BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/ 2015/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOTRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều củaLuật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao ngày29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CPngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của các bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CPngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhim vụ,quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục vàĐào tạo;

Căn cứ Nghị định s 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một s điucủa Luật Giáo dục; Nghị định s 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm bkhoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 củaChính phủ sửa đổi, bsung một số điều của Nghịđịnh số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành mộtsđiều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CPngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CPngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thdục, thể thao;

Căn cứ Nghị định s 11/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về giáodục thể chất và hoạt động ththao trong nhà trường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáodục Đại học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chươngtrình đào tạo trình độ đại học:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông tư này quy định về chương trìnhmôn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học (sauđây gọi là chương trình môn học Giáo dục thể chất); kiểm tra, thanh tra và xửlý vi phạm quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất trong các cơ sởgiáo dục đại học.

Điều 2. Đối tượngvà phạm vi áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với đạihọc quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học (bao gồm cả các trường đạihọc thành viên của đại học quc gia, đại học vùng) tronghệ thống giáo dục quc dân thực hiện chương trình đào tạotrình độ đại học hệ chính quy (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục đại học) vàcác cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Các cơ sở giáo dục đại học đào tạochuyên về thể dục, thể thao và các ngành đào tạo chuyên thể dục, thể thao trongcác cơ sở giáo dục đại học không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Chương II

CHƯƠNG TRÌNH MÔNHỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Điều 3. Mục tiêu

Chương trình môn học Giáo dục thểchất nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quenluyện tập thể dục, thể thao đnâng cao sức khỏe, pháttriển thể lực, tầm vóc, hoàn thiện nhân cách, nâng cao khả năng học tập, kỹnăng hoạt động xã hội với tinh thần, thái độ tích cực, góp phần thực hiện mụctiêu giáo dục toàn diện.

Điều 4. Khối lượngkiến thức

Khối lượng kiến thức của chương trìnhmôn học Giáo dục thể chất mà người học cần tích lũy tối thiểu là 3 (ba) tínchỉ. Cơ sở giáo dục đại học quy định cụ thể khối lượng kiến thức môn học nàyphù hợp với yêu cầu của từng ngành đào tạo.

Điều 5. Tổ chức xâydựng chương trình

1. Giám đốc đại học, học viện; Hiệutrưởng trường đại học (sau đây gọi chung là Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học)quyết định số lượng thành viên tham gia và ra quyết định thành lập tổ soạn thảochương trình môn học Giáo dục thể chất (sau đây gọi là Tổ soạn thảo). Thànhphần Tổ soạn thảo là những người am hiểu về giáo dục thể chất và có năng lựcxây dựng và phát trin chương trình, gồm: một số giảngviên giáo dục thể chất; đại diện khoa hoặc bộ môn giáo dục thể chất; đại diệnphòng đào tạo và một số nhà khoa học, chuyên gia giáo dục về thể dục, thể thaoở trong và ngoài cơ sở đào tạo.

2. Tổ soạn thảo có nhiệm vụ:

a) Căn cứ vào các quy định về giáodục thể chất hiện hành, xây dựng mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể từng họcphần; xác định cấu trúc, xây dựng các học phần thuộc chương trình môn học Giáodục thể chất, bao gồm các học phần bắt buộc và các học phần tự chọn; phươngthức đánh giá;

b) Thiết kế đề cương chi tiết các họcphần; xác định yêu cầu về lý thuyết và thực hành của từng học phần; xác địnhđiều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn cho người học, người dạy khi thực hiệncác học phần;

c) Tổ chức hội thảo lấy ý kiến vềchương trình môn học Giáo dục thể chất;

d) Hoàn thiện dự thảo chương trìnhmôn học Giáo dục thể chất trên cơ sở tiếp thu các ý kiến phản hồi và trình hộiđồng khoa học và đào tạo của cơ sở đào tạo xem xét, tiến hành các thủ tục thẩmđịnh.

Điều 6. Thẩm định và ban hànhchương trình

1. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại họcra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình môn học Giáo dục thểchất và các điều kiện đảm bảo triển khai dạy học (sau đây gọi là Hội đồng thẩmđịnh). Hội đồng thẩm định gồm ít nhất 03 (ba) thành viên có trình độ từ Thạc sĩtrở lên, đúng ngành về giáo dục thể chất hoặc huấn luyện thể thao; các thànhviên Tổ soạn thảo không tham gia Hội đồng thm định.

2. Hội đồng thẩm định, gồm: chủ tịch,ủy viên thư ký và các ủy viên phản biện, trong đó có ít nhất 02 (hai) ngườingoài cơ sở đào tạo.

3. Hội đồng thẩm định thực hiện thẩmđịnh chương trình môn học Giáo dục thể chất và các điều kiện đảm bảo chất lượngđể triển khai dạy học; kết luận thông qua hay không thôngqua chương trình môn học Giáo dục thể chất của cơ sở giáo dục đại học.

4. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại họcban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất trên cơ sở kết luận của Hộiđồng thẩm định và đề nghị của hội đng khoa học và đào tạo.

Điều 7. Đánh giá kếtquả học tập

Việc đánh giá các học phần, đánh giákết quả học tập chương trình môn học Giáo dục thể chất được quy định cụ thểtrong chương trình môn học và theo các quy định tại khoản 4 Điều 8 của Thông tưnày; không tính vào điểm trung bình chung học tập của học kỳ, năm học hay khóahọc.

Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học côngnhận kết quả học tập cho người học sau khi đã hoàn thành chương trình môn học Giáodục thể chất.

Điều 8. Tổ chức thựchiện chương trình

1. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại họccó trách nhiệm chỉ đạo tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn, duyệt giáo trình theochương trình môn học Giáo dục thể chất để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, họctập; tổ chức cập nhật, đánh giá chương trình môn học Giáo dục dục thể chất theoquy định hiện hành, phù hp với điều kiện thực tiễn và cáctiến bộ của khoa học chuyên ngành; công bố công khai chương trình môn học Giáodục thể chất ngay từ đầu khóa học để người học có thể lựa chọn các học phần vàđăng ký học tập; bố trí giảng viên, đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng các yêu cầucủa chương trình môn học Giáo dục dục thchất và việcluyện tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực cho ngườihọc, đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện và các nội dung khác quyđịnh tại Thông tư này.

2. Giảng viên có trách nhiệm kiểm travà kiến nghị với cơ sở giáo dục đại học về các điều kiện đảm bảo chất lượng,đảm bảo an toàn dạy học trước khi tổ chức dạy học.

3. Giảng viên và người học có quyềntừ chối không tham gia giảng dạy, học tập khi các điều kiện an toàn được xácđịnh trong chương trình môn học Giáo dục thể chất không đảm bảo.

4. Người học là người khuyết tật hoặckhông đủ sức khỏe học một số nội dung trong chương trình môn học Giáo dục thểchất được xem xét miễn, giảm những nội dung không phù hợp hoặc được học các nộidung thay thế phù hợp. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quy định cụ thể việcmiễn, giảm và quy định các nội dung học tập thay thế đối với người khuyết tật,người không đủ sức khỏe học tập.

Chương III

KIỂM TRA, THANH TRAVÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 9. Kiểm tra,thanh tra

1. Cơ sở giáo dục đại học có tráchnhiệm kiểm tra, thanh tra nội bộ và tự đánh giá việc tổ chức thực hiện chươngtrình môn học Giáo dục thể chất theo quy định tại Thông tư này.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chứckiểm tra, thanh tra việc thực hiện chương trình môn học Giáo dục thể chất củacác cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư này.

Điều 10. Xử lý viphạm

1. Cơ sở giáo dục đại học, tập th, cá nhân vi phạm các quy định tại Thông tư này, tùy theo tính chất,mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực giáo dục, áp dụng các trách nhiệm pháp lý khác theo quyđịnh của pháp luật hiện hành.

2. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại họcvà những người trực tiếp vi phạm bị xử lý kỷ luật trong các trường hợp sau đây:

a) Không đảm bảo khối lượng chươngtrình môn học Giáo dục thể chất và không thực hiện đúng yêu cầu về xây dựng,thẩm định và ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất;

b) Không tổ chức thực hiện và đánhgiá kết quả học tập chương trình môn học Giáo dục thể chất theo đúng các quyđịnh đã ban hành;

c) Không đảm bảo các điều kiện vềtiêu chuẩn giảng viên, điều kiện chất lượng, an toàn trong dạy, học chươngtrình môn học Giáo dục thể chất;

d) Không lưu trữ các văn bản, tàiliệu minh chứng cho việc triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 11. Hiệu lựcthi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày 29 tháng 11 năm 2015, thay thế các quy định vềchương trình môn học Giáo dục thể chất trình độ đại học trong Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12 tháng 9 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vềviệc ban hành tạm thi Bộ chương trình Giáo dục Đại họcđại cương (giai đoạn I) dùng cho các trường Đại học và trường Cao đng Sư phạm; Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12 tháng 4 năm 1997 của Bộtrưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chấtgiai đoạn II các trường đại học và cao đẳng (không chuyên thể dục thể thao); vàthay thế quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất tại điểm b khoản2 Điều 13, điểm d khoản 1 Điều 17, khoản 4 Điều 18 của Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.

Điều 12. Tráchnhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáodục Đại học; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;Giám đốc đại học quốc gia, đại học vùng, học viện; Hiệu trưởng các trường đạihọc và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhThông tư này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGD TNTN&NĐ của QH;
- Hội đồng QGGD&PT nhân lực;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
UBND các tnh, TP trực thuộc TW;
- Như Điều 12;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga