BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/1999/TT-BTM

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 1999

THÔNG TƯ

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 27/1999/TT /BTM NGÀY 30 THÁNG 08 NĂM 1999 SỬA ĐỔI BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 03/1998/TT/BTM HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC CAMPUCHIA

Căn cứ văn bản số 02/CP-KTTH-m ngày 13/01/1998 của Chính phủ và văn bản số 3895/VPCP-KTTH ngày 25/08/1999 của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu gỗ cao su từ Campuchia,
Bộ Thương mại sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/1998/TT /BTM ngày 24/02/1998 hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ Campuchia như sau:

1) Sửa đổi mục II về Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu như sau:

Hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu bao gồm:

- Công văn đề nghị của doanh nghiệp nhập khẩu Việt nam trong đó nêu rõ tên doanh nghiệp bán gỗ, chủng loại gỗ, quy cách gỗ (gỗ tròn, gỗ xẻ hay gỗ thanh), số lượng, cửa khẩu nhập khẩu.

-Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký mã số doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.

- Bản chính hợp đồng nguyên tắc của doanh nghiệp Việt Nam ký trực tiếp với doanh nghiệp phía Campuchia.

- Bản chính hoặc bản sao giấy phép xuất khẩu do Bộ Thương mại Campuchia cấp trong đó ghi rõ tên doanh nghiệp Campuchia được xuất khẩu, doanh nghiệp Việt Nam được nhập khẩu, loại gỗ, quy cách và số lượng . Nếu là bản sao thì phải được Đại Sứ Quán Việt Nam tại Campuchia, hoặc cơ quan công chứng Việt Nam, hoặc Đại Sứ Quán Campuchia tại Hà Nội xác nhận.

2. Các quy định khác tại Thông tư số 03/1998/TT /BTM ngày 24 /02/1998 của Bộ Thương mại, vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Mai Văn Dâu

(Đã ký)