và côngnghệ với từng doanh nghiệp (đối với các đề tài mới thực hiện trong năm).

2- Căn cứ mức kinh phí được nhà nước hỗ trợ, nội dung nghiêncứu theo hợp đồng khoa học và công nghệ đã ký với Bộ Khoa học và Công nghệ vàtiến độ triển khai thực hiện đề tài, doanh nghiệp lập dự toán gửi Bộ Tài chínhtheo nội dung chi và nhóm mục chi: Chi thanh toán cá nhân, chi nghiệp vụ chuyênmôn, chi mua sắm, sửa chữa, các khoản chi khác; đồng gửi Bộ Khoa học và Côngnghệ để theo dõi, quản lý. Bộ Tài chính xem xét, kiểm tra, nếu bảo đảm các điềukiện thanh toán theo qui định, thì thực hiện chi trả, thanh toán trực tiếp chocác doanh nghiệp bằng hình thức lệnh chi tiền, theo Chương- Loại- Khoản- nhómmục như sau:

- Chương : tương ứng của từng doanh nghiệp.

- Loại : 11 "Hoạt động nghiên cứu khoa học".

- Khoản : 01 "Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng và phát triển khoa học tự nhiên"

- Nhóm mục: Tương ứng với các nội dung chi.

Riêng năm 2003: Các doanh nghiệp lập dự toán theo nội dungchi và mục, tiểu mục chi theo qui định hiện hành gửi Bộ Tài chính làm căn cứcấp phát kinh phí bằng hình thức lệnh chi tiền, đồng gửi Bộ Khoa học và Côngnghệ để theo dõi và quản lý.

3- Để cấp tiếp kinh phí đối với những đề tài nghiên cứu khoahọc của doanh nghiệp được thực hiện từ hai năm trở lên, từ các năm sau doanhnghiệp phải gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính các tài liệu sau:

- Báo cáo tình hình triển khai và kết quả đạt được theo mẫu(phụ lục 3- báo cáo định kỳ tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học) quiđịnh tại Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT /BKHCNMT- BTC ngày 28/11/2000 củaliên Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường- Bộ Tài chính.

- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí hoặc báo cáo quyết toánkinh phí của năm trước (nếu đã đến thời hạn phải quyết toán), bao gồm hai nguồnngân sách nhà nước cấp và kinh phí của doanh nghiệp tham gia thực hiện đề tàinghiên cứu.

- Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện năm trước của các cơquan quản lý Nhà nước.

- Công văn đề nghị cấp tiếp kinh phí.

IV- CÔNG TÁC KIỂM TRA, QUYẾT TOÁN:

1- Đối với doanh nghiệp:

Doanh nghiệp được nhà nước hỗ trợ kinh phí phải tổ chức hạchtoán kế toán theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Kinh phí chi thực hiệnđề tài phải được hạch toán cụ thể, rõ ràng. Giám đốc doanh nghiệp và chủ nhiệmđề tài chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí Nhà nước hỗ trợ đúng mục đích,đúng chế độ và thanh quyết toán kinh phí trung thực, chính xác. Trường hợpdoanh nghiệp sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp không đúng mục đích, saichế độ, doanh nghiệp không đảm bảo đủ vốn cần thiết để thực hiện đề tài như đãcam kết trong hợp đồng thì Bộ Khoa học và Công Nghệ, Bộ Tài chính dừng chi vàthu hồi kinh phí đã hỗ trợ.

Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi báo cáo quyết toán năm cho Bộ Khoa học và công nghệ,Bộ Tài chính, bao gồm:

- Báo cáo tổng kinh phí đã thực hiện đề tài (vốn của doanhnghiệp, kinh phí ngân sách cấp).

- Báo cáo tổng hợp và chi tiết phần kinh phí ngân sách nhànước hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học ( biểu mẫu báo cáo quyết toán thựchiện theo Quyết định số 999 TC/QĐ/CĐKTngày 02/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), có thuyết minh chi tiết theo nộidung chi và theo mục lục ngân sách nhà nước.

2- Đối với cơ quan quản lý:

- Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan liênquan tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện đề tài về nội dung và tiến độ nghiêncứu, tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp, tình hình huy động vốncủa doanh nghiệp thực hiện đề tài như đã cam kết trong hợp đồng; kiểm tra, xétduyệt quyết toán năm (Phần kinh phí ngân sách nhà nước cấp) của doanh nghiệp vàtổng hợp gửi Bộ Tài chính quyết toán năm, bao gồm: Báo cáo tổng kinh phí đãthực hiện đề tài (vốn của doanh nghiệp, kinh phí ngân sách cấp), báo cáo tổng hợpvà chi tiết phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứukhoa học, có thuyết minh, phân tích hiệu quả sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngânsách nhà nước, nêu rõ những kết quả đạt được và tồn tại cần khắc phục.

- Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định và thông báo nhậnxét quyết toán năm kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp nghiêncứu khoa học cho Bộ Khoa học và Công nghệ.

V- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngàyđăng công báo. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, đềnghị phản ánh về Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét giải quyết.