HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 252-HĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 1979

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH TẾ MÀ TỔ CHỨC KINH TẾ TẬP THỂ HOẶC CÁ THỂ KHÔNG CÓ TÀI KHOẢN KÝ QUỸ Ở NGÂN HÀNG

Để thi hành điểm 3, phần III bản quy định tạm thời số 65-CP ngày 23-3-1978 của Hội đồng Chính phủ về chế độ hợp đồng kinh tế hai chiều giữa các tổ chức kinh tế của Nhà nước với nông dân và những người làm nghề rừng, nghề cá, nghề muối, Hội đồng trọng tài kinh tế Nhà nước đã hướng dẫn ở các điểm 1,2, phần B (về công tác xét xử) trong thông tư số 114-HĐ ngày 24-5-1978 và ở mục B, điểm 2, phần A (về những việc đầu tiên phải làm) trong thông tư số 180 – TT/ĐH ngày 20-7-1979 quy định một số vấn đề về nghiệp vụ xét xử các vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế.

Để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Hội đồng Chính phủ đã giao cho hội đồng trọng tài kinh tế các cấp, các ngành và để thực hiện đúng đắn nguyên tắc tố tụng của hội đồng trọng tài kinh tế, của viện kiểm sát nhân dân và tòa án nhân dân, Hội đồng trọng tài kinh tế Nhà nước quy định thêm một số điểm sau đây :

1. Đối với các vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế mà các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất, tổ đoàn kết sản xuất hoặc hộ sản xuất cá thể (là một bên ký kết) không có tài khoản hoặc ký quỹ ở ngân hàng, thì các cơ quan trọng tài kinh tế địa phương vẫn nhận đơn khiếu nại của đương sự để xét xử theo đúng tinh thần bản quy định tạm thời số 65-CP nói trên của Hội đồng Chính phủ.

2. Sau khi có quyết định xét xử của cơ quan trọng tài kinh tế, nếu bên vi phạm hợp đồng không có tiền, hoặc không chịu trả tiền bồi thường, tiền nộp phạt thì bên bị vi phạm hợp đồng, tức là bên có quyền nhận tiền bồi thường, tiền phạt gửi đơn và hồ sơ đến tòa án nhân dân nơi đương sự cư trú để xét xử về mặt dân sự, hoặc là gửi đơn và hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân để khởi tố về mặt dân sự hoặc truy tố về mặt hình sự. Hội đồng trọng tài kinh tế kết thúc vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế bằng một quyết định xét xử. Hội đồng trọng tài kinh tế không làm nhiệm vụ tố tụng về dân sự hoặc hình sự trong trường hợp đương sự không chịu chấp hành quyết định xét xử đó.

3. Những quy định của Hội đồng trọng tài kinh tế Nhà nước trước đây nếu trái với những quy định trong thông tư này đều bãi bỏ.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC
Nguyễn Quang Xá