BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

THÔNG TƯ

Bãi bỏ Quyết định số 12/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04 tháng 6 năm 2001

của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

về việc ban hành "Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật

đối với xăng không chì RON 83"

_______________

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1473/TTg-KGVX ngày 19 tháng 9 năm 2013 về việc ngừng lưu thông xăng không chì RON 83;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư bãi bỏ Quyết định số 12/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 1. Quy định bãi bỏ

Bãi bỏ quyết định số 12/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành "Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON 83".

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan tới nhập khẩu, sản xuất, pha chế, phân phối, bán lẻ xăng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để xem xét, quyết định./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Trần Việt Thanh