ỦY BAN KIẾN THIẾT
CƠ BẢN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 261-UB/KTh

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 1973

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN “TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG” (TCXD.57 - 73)

Kể từ khi ban hành “Quy phạm tạm thời thiết kế tường chắn đấtD (QP. 23-65) áp dụng chung cho các công trình thủy lợi giao thông và kiến trúc cho đến nay đã qua 8 năm. Trong thời gian đó, trong nước và trên thế giới đã có những thành tựu đáng kể về nghiên cứu tường chắn.

Để phần nào đưa những kết quả nghiên cứu đó vào việc tính toán thiết kế, đồng thời từng bước hoàn chỉnh các quy định tính toán cho tường chắn các loại công trình. Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước quyết định ban hành “Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thủy công” (TCXD.57 - 73).

Bản tiêu chuẩn này được biên dịch từ Thông tư 261-UB/KTh Tiêu chuẩn thiết kế tường chắn các công trình thủy công 2015của Liên Xô, có lược bỏ những phần không phù hợp với điều kiện Việt Nam (như tác dụng của băng tuyết, đông nở) đồng thời bổ sung một số nội dung cần thiết và một số vấn đề tham khảo khi tính toán, thiết kế (bảng phân cấp tường chắn, công thức giải tích xác định áp lực đất).

Trong quá trình sử dụng bản tiêu chuẩn này, nếu thấy có những vấn đề không hợp lý, chưa đầy đủ, đề nghị các đơn vị gửi ý kiến về Vụ Kỹ thuật - Ủy ban kiến thiết cơ bản Nhà nước để bổ sung và hoàn chỉnh.

CHỦ NHIỆM
ỦY BAN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NHÀ NƯỚC
ỦY VIÊN
Bùi Văn Các