BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 25/2008/TT-BQP

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2008

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 148/2006/NĐ-CP NGÀY 04/12/2006 CỦACHÍNH PHỦ VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ VÀNH ĐAI AN TOÀN CÁC KHOĐẠN DƯỢC, VẬT LIỆU NỔ, NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC, VẬT LIỆU NỔ DO BỘ QUỐC PHÒNGQUẢN LÝ

Căn cứ Nghị định số148/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng,quản lý và bảo vệ Vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sảnxuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý (sau đây gọi tắt là Nghịđịnh số 148/2006/NĐ-CP ) Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chỉnh:

Các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhàmáy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ (gọi tắt là kho đạn dược) thực hiện theo quyđịnh tại Điều 1 Nghị định số 148/2006/NĐ-CP bao gồm: Kho đạn dược lục quân, khotên lửa phòng không và phương tiện sát thương hàng không, kho đạn dược hải quânđược phân ra các cấp:

a) Các kho đạn dược cấp Bộ Quốcphòng;

b) Các kho đạn dược cấp quân khu,quân đoàn, quân chủng, binh chủng;

c) Các kho đạn dược cấp sư đoàn,Vùng Hải quân, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

d) Các kho nguyên liệu, sản phẩm vàdây chuyền sản xuất vật liệu nổ, sản xuất, sửa chữa đạn dược của các nhà máyquốc phòng.

đ) Các kho cấp lữ đoàn, trung đoàn,căn cứ sân bay huyện, thị và tương đương.

2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với mọi cơquan, tổ chức, cá nhân hoạt động, sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Nguyên tắc quy hoạch, xây dựng,quản lý, bảo vệ vành đai an toàn kho

Nguyên tắc quy hoạch, xây dựng,quản lý, bảo vệ vành đai an toàn kho thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghịđịnh số 148/2006/NĐ-CP cụ thể như sau:

a) Các kho đạn dược nêu tại điểm a,b, c, d, đ Mục 1 phần I Thông tư này đóng quân trên địa bàn của các địa phươngtrong cả nước và mọi tổ chức, cá nhân có liên quan phải có trách nhiệm xâydựng, quản lý, bảo vệ vành đai an toàn kho.

b) Mọi tổ chức, cá nhân khi quyhoạch, xây dựng công trình, khai thác, sử dụng vùng đất, khoảng không thuộcVành đai an toàn kho trong phạm vi cho phép quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều7 Nghị định số 148/2006/NĐ-CP phải có ý kiến của thủ trưởng đơn vị cấp trêntrực tiếp quản lý kho đạn dược và chấp hành các quy định về xây dựng, quản lý,bảo vệ vành đai an toàn kho. Ngoài phạm vi cho phép quy định tại khoản 2, khoản3 Điều 7 Nghị định số 148/2006/NĐ-CP phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

II. QUY ĐỊNH VÀNH ĐAI AN TOÀNKHO

1. Vành đai an toàn kho thực hiệntheo quy định tại Điều 5 Nghị định số 148/2006/NĐ-CP bao gồm:

a) Tất cả các kho đạn dược nêu tạiđiểm a, b, c, d, đ Mục 1 phần I Thông tư này phải xác định Vành đai an toàn kho.Vành đai an toàn kho phải bảo đảm ngăn chặn được các yếu tố xâm hại, gây mất antoàn cho kho đạn dược và phải bảo đảm an toàn cho tính mạng, tài sản của các tổchức, cá nhân nằm ngoài Vành đai an toàn kho nếu kho đạn dược xảy ra sự cốcháy, nổ.

b) Vành đai an toàn kho được xácđịnh trên thực địa bằng hàng rào, cột mốc, biển báo và có bản đồ địa chính,trong đó xác định rõ vị trí, diện tích chiếm đất của kho đạn dược và Vành đaian toàn kho.

c) Các kho đạn dược, ngoài hồ sơquản lý công trình quốc phòng và khu quân sự phải có hồ sơ quản lý Vành đai antoàn kho. Nếu Vành đai an toàn kho hiện tại không thuộc phạm vi đất quốc phòngquản lý, đơn vị quản lý trực tiếp kho đạn dược phối hợp với cơ quan chức năngcủa địa phương lập và quản lý hồ sơ Vành đai an toàn kho. Khi có quyết địnhchuyển giao mục đích sử dụng thành đất quốc phòng thì thực hiện việc lập vàquản lý hồ sơ theo quy định quản lý đất quốc phòng và pháp luật về đất đai.

2. Bán kính an toàn của các kho đạndược thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 148/2006/NĐ-CP được xácđịnh cụ thể như sau:

a) Tất cả các loại đạn dược cấtchứa trong từng nhà kho phải tính toán, quy đổi ra đương lượng TNT (DTNT);

b) Trên cơ sở DTNT, căncứ vào Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4586 : 1997 “Vật liệu nổ công nghiệp - Yêu cầuan toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng”; Quyết định số 338/QĐ-QP ngày16/9/1991 ban hành “Quy định về kho đạn dược (Lục quân) của QĐNDVN” và các tàiliệu kỹ thuật về tên lửa phòng không, phương tiện sát thương hàng không, vũ khíhải quân để tính toán các khoảng cách an toàn:

- Khoảng cách an toàn về chấn động;

- Khoảng cách an toàn về tác độngcủa sóng không khí;

- Khoảng cách an toàn về tác độngcủa mảnh văng.

c) Sau khi tính toán các khoảngcách an toàn nêu ở điểm b, giá trị lớn nhất trong các khoảng cách an toàn tínhtoán được chọn làm bán kính an toàn cho từng nhà kho. Bán kính an toàn lớn nhấtcủa các nhà kho được chọn làm bán kính an toàn của kho.

d) Vành đai an toàn kho là phạm vivùng bao quanh các nhà kho thuộc kho đạn dược, gồm trên mặt đất và trong lòngđất, nằm giữa giới hạn trong và giới hạn ngoài với khoảng cách bằng bán kính antoàn lớn nhất của các nhà kho. Giới hạn trong của Vành đai an toàn kho đạn dượclà hàng rào hoặc tường rào khép kín khu vực kho đạn dược. Nếu có nhiều lớp hàngrào hoặc tường rào khép kín khu vực kho đạn dược thì giới hạn trong của Vànhđai an toàn kho đạn dược là lớp hàng rào hoặc tường rào gần nhà kho nhất. Đốivới kho cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương thìgiới hạn trong của Vành đai an toàn kho đạn dược là mép ngoài của nền nhà kho.

đ) Bán kính an toàn của từng cấpkho phụ thuộc vào chủng loại đạn dược, DTNT nhưng phải nằm tronggiới hạn sau:

- Kho cấp Bộ Quốc phòng, kho cấpquân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, vùng hải quân và tương đương: Bánkính an toàn không được vượt quá 1500 mét.

- Kho cấp sư đoàn, kho cấp tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương: Bán kính an toàn không đượcvượt quá 1000 mét.

- Đối với các kho cấp lữ đoàn,trung đoàn và tương đương; căn cứ sân bay, các kho nguyên liệu, sản phẩm và dâychuyền sản xuất vật liệu nổ, sản xuất, sửa chữa đạn dược của các nhà máy quốcphòng: Bán kính an toàn không được vượt quá 1000 mét.

- Đối với các kho đạn dược cấphuyện, thị và tương đương: Bán kính an toàn không dưới 14 mét. Nếu nhà kho cótường xung quanh bằng bê tông cốt thép dày từ 200mm đến 300mm, trần nhà bằng bêtông cốt thép và xung quanh nhà kho có tường rào hoặc hàng rào cách mép ngoàicủa nền nhà kho không dưới 2 mét thì bán kính an toàn kho cấp huyện, thị khôngdưới 7 mét.

e) Trường hợp các nhà kho đạn dượcxây dựng kiên cố, có ụ chắn nổ lấy đúng quy cách theo Tiêu chuẩn ngành 06 TCN584 : 1996 “Nhà kho đạn dược cấp chiến lược, chiến dịch” hoặc xung quanh sáthàng rào khu vực các nhà kho có đồi, núi che chắn, nếu lấy đỉnh núi thấp nhấtkéo một đường thẳng tới chân tường của nhà kho xa nhất tạo với mặt bằng nền nhàkho một góc lớn hơn 45o thì bán kính an toàn của từng nhà kho hoặccủa kho đạn dược về phía có đồi, núi che chắn được phép giảm đi 50% nhưng vẫnphải bảo đảm đỉnh của đồi, núi nằm giữa giới hạn trong và giới hạn ngoài củaVành đai an toàn kho.

f) Các kho đạn dược nếu không bảođảm yêu cầu tại điểm đ Mục này, các đầu mối trực thuộc Bộ tổng hợp báo cáo BộTổng tham mưu để điều chỉnh phù hợp với nhiệm vụ tác chiến phòng thủ và Nghịđịnh số 148/2006/NĐ-CP

3. Bảo vệ Vành đai an toàn kho thựchiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 148/2006/NĐ-CP cụ thể như sau:

a) Trong Vành đai an toàn kho,nghiêm cấm:

- Người không có trách nhiệm vàoVành đai an toàn kho;

- Xây dựng nhà ở, công trình kinhtế, dân sinh;

- Sử dụng lửa, vật liệu nổ, thiếtbị, các vật liệu dễ gây cháy, gây nổ, vật thể bay mang lửa;

- Canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp,ngư nghiệp trong phạm vi 50 mét tính từ giới hạn trong của Vành đai an toàn khotrở ra xung quanh;

- Thăm dò, khai thác tài nguyênkhoáng sản;

- Săn bắn, nổ mìn;

- Neo đậu các phương tiện vậnchuyển;

- Tham quan du lịch, các hoạt độngtập thể (trừ các hoạt động phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn).

b) Trong Vành đai an toàn kho, chophép những hoạt động sau:

- Ngoài phạm vi bán kính 50 méttính từ giới hạn trong của Vành đai an toàn kho trở ra xung quanh, được phép:Xây dựng các công trình phục vụ các hoạt động trực tiếp của kho; canh tác nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư nghiệp; xây dựng các công trình thủy nông quy mô vừa và nhỏ,các công trình phục vụ phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn; xây dựng côngtrình hạ tầng giao thông quy mô vừa và nhỏ để phục vụ hoạt động trực tiếp củakho và phục vụ phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn;

- Ngoài phạm vi bán kính 500 méttính từ giới hạn trong của Vành đai an toàn kho trở ra xung quanh, được xâydựng đường điện cao thế dưới 110KV;

c) Ngoài các điều cấm tại điểm anêu trên, các hoạt động trong Vành đai an toàn kho phải tuân theo pháp luật vềbảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự.

d) Các hoạt động cho phép trongVành đai an toàn kho tại điểm a nêu trên phải có sự thỏa thuận với đơn vị cấptrên trực tiếp quản lý kho đạn dược về chấp hành các quy định xây dựng, quảnlý, bảo vệ vành đai an toàn kho.

đ) Mọi tổ chức, cá nhân có quyềnlợi, nghĩa vụ liên quan đến Vành đai an toàn kho khi phát hiện các biểu hiện,hành vi vi phạm quy định về xây dựng, quản lý, bảo vệ Vành đai an toàn kho phảibáo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để xửlý kịp thời.

e) Mọi hành vi xâm hại đến Vành đaian toàn kho phải được xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Quy hoạch, xây dựng các kho đạndược thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 148/2006/NĐ-CP cụ thể nhưsau:

a) Quy hoạch, xây dựng hệ thống khođạn dược trong toàn quân phải căn cứ vào nhiệm vụ tác chiến phòng thủ từngvùng, từng khu vực do Bộ Tổng tham mưu quy định. Phải quy hoạch, xây dựng đồngbộ Vành đai an toàn kho phù hợp các quy định tại Điều 6 Nghị định số148/2006/NĐ-CP đồng thời phải đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vàtuân theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Khi quy hoạch, thiết kế, thicông xây dựng mới kho đạn dược và sắp xếp, bố trí các nhà kho phải ưu tiên lựachọn vị trí có địa hình, địa vật che chắn; bảo đảm bán kính an toàn nêu tại Mục2 phần II Thông tư này đối với khu vực dân cư và các công trình kinh tế dânsinh xung quanh; phải tính toán đến sự ảnh hưởng của động đất, lũ lụt, sụt lởđất và các hiện tượng tự nhiên khác.

c) Việc xây dựng, quản lý, bảo vệVành đai an toàn kho phải gắn liền với việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môitrường, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và phải tôn trọng quyền,lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

d) Các loại đạn hỏa lực, thuốc nổkhông được để ở các nhà kho gần khu dân cư. Các kho đạn dược hiện đang nằm gầncác khu tập trung đông dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, đường quốc lộ, lướiđiện quốc gia và các công trình quan trọng khác phải điều chỉnh trữ lượng,chủng loại đạn dược phù hợp, bảo đảm bán kính an toàn quy định tại điểm đ Mục 2phần II Thông tư này; trường hợp không điều chỉnh được phải báo cáo Bộ Tổngtham mưu di dời đến vị trí khác để bảo đảm quy định về phạm vi Vành đai an toànkho. Các nhà kho đạn dược không bảo đảm đủ tiêu chuẩn phòng, chống cháy, nổ,phòng chống nổ lây phải củng cố bổ sung, sửa chữa hoặc xây mới.

đ) Không xây dựng mới kho đạn dượcở khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư. Trong trường hợp thật cần thiết đểphục vụ nhiệm vụ quốc phòng, khi quyết định xây dựng phải tính toán, thiết kếbảo đảm khoảng cách an toàn với khu dân cư, các công trình kinh tế dân sinhxung quanh và đối với các kho đạn dược cấp huyện, thị phải được tư lệnh quânkhu phê duyệt; các kho nguyên liệu, sản phẩm và dây chuyền sản xuất vật liệunổ, sản xuất, sửa chữa đạn dược của các nhà máy quốc phòng, kho cấp lữ đoàn,trung đoàn và tương đương phải được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; các khođạn dược cấp Bộ Quốc phòng, cấp quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, sưđoàn, vùng hải quân, căn cứ sân bay, cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngphải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

III. TRÁCH NHIỆM QUY HOẠCH, XÂYDỰNG, QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀNH ĐAI AN TOÀN KHO

1. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòngthực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 148/2006/NĐ-CP cụ thể như sau:

a) Trách nhiệm của Bộ Tổng thammưu:

- Chủ trì phối hợp với Tổng cục Kỹthuật rà soát lại quy hoạch hệ thống kho đạn dược trong toàn quân; điều chỉnhsắp xếp phù hợp với nhiệm vụ tác chiến phòng thủ và các quy định về xây dựng,quản lý và bảo vệ Vành đai an toàn kho theo Nghị định số 148/2006/NĐ-CP báo cáoBộ phê duyệt.

- Trên cơ sở quy hoạch hệ thống cáckho đạn dược trong toàn quân đã được Bộ phê duyệt, xây dựng đề án quy hoạch hệthống kho đạn dược và Vành đai an toàn cho từng kho trên phạm vi toàn quốc. Phầnđề án quy hoạch Vành đai an toàn của hệ thống kho đạn dược cấp Bộ Quốc phòng,cấp quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, sư đoàn, vùng hải quân, căn cứsân bay, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt. Phần đề án quy hoạch Vành đai an toàn của hệ thống kho đạn dượccòn lại báo cáo Bộ phê duyệt.

- Chỉ đạo hướng dẫn toàn quân quyhoạch, xây dựng, quản lý Vành đai an toàn kho đạn dược theo quy định quản lýđất quốc phòng và pháp luật về đất đai.

b) Trách nhiệm của Tổng cục Kỹthuật:

- Phối hợp với Bộ Tổng tham mưu ràsoát lại quy hoạch hệ thống kho đạn dược trong toàn quân; đề xuất điều chỉnhsắp xếp phù hợp với nhiệm vụ tác chiến phòng thủ và các quy định về xây dựng,quản lý và bảo vệ Vành đai an toàn kho theo Nghị định số 148/2006/NĐ-CP

- Chỉ đạo hướng dẫn ngành kỹ thuậttoàn quân tính toán xác định và quy hoạch xây dựng Vành đai an toàn các kho đạndược theo quy định của Nghị định số 148/2006/NĐ-CP

- Tính toán xác định và quy hoạchxây dựng Vành đai an toàn của các kho đạn dược cấp Bộ Quốc phòng báo cáo BộTổng tham mưu.

c) Trách nhiệm của ngành kỹ thuậtcác đơn vị: Việc tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, tính toán xác định bán kính antoàn, vành đai an toàn kho đạn dược phân cấp như sau:

- Đối với các kho đạn dược cấp BộQuốc phòng do Cục Quân khí thực hiện, chủ nhiệm TCKT phê duyệt;

- Đối với các kho đạn dược cấp quânkhu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, do ngành kỹ thuật các đầu mối thựchiện, tư lệnh quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng phê duyệt;

- Đối với các kho đạn dược cấp sưđoàn, vùng Hải quân, trung đoàn và tương đương trực thuộc sư đoàn, vùng Hảiquân do ngành kỹ thuật sư đoàn, vùng Hải quân thực hiện, chỉ huy trưởng sưđoàn, vùng Hải quân phê duyệt;

- Đối với các kho đạn dược ở căn cứsân bay, kho đạn dược cấp trung đoàn và tương đương độc lập do ngành kỹ thuậtđơn vị thực hiện, chỉ huy trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp phê duyệt;

- Đối với các kho tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương, huyện thị do ngành kỹ thuật Bộ chỉ huy quân sự tỉnh,thành phố thực hiện, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phê duyệt;

- Đối với các kho nguyên liệu, sảnphẩm và dây chuyền sản xuất vật liệu nổ, sản xuất, sửa chữa đạn dược của cácnhà máy quốc phòng do ngành kỹ thuật Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thực hiện,Chủ nhiệm Tổng cục phê duyệt.

d) Trách nhiệm của các đơn vị trựcthuộc Bộ Quốc phòng có kho đạn dược:

- Quy hoạch tổng thể Vành đai antoàn kho đạn dược thuộc phạm vi quản lý, tổng hợp báo cáo về Bộ Tổng tham mưuvà phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng để xây dựng đề án quyhoạch hệ thống kho và vành đai an toàn kho đạn dược trên toàn quốc.

- Căn cứ vào Mục 2 phần II Thông tưnày rà soát lại trữ lượng đạn dược ở từng kho. Nếu không bảo đảm Vành đai antoàn đối với khu vực dân cư và các công trình kinh tế dân sinh xung quanh, tổnghợp đề xuất kế hoạch điều chuyển dồn dịch phù hợp báo cáo Bộ Tổng tham mưu đểtriển khai thực hiện. Nếu Vành đai an toàn vẫn bảo đảm theo quy định nhưngkhông thuộc phạm vi đất quốc phòng quản lý, chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợpchặt chẽ với Ủy ban nhân dân địa phương nơi đóng quân rà soát, thống nhất, quảnlý hiện trạng khu vực thuộc Vành đai an toàn kho, không để xâm lấn hoặc phátsinh các yếu tố vi phạm Nghị định số 148/2006/NĐ-CP

- Sau khi đề án quy hoạch hệ thốngkho đạn dược và Vành đai an toàn cho từng kho được Thủ tướng Chính phủ và BộQuốc phòng phê duyệt, hướng dẫn, chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quanchức năng của Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân các cấp nơi đóng quân triển khaicắm mốc giới, hoàn chỉnh thủ tục quyền sở hữu đất đai, lập bản đồ địa chính,giải tỏa di dời nhà ở, các công trình kinh tế dân sinh vi phạm Nghị định số 148/2006/NĐ-CP xây dựng quy chế phối hợp quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dượcthuộc phạm vi quản lý.

đ) Trách nhiệm của Cục Tài chính BộQuốc phòng: Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và cácbộ, ngành có liên quan lập và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước bảo đảm choxây dựng, quản lý và bảo vệ Vành đai an toàn kho, trình cấp có thẩm quyền quyếtđịnh theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Hướng dẫn việc huy động, quảnlý, sử dụng các nguồn ngân sách để thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng, quảnlý và bảo vệ Vành đai an toàn kho đạn dược theo quy định của Nghị định số148/2006/NĐ-CP .

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dântỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghịđịnh số 148/2006/NĐ-CP cụ thể như sau:

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phối hợp với cơ quan quản lý kho đạn dượcxác định Vành đai an toàn kho, lập bản đồ địa chính khu vực và tổ chức cắm mốcgiới; quy hoạch xây dựng, quản lý và bảo vệ Vành đai an toàn theo Nghị định số148/2006/NĐ-CP

Nếu Vành đai an toàn kho đạn dượckhông thuộc phạm vi đất quốc phòng quản lý thì Ủy ban nhân dân địa phương cótrách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ quản kho đạn dược rà soát, thống nhất, quảnlý hiện trạng khu vực thuộc Vành đai an toàn kho, không để xâm lấn hoặc phátsinh các yếu tố vi phạm trái với Nghị định số 148/2006/NĐ-CP

Sau khi đề án quy hoạch hệ thốngkho đạn dược và Vành đai an toàn cho từng kho được Thủ tướng Chính phủ, Bộtrưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt và có quyết định của các cơ quan chức năng cóthẩm quyền, chỉ đạo cơ quan, ban ngành địa phương tổ chức di dời, tái định cư cáchộ dân, các công trình kinh tế dân sinh hiện đang tồn tại trong Vành đai antoàn kho không phù hợp với Nghị định số 148/2006/NĐ-CP để xây dựng, quản lý,bảo vệ Vành đai an toàn kho theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòngtiến hành các thủ tục giao đất để xây dựng kho, tổ chức quản lý và sử dụng đấtthuộc Vành đai an toàn kho theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Chủ trì phối hợp với Bộ Quốcphòng và các bộ, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch pháttriển kinh tế, xã hội của địa phương gắn với xây dựng, quản lý, bảo vệ Vành đaian toàn kho. Chỉ đạo các tổ chức thành viên, giáo dục nhân dân nghiêm chỉnhchấp hành quy định về xây dựng, quản lý, bảo vệ Vành đai an toàn kho.

c) Xử lý các vi phạm quy định vềxây dựng, quản lý, bảo vệ Vành đai an toàn kho theo thẩm quyền.

3. Thanh tra, kiểm tra, xử lý viphạm Vành đai an toàn kho thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số148/2006/NĐ-CP cụ thể như sau:

a) Đơn vị trực tiếp quản lý kho đạndược chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng liênquan xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định về xây dựng,quản lý, bảo vệ Vành đai an toàn kho; chủ trì, phối hợp với chính quyền địaphương, cơ quan liên quan trên địa bàn tổ chức ngăn chặn và có biện pháp phùhợp để đình chỉ kịp thời các hành vi xâm hại hoặc nguy cơ xâm hại đến kho đạndược và vi phạm quy định về xây dựng, quản lý, bảo vệ Vành đai an toàn kho.

b) Hàng năm, Thanh tra Bộ Quốcphòng chịu trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra và báo cáo Bộ trưởng việcthực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, bảo vệ Vành đai an toàn kho.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thihành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Trong quá trình thực hiện, nhữngvướng mắc các đơn vị phản ảnh về Bộ Quốc phòng để chỉ đạo giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG
Nguyễn Huy Hiệu