HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 262-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 1979

THÔNG TƯ

VỀVIỆC CẢI TIẾN CHẾ ĐỘ TIỀN ĂN VÀ BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨCTRONG BIÊN CHẾ NHÀ NƯỚC NẰM ĐIỀU TRỊ Ở BỆNH VIỆN, BỆNH XÁ VÀ NHÀ ĐIỀU DƯỠNG

Trước đây Chính phủ đã quy địnhchế độ ăn và bồi dưỡng cho cán bộ, công nhân, viên chức ốm đau nằm điều trị ởbệnh viện và nhà điều dưỡng. Đến nay, các thang lương đã qua nhiều lần cảitiến, các chế độ ăn đó không còn phù hợp với thực tế và yêu cầu chữa bệnh; việcáp dụng các mức ăn và bồi dưỡng, mức thu tiền ăn của người bệnh không thốngnhất, nhiều nơi đã tự động nâng mức ăn lên.

Để góp phần nâng cao kết quảchữa bệnh, bảo đảm chế độ ăn và bồi dưỡng được thống nhất, nay cần cải tiến chếđộ ăn và bồi dưỡng cho người bệnh theo nguyên tắc dựa vào bệnh lý, kết hợp quyđịnh mức ăn theo bậc lương, chú ý những công nhân làm nghề nặng nhọc, độc hạiđể đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động.

Căn cứ đề nghị của Bộ Y tế vàcủa Tổng công đoàn Việt Nam, và ý kiến các cơ quan có liên quan, Thủ tướngChính phủ quy định mức ăn, mức bồi dưỡng và mức thu tiền ăn của người bệnh làcán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước và những cán bộ xã được hưởng các chế độđiều trị, điều dưỡng như sau.

I. CHẾ ĐỘ ĂN TẠI CÁC BỆNHVIỆN:

1. Theo bệnh lý chia làm 3 mức:

Mức I ăn 1,60đ/ngày,

Mức II ăn 2,40đ/ngày,

Mức III ăn 3,20đ/ngày.

Các thầy thuốc khám bệnh hoặcphụ trách các khoa, phòng điều trị ở các bệnh viện, bệnh xá, căn cứ vào chứngbệnh và tình trạng sức khỏe của người bệnh mà áp dụng mức ăn cụ thể cho từngngười.

2. Trường hợp mức ăn theo yêubệnh lý còn thấp thì người bệnh được hưởng chế độ ăn theo bậc lương. Chế độ ăntheo bậc lương được quy định như sau:

a) Mức ăn 2,40đồng/ngày chonhững người có mức lương chính từ 90 đồng (cán bộ công tác ở biên giới, hảiđảo, miền núi và cán bộ nữ có mức lương chính từ 80 đồng) đến 160 đồng; cán bộhoạt động trước cách mạng tháng 8 năm 1945, đại biểu Quốc hội đương nhiệm, anhhùng lao động, anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân có mức lương dưới 90đồng cũng được hưởng mức này;

b) Mức ăn 3,20 đồng/ngày chonhững người có mức lương chính trên 160 đồng đến 180 đồng;

c) Mức ăn 5 đồng/ngày cho nhữngngười có mức lương chính trên 180 đồng;

II. CHẾ ĐỘ ĂN TẠI NHÀ ĐIỀUDƯỠNG CHIA LÀM 4 MỨC:

1. Mức ăn 2,40 đồng/ngày chonhững người có mức lương chính dưới 90 đồng kể cả cán bộ xã được hưởng chế độđiều dưỡng;

2. Mức ăn 3,20 đồng/ngày chonhững người có mức lương chính từ 90 đồng (cán bộ công tác ở biên giới, hảiđảo, miền núi và cán bộ nữ có mức lương chính từ 80 đồng) đến 160 đồng. Các đốitượng khác nói ở điểm a, mục 2 trên đây cũng được hưởng mức này;

3. Mức ăn 4 đồng/ngày cho nhữngngười có mức lương chính trên 160 đồng đến 180 đồng;

4. Mức ăn 5 đồng/ngày cho nhữngngười có mức lương chính trên 180 đồng.

III. Trường hợp ngườibệnh nặng được thay đổi món ăn cho thích hợp để bảo đảm tiêu chuẩn. Nếu ănkhông hết tiêu chuẩn cũng không trả lại bằng tiền hay hiện vật.

IV. PHẦN TRẢ TIỀN ĂN VÀO CÔNGQUỸ:

Trong thời gian ăn tại bệnhviện, bệnh xá và nhà điều dưỡng, dù hưởng mức ăn nào, cán bộ, công nhân, viênchức cũng phải trả vào công quỹ một phần tiền ăn tùy theo mức lương như sau:

a) Người có mức lương chính dưới90 đồng trả 0,60 đồng/ngày;

b) Người có mức lương chính từ90 đồng đến 160 đồng trả 0,90 đồng/ngày;

c) Người có mức lương chính trên160 đồng đến 180 đồng trả 1,20 đồng/ngày;

d) Người có mức lương chính trên180 trả 1,50đồng/ngày.

e) Những cán bộ không hưởnglương mà chỉ hưởng phụ cấp, các cán bộ xã theo quy định ở mục III trong quyếtđịnh số 130-CP ngày 20-6-1975, trả 0,60 đồng/ngày;

g) Các anh hùng lao động, anhhùng các lực lượng vũ trang nhân dân, các đại biểu Quốc hội đương nhiệm, nếungười nào không có lương thì được miễn trả tiền ăn.

Các đồng chí Bộ trưởng các Bộ Ytế, Tài chính, Nội thương có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy định trên đâycho sát với yêu cầu chữa bệnh.

Ngành nội thương từ trung ươngđến địa phương có trách nhiệm bảo đảm kế hoạch và ưu tiên cung cấp đủ lươngthực, thực phẩm cho các bệnh viện, bệnh xá và nhà điều dưỡng.

Ngành y tế có kế hoạch chấnchỉnh quản lý các nhà ăn và tăng cường kiểm tra các bệnh viện và nhà điều dưỡngđể đảm bảo phục vụ tốt người bệnh.

Thông tư này có hiệu lực kể từngày 01 tháng 9 năm 1979 và thay thế cho các quy định trước đây về chế độ ăn vàbồi dưỡng cho cán bộ, công nhân, viên chức nằm điều trị, điều dưỡng.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị